แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Earth

หน้า: [1] 2 3 4 ... 7
1
สอบถามสร้างคิวรี่โดย ฟิลด์วันหมดอายุปกติค่าจะมี 01012019(8หลัก)
เงื่อนไขคือ ถ้าไม่ครบ8หลัก ให้เติม0ด้านหน้า
เช่น 1012019 ==> เป็น 01012019 ค่ะ

2
ห้อง MS Access / : สอบถามErrorค่ะ
« เมื่อ: 03 ก.ย. 62 , 11:44:50 »
ขอบคุณค่ะ ได้แล้วค่ะ ในnameมีอักขระแปลกๆซ่อนอยู่ ต้องลบพิมพ์ใหม่ :miao:

เกิดได้จากสาเหตุครับ สาเหตุนึงที่เคยเจอคือตั้งชื่อออบเจ็กต์ หรือ Sub เป็นภาษาไทย ใช้ไปนานๆ จะเกิดแบบนี้

ลองหาดูว่าใช่ไหม

ถ้าไม่ใช่ให้หาสาเหตุอื่นต่อไปครับ

3
ห้อง MS Access / สอบถามErrorค่ะ
« เมื่อ: 03 ก.ย. 62 , 10:48:09 »
สอบถามเออเร่อแสดงแบบนี้ค่ะ
หาสาเหตุไม่ได้ แต่สังเกตว่าเกิดในฟอร์มที่แสดงQueryค่ะ
เพราะนำโค้ดกับปุ่มเดียวกัน ไปสร้างอีกฟอร์มเปล่าๆ สามารถรันได้ปกติค่ะ


4
ห้อง MS Access / : สลับตำแหน่งText ในQuery
« เมื่อ: 02 ก.ย. 62 , 16:56:52 »
ตอนนี้ทำได้แล้วนะคะ

 :miao:
Right([Lot],2)&Mid([Lot],5,2)&Left([Lot],4)

5
ห้อง MS Access / สลับตำแหน่งText ในQuery
« เมื่อ: 02 ก.ย. 62 , 16:30:30 »

สอบถามค่ะ ฟิลด์LOTแสดง  20190821
ต้องการสลับตำแหน่งเป็น  21082019

สอบถามการสร้างในQueryค่ะ
ตอนนั้นลองใช้ Right([Lot],4) & Left([Lot],4) ผลลัพธ์เป็น 08212019

รบกวนอาจารย์ผู้รู้ด้วยนะคะ

6
ห้อง MS Access / สร้างปุ่มimport txt.file
« เมื่อ: 02 ก.ย. 62 , 15:39:36 »
สอบถามErrorที่เกิดจากสร้างปุ่มimport txt fileค่ะสอบถามเออเร่อเกิดจากอะไรคะ โค้ดที่สร้างในModuleตามนี้ค่ะ
รบกวนช่วยหน่อยนะคะ (ห่างหายจากการเขียนไปนานเลยค่ะTT)
โค๊ด: [Select]
Option Compare Database

Option Explicit

'***************** Code Start **************
'This code was originally written by Ken Getz.
'It is not to be altered or distributed,
'except as part of an application.
'You are free to use it in any application,
'provided the copyright notice is left unchanged.
'
' Code courtesy of:
'   Microsoft Access 95 How-To
' Ken Getz and Paul Litwin
' Waite Group Press, 1996

Type tagOPENFILENAME
    lStructSize As Long
    hwndOwner As Long
    hInstance As Long
    strFilter As String
    strCustomFilter As String
    nMaxCustFilter As Long
    nFilterIndex As Long
    strFile As String
    nMaxFile As Long
    strFileTitle As String
    nMaxFileTitle As Long
    strInitialDir As String
    strTitle As String
    flags As Long
    nFileOffset As Integer
    nFileExtension As Integer
    strDefExt As String
    lCustData As Long
    lpfnHook As Long
    lpTemplateName As String
End Type

