Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ ระบบฐานข้อมูล
Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรม
Access : เป็นได้ทั้งตัวเก็บฐานข้อมูล และตัวจัดการฐานข้อมูล
Thai Access : บอร์ดเสริมการเรียนรู้ Access ด้วยภาษาไทย


        @ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือ --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทยBack to Board : Thai Access Webboard
สร้างข้อมูลใหม่จากข้อมูลที่มีอยู่เดิมอย่างไร

Topic by Message Posted : on : 2/8/2560 11:58:12
Kan_n  จะสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่ ยกตัวอย่างคือ ทำข้อมูลเดือน ม.ค.-ธ.ค.59 เสร็จแล้ว อยากสร้างข้อมูลทั้งหมดใหม่ เป็นของเดือน ม.ค.-ธ.ค.60 ค่ะ จะมีวิธีทำยังไงบ้างคะ ใช้คำสั่งอะไร ลองสร้างปุ่ม เพิ่มระเบียนใหม่ แล้ว มันแค่สร้างระเบียนใหม่ ไม่ได้ก็อปทั้งหมดแล้วมาวางใหม้ใหม่อะค่ะ

2 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

Reply by Message on : 2/8/2560 13:22:49
pizza_p
(R23863)
ใช้ Query ชนิด Append Query เพื่อเพิ่มข้อมูลที่ละมากๆได้ครับ
หรือใช้ Query ชนิด Make table Query เพื่อสร้างตารางใหม่จากข้อมูลเดิมก็ได้ครับ
Back to Top
Reply by Message on : 7/8/2560 14:54:18
PichaiTC
(R23870)
เขียน Query
Insert Into ครับ
Back to Top

Reply

 *Indicates required fields
Format:
Bold Under Line Italic Add Hyperlink Add Email Link Italic List Indent Add Image Emoticons Insert code Mode:
Message:*
Your Name*:
Normal word*: Please input : ไทยแอ็คเซส
+++ webboard source: ASPThai.Net Webboard 6.0 webbord +++++++ admin : yeadram +++