แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Eik Q Sang

หน้า: [1] 2 3 4 ... 9
1
Private Sub Command32_Click()
Dim rst As DAO.Recordset
Dim sPathUser As String

sPathUser = Environ$("USERPROFILE") & "\my documents\"
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT [CustomerName] FROM Table_A", dbOpenSnapshot)

Do While Not rst.EOF
    MkDir (sPathUser & rst![CustomerName])
    rst.MoveNext
Loop

rst.Close
Set rst = Nothing

End Sub


ปล.ไม่ได้คิดเองนะแค่ไปเอาหลายๆวิธี หลายๆผลลัพธ์ที่ค้นเจอ แล้วเอามารวมกับที่ท่านต้องการนะครับ :shout:

ขอบคุณมากๆครับผม

2
จากโค้ด
Private Sub Command32_Click()
Dim sPathUser As String
sPathUser = Environ$("USERPROFILE") & "\my documents\"
MkDir (sPathUser & "\Test")
End Sub

ถ้าต้องการให้สร้าง Folder โดยให้ตั้งชื่อ Folder ตามชื่อ Field ชื่อว่า CustomerName ใน Table A ต้องแก้อย่างไรบ้างครับ ขอบคุณมากครับผม

3
Table ชื่อ tblCustomer ประกอบด้วยฟิลด์ No และ CustomerName เช่น
No              CustomerName
1                        นาย ก
2                        นาย ข
3                        นาย ค
4                        นาง ง
5                        น.ส. จ

สร้างฟอร์ม ชื่อ frmMain ในฟอร์มประกอบด้วย ปุ่ม ชื่อ btnExport

ต้องการ เมื่อกดปุ่ม ให้ระบบ สร้าง Folder ตามจำนวนรายลูกค้า พร้อม Rename Folder ตามนี้ No CustomerName เช่น

1.นาย ก
2.นาย ข
3.นาย ค
4.นาง ง
5.น.ส. จ

ขอบคุณมากครับผม

4
1.เปลี่ยนแค่ตัวกล่องข้อความ
โค๊ด: [Select]
Private Sub txt_Remark_AfterUpdate()
If Me.txt_Remark = 1 Then
    Me.txt_Remark.BackColor = vbYellow
Else
    Me.txt_Remark.BackColor = RGB(255, 255, 255)
End If
End Sub


ขอบคุณมากครับผม

2.เปลี่ยนทั้งแถวผมใช้วิธีตามนี้ ->สอบถามวิธีเปลี่ยนสีพื้นหลังรายการใน Continuous Forms

3.อันนี้เขาเปลี่ยนสีตามเช็คบล็อค


5
ใน frmRegister มี Textbox ชื่อ txt_Remark
เงื่อนไข
ถ้า txt_Remark =1 ให้บรรทัดนั้น ให้มีสีเหลืองหรือสามารถกำหนดโค้ดสีเองได้ครับ
ขอบคุณครับผม

6
สร้าง Table ที่ 1 ชื่อ tblOrder ประกอบด้วย OrderNo,Date
สร้าง Table ที่ 2 ชื่อ tblOrderDetail ประกอบด้วย OrderNo,No,CustomerName

สร้างฟอร์มชื่อ frmOrder สร้าง textbox ชื่อ txt_OrderNo และ txt_Date ตัวอย่าง   
OrderNo   Date
001         15/2/2566
002         10/4/2566
003         23/1/2566

สร้างฟอร์มชื่อ frmOrderDetail สร้าง textbox ชื่อ txt_OrderNo2 , txt_No , txt_CustomerName2 ตัวอย่าง
OrderNo    No     CustomerName
001           1        นาย ก
001           2        นาย ข
001           3        นาย ค
002           1        นาย A
003           1        นาย สมชาย
003           2        นาย สมหวัง

โดยใน frmOrder สร้าง Textbox ตั้งชื่อ txt_CustomerName

ต้องการให้ txt_CustomerName แสดงผลฟิลด์ CustomerName โดยแสดงชื่อ ในลำดับแรก ของแต่ละ Order 
เช่น Order 001  แสดงผล  นาย ก
     Order 002  แสดงผล  นาย A
     Order 003  แสดงผล  นาย สมชาย

ต้องทำอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณมากครับผม

7
ขอบคุณมากครับผม

8
Access Export Report มาเป็นไฟล์สกุล tiff ได้ไหมครับ และต้องทำอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ

9
คือผมจะให้บรรทัดที่เป็น New ด้านล่าง ให้มาอยู่บรรทัดข้างบนสุด ต้องเขียนโค้ดยังไงครับ ขอบคุณมากครับผม


10
ขอบคุณมากครับผม

11
ผมสร้างปุ่ม ไว้ที่ฟอร์ม ต้องการให้ เมื่อกดปุ่มแล้ว Export มาเป็น PDF โดยสามารถเลือกที่อยู่ที่จะ Save และเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่จะ Save ได้ครับ

Report ผมชื่อ rptSugarOrder

ผมลองเขียนโค้ดด้านล่างนี้ แต่พอกดปุ่ม ระบบจะให้เลือกที่อยู่ที่ต้องการ Save พอผมลองกด Cancel มัน Error นะครับ ต้องแก้ไขโค้ดอย่างไรบ้างครับ

Private Sub Command13_Click()
DoCmd.OutputTo acOutputReport, "rptSugarOrder", _
acFormatPDF, ""
End Sub


ขอบคุณมากครับผม

13
ปัญหานี้เกิดเกิดได้จากหลายสาเหตุ

ที่เคยเจอ
1. ไม่ได้เปิด Excel มาเพื่อ Reformat ตารางให้เหมาะสมสำหรับการนำเข้า Access เช่น มีข้อมูลอยู่ในคอลัมน์ A ถึง G แล้วก็มีขยะโผล่มาใน J20, K300 และอื่นๆ
2. ข้อมูลแถวแรกใน Excel (ไม่นับ Header) เป็นตัวเลข แล้ว แถวถัดไปเป็น Text เกิดจากความฉลาด (หรือสาระแน) ของ Access ที่คิดว่าข้อมูลทั้งหมดต่อจากนี้เป็นตัวเลข พอไม่เป็นตัวเลขก็เลย Error
3. ไฟล์ Excel ไม่ใช่ Excel

ขอบคุณมากครับ จะลองนำไปตรวจสอบดูครับผม

14
เนื่องจากผมนำเข้าข้อมูลจาก Excel จำนวน 4 Sheet เป็นจำนวน 4 Table
Table ละ 500,000 เรคคอร์ด
พอจำเข้า Sheet ที่ 5 พบว่า เกิด error ดังรูป Compact ก้อแล้ว ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณมากครับผม
15
ตัวอย่างไฟล์ครับ

ขอบคุณมากครับผม

16
Table มีฟิลด์ชื่อ CustomerName กับ Sequence

ที่ฟอร์ม
มี TextBox ชื่อ txt_CusName
มี TextBox ชื่อ txt_Sequence

เมื่อพิมพ์ชื่อแล้วกด Enter ให้ RunningNo Auto ต่อไปเรื่อยๆครับ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณมากครับผม

17
ใส่codeที่ปุ่มครับ

ชื่อTextbox.BackColor = vbRed

ขอบคุณมากครับผม

18
รบกวนสอบถามคำสั่ง เมื่อกดปุ่ม แล้วให้ TextBox1 มีสีแดง ใน VB ต้องเขียนว่าอะไรครับ ขอบคุณครับ

หน้า: [1] 2 3 4 ... 9