Declare Function aht_apiGetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetOpenFileNameA" (OFN As tagOPENFILENAME) As Boolean
Declare Function aht_apiGetSaveFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetSaveFileNameA" (OFN As tagOPENFILENAME) As Boolean
Declare Function CommDlgExtendedError Lib "comdlg32.dll" () As Long

Global Const ahtOFN_READONLY = &H1
Global Const ahtOFN_OVERWRITEPROMPT = &H2
Global Const ahtOFN_HIDEREADONLY = &H4
Global Const ahtOFN_NOCHANGEDIR = &H8
Global Const ahtOFN_SHOWHELP = &H10
' You won't use these.
'Global Const ahtOFN_ENABLEHOOK = &H20
'Global Const ahtOFN_ENABLETEMPLATE = &H40
'Global Const ahtOFN_ENABLETEMPLATEHANDLE = &H80
Global Const ahtOFN_NOVALIDATE = &H100
Global Const ahtOFN_ALLOWMULTISELECT = &H200
Global Const ahtOFN_EXTENSIONDIFFERENT = &H400
Global Const ahtOFN_PATHMUSTEXIST = &H800
Global Const ahtOFN_FILEMUSTEXIST = &H1000
Global Const ahtOFN_CREATEPROMPT = &H2000
Global Const ahtOFN_SHAREAWARE = &H4000
Global Const ahtOFN_NOREADONLYRETURN = &H8000
Global Const ahtOFN_NOTESTFILECREATE = &H10000
Global Const ahtOFN_NONETWORKBUTTON = &H20000
Global Const ahtOFN_NOLONGNAMES = &H40000
' New for Windows 95
Global Const ahtOFN_EXPLORER = &H80000
Global Const ahtOFN_NODEREFERENCELINKS = &H100000
Global Const ahtOFN_LONGNAMES = &H200000


Function GetOpenFile(Optional varDirectory As Variant, Optional varTitleForDialog As Variant) As Variant
' Here's an example that gets an Access database name.
Dim strFilter As String
Dim lngFlags As Long
Dim varFileName As Variant
' Specify that the chosen file must already exist,
' don't change directories when you're done
' Also, don't bother displaying
' the read-only box. It'll only confuse people.
    lngFlags = ahtOFN_FILEMUSTEXIST Or ahtOFN_HIDEREADONLY Or ahtOFN_NOCHANGEDIR
    If IsMissing(varDirectory) Then
        varDirectory = ""
    End If
    If IsMissing(varTitleForDialog) Then
        varTitleForDialog = "Please choose a Target File ..."
    End If

    ' Define the filter string and allocate space in the "c"
    ' string Duplicate this line with changes as necessary for
    ' more file templates.
    strFilter = ahtAddFilterItem(strFilter, "All File (*.*)", "*.*")               '   "Access (*.mdb)", "*.MDB")
    ' Now actually call to get the file name.
    varFileName = ahtCommonFileOpenSave(OpenFile:=True, InitialDir:=varDirectory, Filter:=strFilter, flags:=lngFlags, _
                    DialogTitle:=varTitleForDialog)
    If Not IsNull(varFileName) Then
        varFileName = TrimNull(varFileName)
    End If
    GetOpenFile = varFileName
End Function


Function ahtAddFilterItem(strFilter As String, _
    strDescription As String, Optional varItem As Variant) As String
' Tack a new chunk onto the file filter.
' That is, take the old value, stick onto it the description,
' (like "Databases"), a null character, the skeleton
' (like "*.mdb;*.mda") and a final null character.

