แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - nook

หน้า: [1]
1
เขียนโค๊ตที่ buttom ยังไงครับ ใน Attachment 1 ระเบียงมีจำนวน 5รูป กดปุ่มถอยหลังกลับและรูปถัดไปได้ครับ

ขอบคุณครับ

2
คือว่าอยากให้รูปที่แอดเข้าไปในระเบียงเดียวกัน สามารถเปิดได้ หลายรูปโดยเขียนโคตไว้แล้วพอคลิกที่ปุ่มจะขยายใหญ่ขึ้นมาแต่ ตอนนี้ได้แค่ 1 ระเบียงต่อ 1 รูปเองครับ ควรทำยังไงดีโค๊ต
Option Compare Database
Public Function ifileDialog() As String
    Dim Flie As Object
    Set File = Application.FileDialog(3)
    With File
        .Title = "Select Picture"
        .Filters.Add "Images", "*.gif; *.jpg; *.bmp, *.png, *.tif", 1
        .Filters.Add "All Files", "*.*"
        .FilterIndex = 1
        .AllowMultiSelect = False
    End With
    If File.show Then
        ifileDialog = File.SelectedItems.Item(1)
    End If
End Function
Sub Add_Attachments(tName As String, fName As String, attName As String)
    Dim db As DAO.Database, rs As DAO.Recordset, rsChild As DAO.Recordset2, iPath As String
    iPath = ifileDialog
    If iPath & "" <> "" Then
        Set db = CurrentDb
        Set rs = db.OpenRecordset(tName)
        If Dir(iPath, vbNormal) <> "" Then
            rs.AddNew
            rs(fName) = Mid(iPath, InStrRev(iPath, "\") + 1)
            Set rsChild = rs.Fields(attName).Value
            rsChild.AddNew
            rsChild.Fields("FileData").LoadFromFile (iPath)
            rsChild.Update
            rs.Update
        End If
        Set rsChild = Nothing
        Set rs = Nothing
        db.Close
        Set db = Nothing
    End If
End Sub

Sub Export_Attachments(tName As String, attName As String, pName As String)
    Dim db As DAO.Database, rs As DAO.Recordset, rsChild As DAO.Recordset2, iPath As String
    iPath = CurrentProject.Path
    Set db = CurrentDb
    Set rs = db.OpenRecordset(tName, dbOpenDynaset)
    rs.FindFirst "[Name_Picture] = '" & pName & "'"
    Set rsChild = rs.Fields(attName).Value
    If Dir(iPath & "\" & rsChild.Fields("FileName"), vbNormal) = "" Then
        rsChild.Fields("FileData").SaveToFile iPath
    End If
    Set rsChild = Nothing
    Set rs = Nothing
    db.Close
    Set db = Nothing
End Sub
 

ที่ปุ่ม  add และ open

Private Sub cmdADD_Click()
Add_Attachments "tb_picture", "Name_picture", "Images"
Me.Requery
End Sub

Private Sub Command4_Click()
Export_Attachments "tb_picture", "Images", Me.txtName_Picture
Dim iPath As String
iPath = CurrentProject.Path & "\" & Me.txtName_Picture
DoCmd.OpenForm "Form2"
Forms!Form2.SetFocus
Forms!Form2.Image0.Picture = iPath

End Sub


ขอบคุณครับ
เครดิตโค๊ต Access-Creator

หน้า: [1]