Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ ระบบฐานข้อมูล
Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรม
Access : เป็นได้ทั้งตัวเก็บฐานข้อมูล และตัวจัดการฐานข้อมูล
Thai Access : บอร์ดเสริมการเรียนรู้ Access ด้วยภาษาไทย


        @ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือ --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทยBack to Board : Thai Access Webboard
ระบบบันทึกเวลาทำงานสำหรับองค์กร

Topic by Message Posted : on : 17/7/2560 14:03:07
weladee  https://www.weladee.com/
ทางเลือกใหม่ของระบบบันทึกเวลาทำงานสำหรับองค์กรที่ทันสมัย
Weladee (เวลาดี) คือระบบบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน โดยพนักงานสามารถบันทึกเวลาได้จากโทรศัพท์มือถือ หรือโดยใช้ RFID key tag บันทึกเวลาผ่านอุปกรณ์บันทึกเวลา (gate station)1 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

Reply by Message on : 24/7/2560 9:51:44
weladee
(R23843)
https://www.weladee.com/
ทางเลือกใหม่ของระบบบันทึกเวลาทำงานสำหรับองค์กรที่ทันสมัย
Weladee (เวลาดี) คือระบบบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน โดยพนักงานสามารถบันทึกเวลาได้จากโทรศัพท์มือถือ หรือโดยใช้ RFID key tag บันทึกเวลาผ่านอุปกรณ์บันทึกเวลา (gate station) https://www.weladee.com/
Back to Top

Reply

 *Indicates required fields
Format:
Bold Under Line Italic Add Hyperlink Add Email Link Italic List Indent Add Image Emoticons Insert code Mode:
Message:*
Your Name*:
Normal word*: Please input : ไทยแอ็คเซส
+++ webboard source: ASPThai.Net Webboard 6.0 webbord +++++++ admin : yeadram +++