    If IsMissing(varItem) Then varItem = "*.*"
    ahtAddFilterItem = strFilter & _
               strDescription & vbNullChar & _
               varItem & vbNullChar
End Function

Private Function TrimNull(ByVal strItem As String) As String
Dim intPos As Integer
    intPos = InStr(strItem, vbNullChar)
    If intPos > 0 Then
        TrimNull = Left(strItem, intPos - 1)
    Else
        TrimNull = strItem
    End If
End Function
'************** Code End *****************

Function ahtCommonFileOpenSave( _
            Optional ByRef flags As Variant, _
            Optional ByVal InitialDir As Variant, _
            Optional ByVal Filter As Variant, _
            Optional ByVal FilterIndex As Variant, _
            Optional ByVal DefaultExt As Variant, _
            Optional ByVal FileName As Variant, _
            Optional ByVal DialogTitle As Variant, _
            Optional ByVal hwnd As Variant, _
            Optional ByVal OpenFile As Variant) As Variant
' This is the entry point you'll use to call the common
' file open/save dialog. The parameters are listed
' below, and all are optional.
'
' In:
' Flags: one or more of the ahtOFN_* constants, OR'd together.
' InitialDir: the directory in which to first look
' Filter: a set of file filters, set up by calling
' AddFilterItem. See examples.
' FilterIndex: 1-based integer indicating which filter
' set to use, by default (1 if unspecified)
' DefaultExt: Extension to use if the user doesn't enter one.
' Only useful on file saves.
' FileName: Default value for the file name text box.
' DialogTitle: Title for the dialog.
' hWnd: parent window handle
' OpenFile: Boolean(True=Open File/False=Save As)
' Out:
' Return Value: Either Null or the selected filename
Dim OFN As tagOPENFILENAME
Dim strFileName As String
Dim strFileTitle As String
Dim fResult As Boolean
    ' Give the dialog a caption title.
    If IsMissing(InitialDir) Then InitialDir = CurDir
    If IsMissing(Filter) Then Filter = ""
    If IsMissing(FilterIndex) Then FilterIndex = 1
    If IsMissing(flags) Then flags = 0&
    If IsMissing(DefaultExt) Then DefaultExt = ""
    If IsMissing(FileName) Then FileName = ""
    If IsMissing(DialogTitle) Then DialogTitle = ""
    If IsMissing(hwnd) Then hwnd = Application.hWndAccessApp
    If IsMissing(OpenFile) Then OpenFile = True
    ' Allocate string space for the returned strings.
    strFileName = Left(FileName & String(256, 0), 256)
    strFileTitle = String(256, 0)
    ' Set up the data structure before you call the function
    With OFN
        .lStructSize = Len(OFN)
        .hwndOwner = hwnd
        .strFilter = Filter
        .nFilterIndex = FilterIndex
        .strFile = strFileName
        .nMaxFile = Len(strFileName)
        .strFileTitle = strFileTitle
        .nMaxFileTitle = Len(strFileTitle)
        .strTitle = DialogTitle
        .flags = flags
        .strDefExt = DefaultExt
        .strInitialDir = InitialDir
        ' Didn't think most people would want to deal with
        ' these options.
        .hInstance = 0
        '.strCustomFilter = ""
        '.nMaxCustFilter = 0
        .lpfnHook = 0
        'New for NT 4.0
        .strCustomFilter = String(255, 0)
        .nMaxCustFilter = 255
    End With
    ' This will pass the desired data structure to the
    ' Windows API, which will in turn it uses to display
    ' the Open/Save As Dialog.
    If OpenFile Then
        fResult = aht_apiGetOpenFileName(OFN)
    Else
        fResult = aht_apiGetSaveFileName(OFN)
    End If

    ' The function call filled in the strFileTitle member
    ' of the structure. You'll have to write special code
    ' to retrieve that if you're interested.
    If fResult Then
        ' You might care to check the Flags member of the
        ' structure to get information about the chosen file.
        ' In this example, if you bothered to pass in a
        ' value for Flags, we'll fill it in with the outgoing
        ' Flags value.
        If Not IsMissing(flags) Then flags = OFN.flags
        ahtCommonFileOpenSave = TrimNull(OFN.strFile)
    Else
        ahtCommonFileOpenSave = vbNullString
    End If
End Function


