แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Keng

หน้า: [1]
1
       สามารถแนบไฟล์รูปภาพใน Form เป็น Hyperlink เพื่อไม่ให้ไฟล์หลักใหญ่จนเกินไป โดยดึงภาพเป็น link จากโฟลเดอร์อื่นที่เราเก็บภาพนั้นๆ ไว้มาใช้ มีวิธีการทำได้อย่างไรครับ

2
ทำได้แล้วครับ ขอบคุณอย่างสูง

3
เรียนอาจารย์ครับ ผมต้องการแบบ กดปุ่ม Command Botton แล้วให้กรอกรหัสผ่าน น่าจะเป็นข้อ 2 ช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยครับ อ่านแล้วยังทำตามไม่ถูกครับ

4

ผมทำ Form และมีปุ่ม คอนโทรล Button ที่เป็นคำสั่งให้เข้าไป Form หรือ Report อื่นๆ อาจจะตั้งรหัสผ่านเมื่อ
User กดเลือกปุ่มนี่้ มีคำสั่งหรือต้องทำอย่างไรครับ


5
ใช้ได้แล้ว ขอบคุณมากๆ ครับ

6
ขอบคุณมากๆ ครับ
ได้ run ดูแล้ว Log ขึ้นแล้วครบครับ

แต่ลองใช้คำสั่งการเข้าระบบดู อย่างอื่น OK แต่หากพิมพ์  UserName ผิด มันขึ้นว่า Error บรรทัดนี่้แก้ไขอย่างไรครับ
 
Private Sub Command21_Click()

Dim fpass As String, fusername As String
If IsNull(Me.UserBox) Then
MsgBox "กรุณาระบุ UserName", vbInformation, "ข้อผิดพลาด"
Exit Sub
ElseIf IsNull(Me.PassBox) Then
MsgBox "กรุณาระบุ Password", vbInformation, "ข้อผิดพลาด"
Else
    fusername = DLookup("[UserName]", "User", "[UserName]='" & Me.UserBox & "'")
If fusername = "" Then
    MsgBox "ชื่อผู้ใช้ไม่ถูกต้อง", vbCritical, "ไม่พบชื่อผู้ใช้งาน"
    Me.Undo
    Me.UserBox.SetFocus

บรรทัดที่ตัวอักษรสีแดง จะแก้ไขอย่างไร รบกวนด้วยครับ

7
ผมลองทำตามคำแนะนำในเวปต่างๆ เรื่องการเก็บ Log คนเข้าใช้งานทั้งชื่อ และ เวลาการใช้งาน ใช้คำสั่งด้งนี้่ได้แต่ผลลัพธ์ของเวลาแล้ว แต่ชื่อคนที่พิมพ์ไม่ปรากฎ
ขอคำแนะนำหน่อยว่าคำสั่งใน Form พิมพ์ชื่อตอนเข้าใช้งาน (ชื่อกล่อง PassBox) อยากให้ขึ้นข้อมูลชื่อคนพิมพ์เป็น Record เก็บไว้ในตาราง Table1 ที่ตั้งไว้(เวลาที่ใช้ขึ้นแล้วในตารางนี้) ต้องแก้ไขอย่างไรครับ
ผมใช้คำสั่งดังนี้

(รหัสผ่านใน Form ที่ให้คีย์ ชื่อ PassBox)

Private Sub Command21_Click()

Dim fpass As String
On Error GoTo 1: MsgBox "Invalid UserName / Password ??? Please Enter"
fpass = DLookup("[User]![Password]", "[User]", "[UserName]=[UserBox]")


    Dim db As DAO.Database
    Dim rs As DAO.Recordset
    Set db = CurrentDb
    Set rs = db.OpenRecordset("Table1", dbOpenDynaset)
    rs.AddNew
    rs!Login_name = "[UserBox]"
   
    rs!Login_Date = Now()
    rs.Update
    rs.Close: Set rs = Nothing
    db.Close: Set db = Nothing
   
If fpass = PassBox.Value Then
DoCmd.OpenForm "OA DBMS_Form", acNormal, "", "", , acNormal

End If
Exit Sub
1:

End Sub

ขอบคุณมากครับ

หน้า: [1]