แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - sjs

หน้า: [1] 2 3
1
งานที่ทำเป็นการ Link Table MS SQL server มาหรือเปล่าครับ ถ้าใช่ลองสร้าง Query ใส่เงื่อนไขที่Field  [Dates] = = =Forms!frmSearchCertificate!txtApplyDate  แล้ว view ดูข้อมูลได้ไหมครับ

2
ห้อง MS Access / : สอบถามเรื่องDCount ค่ะ
« เมื่อ: 10 ก.ย. 63 , 20:46:55 »
proReq_start_date--> ชื่อฟิลด์ก็บราคา === ชื่อฟิลด์วันที่เปล่าครับ ถ้าใช่ก็ใช้ #field# กับวันที่
com_price = DCount("[Pro_pro]", "[qry_Assess with details]", "[Pro_pro]= " & Pro_pro & " And [proReq_start_date]=#" & Me.proReq_start_date & "#")

4
ลองเปิด csv ด้วย notepad > Save UTF-8 ดูก่อน นำเข้าดูครับ5
ห้อง MS Access / : ส่ง line notify ไม่ได้ครับ
« เมื่อ: 28 พ.ค. 63 , 22:36:23 »
ลองเล่นนี้มาก็ใช้ดีเลยนะครับ 

https://medium.com/@thiravut.golf/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89-line-bot-%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81-google-sheet-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-dialogflow-89e50b184533 link

ทำ line ตอบคำถามดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาตอบ ยังไม่มีที่ใช้ฐานข้อมูลจาก Access

6
ทำ Query Distinct แบบนี้ได้ไหม
SELECT DISTINCT Quater, SuppliersQTarget, ...
FROM Q_0KADAIQ1;

7
ภาพตัวอย่างรายงานที่ได้ ขอตัดเป็นภาพมาให้ดูนะ

ภาพที่ 1 หน้าแรก


ภาพที่ 2 จะได้ยอดยกมาและยอดรวมและหน้าสุดท้ายก็จะได้ยอดรวมครับ

8
หน้าออกแบบรายงานกำหนดให้รวม Property Sheet : Running Sum = Over All
โค๊ด: [Select]
Option Compare Database

Dim x As Double
Dim X2 As Double
Dim P1(100)
Dim P2(100)

Private Sub Detail_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
If Forms!menu.Frame3B = 1 Then
                If IsNull(Forms!menu.txtPath) Then
                    Me.ImgTax3.Picture = none
                Else
                    Me.ImgTax3.Picture = Forms!menu.txtPath
                End If
End If
End Sub

Private Sub Detail_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer)
  If IsNull(Me.Text4.Value) = True Then
        Me.Text59.ForeColor = RGB(255, 255, 255)
  End If
    Me.Text84.Value = " ลำดับที่ในหนังสือรับรองฯ  "
End Sub
Private Sub PageFooterSection_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer)
Me!PageSum = Me!RunSum - x
x = Me!RunSum
 
Me!PageSum3 = Me!RunSum3 - X2
X2 = Me!RunSum3
            P1(Page) = RunSum
            P2(Page) = RunSum3
Call SetLableRPT1
End Sub
Sub SetLableRPT1()
On Error Resume Next
    Me.rptlblname.Caption = "(" & Forms!menu.Combo41 & ")"
    Me.rptlblposition.Caption = Forms!menu.Combo45
    Me.rptlblsenderdate.Caption = Forms!menu.lblDate.Caption
  ' Me.rptlblRptCode2.Caption = "นำไปรวมกับใบต่อ ภ.ง.ด.53 ฉบับอื่น (ถ้ามี))"
End Sub

Private Sub PageHeaderSection_Print(Cancel As Integer, PrintCount As Integer)
Dim P As Double
   If Forms!menu!FrameA.Value = 1 Then
        Me.lblFac.Caption = "สาขาเลขที่... " & Forms!menu!Fac.Column(0) & "....." & Forms!menu!Fac.Column(1) & "...."
    End If
    Me.txtP1 = P1(Page - 1)
    Me.txtP2 = P2(Page - 1)
End Sub

Private Sub Report_NoData(Cancel As Integer)
    MsgBox "Nodata "
    Cancel = True
End Sub

Private Sub ReportHeader_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
  ' Me.rptlblRptCode.Caption = Forms!menu!reportcode.Column(1)
    Me.Text65.Value = "ยอดยกมา"
      x = 0
        X2 = 0
End Sub


ข้างหลังเขียนโค๊ดแบบนี้ครับ ลองดูนะครับผมเอามาทั้งหมดเลยที่อยู่หลัง Report นี้


9
ใส่กรอบรูปกำหนดที่อยู่ไฟล์
ในภาพตัวอย่างใช้ภาพลายเซ็นใส่ไว้ในท้ายรายงาน
ส่วนจำนวนข้อมูลในรายงานก็กำหนดจำนวนบรรทัดจะให้แสดงกี่บรรทัด
ก็จะได้รูปแบบหน้าทีเป็นแบบเดียวกันครับ


11
ผมนำไปใช้กับการแจ้งเตือนอุณหภูมิห้อง server และปัญหาเครืองจักรใน line ผลิตครับ
12
การแจ้เตือนนี่แจ้งแบบไหนครับ คลิกแล้วส่งเมล์ ส่ง Line หรือเปิดโปรแกรมมาแล้วส่ง
ที่ผมเคยใช้ก็จะคลิกปุ่มแล้วรายงานออกมาเท่านี้ครับ


13
ลองทำ Query และใช้ DateAdd ก็จะได้วันที่ถัดไปครับ โดย DateAdd สามารถระบุได้ต้องการเป็น วัน เดือน ปี ครับ

14
ไม่มีเลยครับ

15
ลองเล่นๆ การส่ง line notify ส่งข้อความ รูปภาพด้วย VBA ไปเจอบทความดีดี ที่นี่เลยเอามาลองเล่นครับ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :
http://white5168.blogspot.com/2017/01/line-notify-6-line-notify.html#.XHvsT4gzbIV link

16
ขอร่วมตอบครับอ.อ.ปิ่นณรงค์ 
โค๊ด: [Select]
Public Function MakeTableWithConvertToRow2(ByVal sMainTable As String, ByVal sTempTable As String)
'On Error Resume Next
    Dim RS_IN As DAO.Recordset
    Dim RS_OUT As DAO.Recordset
    Dim ColName As Integer
    Set RS_IN = CurrentDb.OpenRecordset("Select" & "* from " & sMainTable & "")
    'Set RS_OUT = CurrentDb.OpenRecordset("Select" & "* from " & sTempTable & "")
    Set RS_OUT = CurrentDb.OpenRecordset(sTempTable, dbOpenTable)
    Do While Not RS_IN.EOF
        RS_OUT.Index = "PrimaryKey"
        RS_OUT.Seek "=", RS_IN(0).Value
             For ColName = 0 To RS_OUT.Fields.Count - 1
             If RS_OUT.NoMatch Then
                    RS_OUT.AddNew
            Else
                    RS_OUT.Edit
            End If
                    If RS_IN(1).Value = RS_OUT(ColName).Name Then
                            RS_OUT(0).Value = RS_IN(0).Value
                            RS_OUT(RS_OUT(ColName).Name).Value = RS_IN(2).Value
                            RS_OUT.Update
                    End If
                 Next
                RS_IN.MoveNext
    Loop
    RS_IN.Close
    RS_OUT.Close
    Set RS_IN = Nothing
    Set RS_OUT = Nothing
End Function


หน้า: [1] 2 3