ส่วนโค้ดที่ปุ่มimportตามนี้นะคะ
โค๊ด: [Select]
Option Compare Database

Private Sub Command8_Click()
Me.txt_FilePath = ""
Dim s As String
    If IsNull(txt_FilePath) Or txt_FilePath = "" Then
        s = GetOpenFile("D:\")
    Else
        s = GetOpenFile(Me.txt_FilePath)
    End If
    If s = "" Then
    Else
        If Dir(s) = "" Then
            Beep
            MsgBox "????????? " & s
        Else
            txt_FilePath = s
                    CurrentDb.Execute "DELETE FROM Donki_Receiving", dbFailOnError
                txt_FilePath.BackColor = RGB(255, 204, 0)
                Application.DoCmd.TransferText acImportDelim, "Donki_Receiving", "Donki_Receiving", (txt_FilePath), True
                Me.txt_FilePath = ""

        End If
    End If
Exit Sub
End Sub


7
ลองทำดูติดเออเร่อค่ะ รบกวนช่วยดูให้หน่อยนะคะPrivate Sub Search_Click()

Dim stCriteria As String

stCriteria = IIf(IsNull(Me.PeriodDateStart), "", "[tblFieldDate] >= " & CDbl(Me.PeriodDateStart) & " And ") & _
                 IIf(IsNull(Me.PeriodDateEnd), "", "[tblFieldDate] <= " & CDbl(Me.PeriodDateEnd) & " And ") & _
                 IIf(IsNull(Me.ProcessNo), "", "[tblFieldProcessNo] = " & Me.ProcessNo & " And ") & _
                 IIf(IsNull(Me.Person), True, "[tblFieldPerson] = '" & Me.Person & "'")

Me.subForm.Form.RecordSource = "SELECT tblField1, tblField2, ... FROM tblTable WHERE " & stCriteria

End Sub

8

ต้องการคิวรี่ข้อมูลจากหน้าฟอร์ม ค้นหารายการจากTextbox วันที่.... ถึงวันที่.... และเงื่อนไขฟิลด์อื่นๆ
รบกวนขอแนวทางหน่อยค่ะ

ตัวอย่างฟอร์ม

9
ห้อง MS Access / : วิธีเซฟไฟล์ MDB เป็น ACCDB
« เมื่อ: 16 ม.ค. 62 , 20:02:20 »
สอบถามค่ะ
เมื่อก่อนจะsaveเป็น ACCDEค่ะ
แต่ทำไมตอนนี้ไม่มีให้เลือกรูปแบบนี้แล้วคะ  หรือคือMDE ต่างกันไหมคะ
อยากทราบวิธีเซฟไฟล์ MDB เป็น ACCDB ครับ ไฟล์ MDB ไม่สามารถกำหนดฟิลด์ ให้เป็น Attachment ได้ ตรงเมนูบันทึกฐานวัตถุข้อมูลเป็น  ไม่มีให้เลือกเป็น ACCDB เลยครับ :question:

จะเปลี่ยนเป็น accdb ต้องไปเลือกที่เขียนว่า บันทึกและประกาศครับ
10
ห้อง MS Access / : สอบถามError import csv fileค่ะ
« เมื่อ: 16 ม.ค. 62 , 19:44:49 »
ลองใช้โค้ดของอาจารย์แล้ว แต่เออเร่อตรงนี้ค่ะ ไปทราบว่าเกิดจากอะไรคะ
(เปลี่ยนมาimportไฟล์Excelแทนค่ะ)


ถ้าคุณใช้ Code ของผม คุณสามารถลบ Module และฟังก์ชั่นทั้งหมดที่เกี่ยวกับ GetOpenFile ได้เลย เพราะไม่ได้ใช้ส่วนนั้นแล้ว

