แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - pondniizz

หน้า: [1]
1
รบกวนขอโค้ดแจ้ง Error ว่า ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเข้าถึงได้
  เนื่องจาก โค้ดที่เขียนเพื่อให้เข้าถึงไฟล์ข้อมูลของอีกเครื่องที่อยู่ในวงแลนเดียวกัน แต่ถ้าหากเครื่องที่เข้าต้องการเข้าไปเอาข้อมูล ปิดอยู่ หรือไม่สามารถ
ใช้งานได้ ตามที่เขียนไว้ โค้ดจะเด้งเป็น Error  อยากได้โค้ดที่แจ้งเตือนสำหรับ Error ว่าไม่สามารถเข้าเครืองได้โดยตรงคะ รบกวนหน่อยนะคะ

ตอนนี้ใช้โค้ด โดยกำหนดไว้ ว่า ถ้าเข้าเครื่อง \\unl-dc02\DM\12. INSTALLATION INSTRUCTION\New Folder แล้วไม่เจอ Folder ที่ชื่อ New Folder จะแจ้งไม่มีหรือหา Folder นั่นๆไม่พบ
 ที่ต้องการเพิ่มเติมคือถ้าไม่สามารถเข้าเครื่องนั่นๆได้ กรณีที่เครื่องนั้นปิดอยู่ หรือไม่ได้อยู่ในวงแลน จะใช้โค้ด อะไรดีคะ
ตอนนี้ลองใช้ On error แต่คิดว่ามันกว้างเกินไป ถ้าหากไปเจอ error ตัวอื่นจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมัน error ตัวไหนกันแน่ 
รบกวนอาจารย์ทุกๆท่านด้วยนะคะ  :want:

โค๊ด: [Select]
Private Sub cmdFindFoder_Click()
On Error GoTo ErrorHandler

    Dim sFolderPath As String
    sFolderPath = "\\unl-dc02\DM\12. INSTALLATION INSTRUCTION\NewFolder"
    If Right(sFolderPath, 1) <> "\" Then
        sFolderPath = sFolderPath & "\"
    End If
    If Dir(sFolderPath, vbDirectory) <> vbNullString Then
        MsgBox "Folder exist", vbInformation, "Find Yes"
    Else
        MsgBox "Folder doesn't exist", vbInformation, "Find No"
    End If

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ExitSub:
    Exit Sub

ErrorHandler:
    MsgBox "there has been error. ", , "Error"
    Resume ExitSub

2
รบกวนสอบถามคะ

เราสามารถ update ข้อมูลหลายๆ record ได้พร้อมๆกันไหมคะ

เช่น มีข้อมูล 1ชุด ฃ
ตารางรายการสินค้า

รายการสินค้า       ยอดคงเหลือ
AA                      5
BB                      6
CC                      7

แล้วสร้างตารางสำหรับดึงข้อมูลมาทำรายการเบิกโดยจะเบิกพร้อมๆกันมากกว่า 1 รายการ โดยสร้างเป็น continuous forms

โดยให้แสดง

รายการสินค้า        ยกมา        จำนวนเบิก       คงเหลือ
AA                     5                1                4
ฺฺBB                     6                2                4

แล้วกดปุ้มบันทึก ให้ยอดคงเหลือจากรายการเบิก ไปอัพเดทในยอดคงเหลือในตารางรายการสินค้า โดยอัพเดทพร้อมกันทั้ง2 รายการ โดยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว
รายละเอียดแบบนี้สามารถทำได้มั้ยคะ รบกวนขอคำแนะนำด้วยคะ


3
สอบถามอาจารยบ์ทุกท่านค่ะ

การใช้โค้ดเพื่อสร้างปุ่ม สำหรับ เลือกไฟล์มาไว้ที่ฟิลด์ Attachment โดยได้โค้ดมาดังนี้ค่ะ 

โค๊ด: [Select]
Private Sub Command7_Click()
On Error GoTo Err_AddImage
 Dim dbs As DAO.Database
 Dim rst As DAO.Recordset
 Dim rsChild As DAO.Recordset
 Set dbs = CurrentDb
 Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT * FROM Table1")


 rst.Edit

 Set rsChild = rst.Fields("attachmentTest").Value
    'Add a new attachment.
    filePath = "D:\"
    rsChild.AddNew
    rsChild.Fields("FileData").LoadFromFile (filePath)
    rsChild.Update
    'Update the parent record
    rst.Update
Exit_AddImage:
 Set rsChild = Nothing
 Set rsParent = Nothing
 Exit Sub
Err_AddImage:
 If Err = 3820 Then
 MsgBox ("File already part of the multi-valued field!")
 Resume Next
 Else
 MsgBox "Some Other Error occured!" & Err.Number & Err.Description
 Resume Exit_AddImage
 End If
End Sub

แต่ติด Error คะ รบกวนอาจารย์ทุกท่านช่วยหน่อยนะคะ
ความต้องการคือ ต้องการ สร้างปุ่มสำหรับเรียกโฟลเดอร์สำหรับการ แนบไฟล์ แทนการคลิกเลือกที่ฟิลAttachment

ที่มาข้อมูล :https://www.thongjoon.com/2013/07/access-2010.html

4
รบกวนสอบถาม ค่ะ

 ตัวอย่าง ...   มีตัวเลขอยู่ด้วยกัน 2 ชุด ตือ 115406041 และ 216009004  ต้องการให้ ใส่ตัวเลขลงไป

