แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - แดนชัย

หน้า: [1] 2 3
1
ถ้าต้องการให้คิวรีกรองตามไปด้วย จทำอย่างไรครับ

2
ห้อง MS Access / : คำสั่ง yesNoCancel
« เมื่อ: 16 มี.ค. 64 , 16:44:43 »
ขอบพระคุณครับ

3
ห้อง MS Access / : คำสั่ง yesNoCancel
« เมื่อ: 13 มี.ค. 64 , 20:11:35 »
อาจารย์ครับช่วยดูให้หน่อย...ไปไม่รอด...
กระบวนการ กด yes...ทุกขั้นตอน....เป็นไปตามขั้นตอนของ Case 6 'yes
กระบวนการ กด no...ทุกขั้นตอน....เป็นไปตามขั้นตอนของ Case 7 'No
กระบวนการ กด ขั้น 1 กด yes ขั้น 2 กด no...ขั้น 3 yes.....ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
กระบวนการ กด ขั้น 1 กด no ขั้น 2 กด yes...ขั้น 3 yes.....ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
*****สลับไปมาตามความต้องการ พิมพ์ข้อมูล และ ไม่ต้องการพิมพ์ข้อมูลครับ******
.......สุดท้ายของกระบวนการจะแสดง   DoCmd.OpenForm "certificate"
Private Sub Command668_Click()
Dim RetValue As Variant
        RetValue = MsgBox("ต้องการพิมพ์ใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารทหารกองเกิน (แบบ สด.44) ใช่หรือไม่", vbYesNoCancel + vbDefaultButton3, "โปรดยืนยัน")................ขั้นที่ 1
        Select Case RetValue
                    Case 6 'yes
                            DoCmd.OpenReport "SD44", acViewprint, , "[ID]=[Forms]![history].[ID]"
                             rst = MsgBox("ต้องการพิมพ์บัญชีทหารกองเกิน (แบบ สด.1) ใช่หรือไม่", vbYesNoCancel + vbDefaultButton3, "โปรดยืนยัน")............ขั้นที่2
                            DoCmd.OpenReport "SD1", acViewprint, , "[ID]=[Forms]![history].[ID]"
                            rst = MsgBox("ต้องการพิมพ์บัญชีทหารกองเกิน ด้านหลัง ( แบบ สด.1)ใช่หรือไม่", vbYesNoCancel + vbDefaultButton3, "โปรดยืนยัน")..............ขั้นที่3
                            DoCmd.OpenReport "SD11", acViewprint, , "[ID]=[Forms]![history].[ID]"
                            DoCmd.OpenForm "certificate"...........ขั้นที่ 4
                    Case 7 'No
                    rst = MsgBox("ต้องการพิมพ์บัญชีทหารกองเกิน (แบบ สด.1) ใช่หรือไม่", vbYesNoCancel + vbDefaultButton3, "โปรดยืนยัน")
                            If rst = vbYes Then
                                    DoCmd.OpenReport "SD1", acViewprint, , "[ID]=[Forms]![history].[ID]"
                                    rst = MsgBox("ต้องการพิมพ์บัญชีทหารกองเกิน ด้านหลัง ( แบบ สด.1)ใช่หรือไม่", vbYesNoCancel + vbDefaultButton3, "โปรดยืนยัน")
                            ElseIf rst = vbNo Then
                                    rst = MsgBox("ต้องการพิมพ์บัญชีทหารกองเกิน ด้านหลัง ( แบบ สด.1)ใช่หรือไม่", vbYesNoCancel + vbDefaultButton3, "โปรดยืนยัน")
                            If rst = vbYes Then
                                    DoCmd.OpenReport "SD11", acViewprint, , "[ID]=[Forms]![history].[ID]"
                                    DoCmd.OpenForm "certificate"
                            ElseIf rst = vbNo Then
                                    DoCmd.OpenForm "certificate"
                            Else
                                    Exit Sub
                            End If
                            End If
                    Case 2 'Cancle
                            ''''
                    End Select
End Sub

4
ห้อง MS Access / : คำสั่ง yesNoCancel
« เมื่อ: 13 มี.ค. 64 , 06:26:18 »
อาจารย์ครับ..ถ้าเกิดเหตุการณ์มีเช่นนี้ 3 ครั้ง จะทำเช่นไรครับ
เช่น เหตุการณ์ 1    กด yes......พิมพ์
                             no.......ข้าม (แสดง Msg เข้าเหตุการณ์ที่ 2)
                             cancel....ยกเลิก
     เหตุการณ์ 2    กด yes......พิมพ์
                            no.......ข้าม (แสดง Msg เข้าเหตุการณ์ที่ 3)
                            cancel....ยกเลิก
     เหตุการณ์ 3    กด yes......พิมพ์
                            no.......ข้าม
                           cancel....ยกเลิก

5
ห้อง MS Access / : คำสั่ง yesNoCancel
« เมื่อ: 11 มี.ค. 64 , 15:24:59 »
ขอบพระคุณมากครับ

6
ห้อง MS Access / คำสั่ง yesNoCancel
« เมื่อ: 11 มี.ค. 64 , 10:38:25 »
เรียน ท่านอาจาจารย์ทุกท่านครับ
    ผมติดขัดการเขียนคำสั่ง YES NO CANCEL ครับ
    ผมสร้าง Msg ครับ ต้องการ กดปุ่ม YES พิมพ์ข้อมูล,หากกดปุ่ม NO ให้ Msg แจ้งขั้นตอนต่อไป,หากกดปุ่ม Cancel ยกเลิก(ปิด Msg)

7
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับ...สำเร็จแล้ว....

8
อาจารย์ครับ ขอรบกวนท่านอีกครั้งครับ บางคนไม่ได้ระบุชื่อซอย (เป็นค่าว่าง) ไม่สามารถจัดเรียงได้

9
ท่านอาจารย์ครับลองทำแล้วไปไม่รอด รบกวนขอตัวอย่างครับ

10
ผมต้องการจัดเรียงลำดับซอย เช่น กวางทอง1,1/2,......100,100/1
                                        ทองหลาง1,2/1.......100,100/3
ต้องการเขียนคิวรีในการจัดเรียงซอย เป็นเช่น กวางทอง1,กวางทอง2 ฯลฯ

13
เรียนท่านอาจารย์ทุกท่านครับ ผมมีตารางใช้ Mysql ชื่อว่า A มีฟอร์ม A1 แสดงข้อมูลเป็นรายบุคคล  แต่ผมมีความประสงค์ต้องการข้อมูลบุคคลบางรายไปใช้ประโยชน์ในงานใหม่อีกตาราง ชื่อว่า B มีฟอร์ม B2 แสดงผล  จะต้องเขียนคำสั่งอย่างไรครับ เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงในฟอร์ม A1 เก็บลงไปในตาราง B หรือท่านใดมีตัวอย่างขอความกรุณาด้วยครับ

14
มีตัวอย่างไหมครับ อยากได้พอดี

15
เอา code ไปวางไว้ที่ไหน ของผมใช้ 32 บิต พนไปเจอ 64 บิต จะต้องถอนลงใหม่ตลอด

16
ห้อง MS Access / : ส่ง SMS จาก ms access
« เมื่อ: 26 ก.ค. 62 , 14:11:15 »
ท่านใดมีตัวอย่างช่วยลงเพื่อนำมาใช้งาน...ผมสนใจ

หน้า: [1] 2 3