11
ห้อง MS Access / : สอบถามError import csv fileค่ะ
« เมื่อ: 16 ม.ค. 62 , 11:07:18 »
สอบถามเพิ่มเติมค่ะ ตอนนี้ใช้โค้ดนี้สามารถimportได้แล้วค่ะ

แต่พอไปเปิดเครื่องอื่น ขึ้นerrorที่โมดูลตรงนี้ค่ะ เปลี่ยนเป็น64ก็ยังerrorค่ะ
เครื่องเป็น64bit อยากทราบว่าตรงนี้ต้องใส่โค้ดเป็นอะไรคะ 


โค้ด
โค๊ด: [Select]
Option Compare Database
Dim Invoice As String
Dim ShipDate As String
Dim Customer As String
Dim SupplierID As String
Dim SupplierName As String

Option Explicit
Type tagOPENFILENAME
    lStructSize As Long
    hwndOwner As Long
    hInstance As Long
    strFilter As String
    strCustomFilter As String
    nMaxCustFilter As Long
    nFilterIndex As Long
    strFile As String
    nMaxFile As Long
    strFileTitle As String
    nMaxFileTitle As Long
    strInitialDir As String
    strTitle As String
    flags As Long
    nFileOffset As Integer
    nFileExtension As Integer
    strDefExt As String
    lCustData As Long
    lpfnHook As Long
    lpTemplateName As String
End Type

Declare Function aht_apiGetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetOpenFileNameA" (OFN As tagOPENFILENAME) As Boolean
Declare Function aht_apiGetSaveFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetSaveFileNameA" (OFN As tagOPENFILENAME) As Boolean
Declare Function CommDlgExtendedError Lib "comdlg32.dll" () As Long

Global Const ahtOFN_READONLY = &H1
Global Const ahtOFN_OVERWRITEPROMPT = &H2
Global Const ahtOFN_HIDEREADONLY = &H4
Global Const ahtOFN_NOCHANGEDIR = &H8
Global Const ahtOFN_SHOWHELP = &H10

Global Const ahtOFN_NOVALIDATE = &H100
Global Const ahtOFN_ALLOWMULTISELECT = &H200
Global Const ahtOFN_EXTENSIONDIFFERENT = &H400
Global Const ahtOFN_PATHMUSTEXIST = &H800
Global Const ahtOFN_FILEMUSTEXIST = &H1000
Global Const ahtOFN_CREATEPROMPT = &H2000
Global Const ahtOFN_SHAREAWARE = &H4000
Global Const ahtOFN_NOREADONLYRETURN = &H8000
Global Const ahtOFN_NOTESTFILECREATE = &H10000
Global Const ahtOFN_NONETWORKBUTTON = &H20000
Global Const ahtOFN_NOLONGNAMES = &H40000
' New for Windows 95
Global Const ahtOFN_EXPLORER = &H80000
Global Const ahtOFN_NODEREFERENCELINKS = &H100000
Global Const ahtOFN_LONGNAMES = &H200000


Function GetOpenFile(Optional varDirectory As Variant, Optional varTitleForDialog As Variant) As Variant
' Here's an example that gets an Access database name.
Dim strFilter As String
Dim lngFlags As Long
Dim varFileName As Variant
    lngFlags = ahtOFN_FILEMUSTEXIST Or ahtOFN_HIDEREADONLY Or ahtOFN_NOCHANGEDIR
    If IsMissing(varDirectory) Then
        varDirectory = ""
    End If
    If IsMissing(varTitleForDialog) Then
        varTitleForDialog = "Please choose a Target File ..."
    End If

    strFilter = ahtAddFilterItem(strFilter, "All File (*.*)", "*.*") '   "Access (*.mdb)", "*.MDB")
    ' Now actually call to get the file name.
    varFileName = ahtCommonFileOpenSave(OpenFile:=True, InitialDir:=varDirectory, Filter:=strFilter, flags:=lngFlags, _
                    DialogTitle:=varTitleForDialog)
    If Not IsNull(varFileName) Then
        varFileName = TrimNull(varFileName)
    End If
    GetOpenFile = varFileName
End Function