หากชุดตัวเลขนั้นๆขึ้นต้นด้วยเลข 1 ให้แสดง AC หากขึ้นต้นด้วย เลข 2 ให้เแสดง PC

ีรบกวนขอโค้ดด้วยนะคะ 

ขอบคุณคะ


5
Dlookup  (พิมพ์ K ตกไปตัวนึงคะ )  ลองใส่แค่ตัว k ตรง Dlookup ก็ใช้ได้แล้ว   :smile:

6
รบกวนสอบถามอาจารย์ทุกท่านคะ

     ต้องการสร้าง ComboBox ไว้สำหรับเลือกดูข้อมูล

เช่น ข้อมูลมีปี 2018 และ 2019  เราก็สร้าง  ComboBox ที่มีรายการ 2018 2019 ตามลำดับ เพื่อเลือกดูข้อมูลเฉพาะปีนั้นๆ

แต่... ที่นี้ ต้องการเพิ่ม List ใน ComboBox ว่า ทั้งหมด เพื่อทำการแสดงข้อมูลทั้งหมดทุกปีในหน้านั้นๆ

สามารถทำตามเงื่อนไขดังกล่าวนี้ได้หรือไม่คะ

รบกวนด้วยนะคะ

ขอบคุณคะ

7
ห้อง MS Access / : กำหนดช่วงวันที่
« เมื่อ: 27 พ.ค. 62 , 10:09:22 »
ขอบคุณมากๆ นะคะ 
 :love: :love: :love:

8
ห้อง MS Access / กำหนดช่วงวันที่
« เมื่อ: 22 พ.ค. 62 , 10:22:27 »
รบกวนสอบถามอาจารย์คะ  ต้องการกำหนด เดือน 

ข้อกำหนดคือ ภายในทุกๆวันที่ 10 ของเดือนจะต้องส่งงานในเดือนนั้นๆ ถ้าเลยวันที่ 10 ไปแล้วจะถือว่างานที่ถูกบันทึกมาเป็นของเดือนถัดไป


โดยกำหนดให้ มี TextBox แสดงวันที่ ปัจจุบัน (txtdate) และ TextBox แสดง เดือน  (txtmonth)

ถ้าหาก txtdate  อยู่ระหว่างวันที่ 11/5/2019 ถึง 10/6/2019  (txtmonth) ให้แสดงเป็นเดือน 6

 และถ้าหาก txtdate  เกินวันที่ อยู่ระหว่างวันที่ 11/6/2019 ถึง 10/7/2019 (txtmonth) ให้แสดงเป็นเดือนถัดไป 7

สามารถทำได้ไหมคะ รบกวนขอโค้ดด้วยนะคะ

ขอบคุณคะ

9
รบกวนอาจารยืทุกท่านค่ะ ขอสูตรคิดวันและ ชม. จากเวลารวมที่ เป็น นาทีค่ะ เช่น

1 วันทำงาน = 540 นาที

TEXT1 =600 นาที

Text 2 =จะแสดง ว่า จำนวนวันที่ ทำงาน วัน  1 ชัวโมง

ตรงText 2 จะต้องใส่สูตรยังไงคะ 

ขอบคุณคะ ^^

10
รบกวนสอบถามอาจารย์ทุกท่านคะ

เราสามารถใช้ Query Add ข้อมูลที่เป็นรูปแบบ Attachment (ที่สร้างแยกใน Form เปล่า)   แล้วใช้ Query
ในการเพิ่มAttachment ลงในตารางได้ไหมคะ โดยที่เราไม่ได้ดึงตารางนั้นๆขึ้นมาใช้

หรือมีวิธีหรือคำแนะนำอื่นๆไหมคะ  :question:

ขอบคุณคะ :love:

ข้อมูลที่เป็นรูปแบบ Attachment (ที่สร้างแยกใน Form เปล่า) มีหน้าตาฟอร์มที่ออกแบบไว้ไหมครับ
จะได้ลองคิดแนวทางให้ครับว่าคุณต้องการแบบไหน Attachment ที่จะเพิ่มเข้าไปคืออะไร 
แล้วจะเลือก Attachment อย่างไร เพื่อนำไปบันทึกลงในตาราง
ลงตาราง ชื่ออะไรครับ ลองอธิบายเพิ่มอีกนิดนะครับ

 :grin: :grin:ตามรูปคะ จะลองใช้ Qry Add ถ่ายข้อมูลที่เป็น รูปแบบ Attachment จากตาราง tbl_S_ProcessProgram ฟิลด์ Fileprogram Data Type Attachment  แล้ว add เข้าไปที่ ตางราง tbl_S_ProgramEdit ฟิลด์ Fileold Data Attachment  แต่Add ไม่ได้คะ รบกวนขอคำแนะนำด้วยนะคะ
11
รบกวนสอบถามอาจารย์ทุกท่านคะ

  เราสามารถใช้ Query Add ข้อมูลที่เป็นรูปแบบ Attachment (ที่สร้างแยกใน Form เปล่า)   แล้วใช้ Query
ในการเพิ่มAttachment ลงในตารางได้ไหมคะ โดยที่เราไม่ได้ดึงตารางนั้นๆขึ้นมาใช้

หรือมีวิธีหรือคำแนะนำอื่นๆไหมคะ  :question:

ขอบคุณคะ :love:

12


รบกวนสอบถามวิธีการแก้ไข ปัญหาติด Error ตามภาพนี้นะคะ

ขอบคุณมากคะ

หน้า: [1]