Function ahtAddFilterItem(strFilter As String, _
    strDescription As String, Optional varItem As Variant) As String
   
    If IsMissing(varItem) Then varItem = "*.*"
    ahtAddFilterItem = strFilter & _
               strDescription & vbNullChar & _
               varItem & vbNullChar
End Function

Private Function TrimNull(ByVal strItem As String) As String
Dim intPos As Integer
    intPos = InStr(strItem, vbNullChar)
    If intPos > 0 Then
        TrimNull = Left(strItem, intPos - 1)
    Else
        TrimNull = strItem
    End If
End Function
'************** Code End *****************

Function ahtCommonFileOpenSave( _
            Optional ByRef flags As Variant, _
            Optional ByVal InitialDir As Variant, _
            Optional ByVal Filter As Variant, _
            Optional ByVal FilterIndex As Variant, _
            Optional ByVal DefaultExt As Variant, _
            Optional ByVal FileName As Variant, _
            Optional ByVal DialogTitle As Variant, _
            Optional ByVal hwnd As Variant, _
            Optional ByVal OpenFile As Variant) As Variant

Dim OFN As tagOPENFILENAME
Dim strFileName As String
Dim strFileTitle As String
Dim fResult As Boolean
    ' Give the dialog a caption title.
    If IsMissing(InitialDir) Then InitialDir = CurDir
    If IsMissing(Filter) Then Filter = ""
    If IsMissing(FilterIndex) Then FilterIndex = 1
    If IsMissing(flags) Then flags = 0&
    If IsMissing(DefaultExt) Then DefaultExt = ""
    If IsMissing(FileName) Then FileName = ""
    If IsMissing(DialogTitle) Then DialogTitle = ""
    If IsMissing(hwnd) Then hwnd = Application.hWndAccessApp
    If IsMissing(OpenFile) Then OpenFile = True
    ' Allocate string space for the returned strings.
    strFileName = Left(FileName & String(256, 0), 256)
    strFileTitle = String(256, 0)
    ' Set up the data structure before you call the function
    With OFN
        .lStructSize = Len(OFN)
        .hwndOwner = hwnd
        .strFilter = Filter
        .nFilterIndex = FilterIndex
        .strFile = strFileName
        .nMaxFile = Len(strFileName)
        .strFileTitle = strFileTitle
        .nMaxFileTitle = Len(strFileTitle)
        .strTitle = DialogTitle
        .flags = flags
        .strDefExt = DefaultExt
        .strInitialDir = InitialDir
        ' Didn't think most people would want to deal with
        ' these options.
        .hInstance = 0
        '.strCustomFilter = ""
        '.nMaxCustFilter = 0
        .lpfnHook = 0
        'New for NT 4.0
        .strCustomFilter = String(255, 0)
        .nMaxCustFilter = 255
    End With
    ' This will pass the desired data structure to the
    ' Windows API, which will in turn it uses to display
    ' the Open/Save As Dialog.
    If OpenFile Then
        fResult = aht_apiGetOpenFileName(OFN)
    Else
        fResult = aht_apiGetSaveFileName(OFN)
    End If

    ' The function call filled in the strFileTitle member
    ' of the structure. You'll have to write special code
    ' to retrieve that if you're interested.
    If fResult Then

        If Not IsMissing(flags) Then flags = OFN.flags
        ahtCommonFileOpenSave = TrimNull(OFN.strFile)
    Else
        ahtCommonFileOpenSave = vbNullString
    End If
End Function


'//// InvoiceConv
Public Sub ResetInvoice()
    Invoice = ""
    ShipDate = ""
    Customer = ""
    SupplierID = ""
    SupplierName = ""
End Sub

Public Function SetInvoice(WOH_or_WOL, Inv_item) As String
    If WOH_or_WOL = "WOH" Then
       Invoice = Inv_item
    End If
    SetInvoice = Invoice
End Function


Public Function SetShipDate(WOH_or_WOL, ship) As String

   If WOH_or_WOL = "WOH" Then
   ShipDate = ship
    End If
   SetShipDate = ShipDate
End Function

Public Function SetCustomer(WOH_or_WOL, cus) As String
   If WOH_or_WOL = "WOH" Then
   Customer = cus
    End If
   SetCustomer = Customer
End Function

Public Function SetSupplierID(WOH_or_WOL, supID) As String
   If WOH_or_WOL = "WOH" Then
   SupplierID = supID
    End If
   SetSupplierID = SupplierID
End Function

Public Function SetSupplierName(WOH_or_WOL, supName) As String
   If WOH_or_WOL = "WOH" Then
   SupplierName = supName
    End If
   SetSupplierName = SupplierName
End Function

'///// Split Location
Public Function FormatLocation(stLocation As String, zone_or_id As Byte) As String
Dim splitText() As String, nPart As Integer, stResult As String, i As Integer

splitText = Split(stLocation, "-")
nPart = UBound(splitText)
stResult = ""
If zone_or_id = 1 Then
    stResult = splitText(0)
Else
    If nPart > 0 Then
        For i = 1 To nPart
            If i = nPart Then
                stResult = stResult & Format(splitText(i), "00")
            Else
                stResult = stResult & Format(splitText(i), "000")
            End If
        Next i
    Else
        stResult = "00000000"
    End If
End If
FormatLocation = stResult

End Function


12
ห้อง MS Access / : สอบถามError import csv fileค่ะ
« เมื่อ: 15 ม.ค. 62 , 13:12:00 »
ขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะ  เออเร่อตรงนี้เกิดจากอะไรคะ
ไปเรียกFunctionในModuleมาใช้ค่ะ
โค้ดในModule
โค๊ด: [Select]
Option Compare Database

Option Explicit

'***************** Code Start **************
'This code was originally written by Ken Getz.
'It is not to be altered or distributed,
'except as part of an application.
'You are free to use it in any application,
'provided the copyright notice is left unchanged.
'
' Code courtesy of:
'   Microsoft Access 95 How-To
' Ken Getz and Paul Litwin
' Waite Group Press, 1996

Type tagOPENFILENAME
    lStructSize As Long
    hwndOwner As Long
    hInstance As Long
    strFilter As String
    strCustomFilter As String
    nMaxCustFilter As Long
    nFilterIndex As Long
    strFile As String
    nMaxFile As Long
    strFileTitle As String
    nMaxFileTitle As Long
    strInitialDir As String
    strTitle As String
    flags As Long
    nFileOffset As Integer
    nFileExtension As Integer
    strDefExt As String
    lCustData As Long
    lpfnHook As Long
    lpTemplateName As String
End Type

Declare Function aht_apiGetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetOpenFileNameA" (OFN As tagOPENFILENAME) As Boolean
Declare Function aht_apiGetSaveFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetSaveFileNameA" (OFN As tagOPENFILENAME) As Boolean
Declare Function CommDlgExtendedError Lib "comdlg32.dll" () As Long

Global Const ahtOFN_READONLY = &H1
Global Const ahtOFN_OVERWRITEPROMPT = &H2
Global Const ahtOFN_HIDEREADONLY = &H4
Global Const ahtOFN_NOCHANGEDIR = &H8
Global Const ahtOFN_SHOWHELP = &H10
' You won't use these.
'Global Const ahtOFN_ENABLEHOOK = &H20
'Global Const ahtOFN_ENABLETEMPLATE = &H40
'Global Const ahtOFN_ENABLETEMPLATEHANDLE = &H80
Global Const ahtOFN_NOVALIDATE = &H100
Global Const ahtOFN_ALLOWMULTISELECT = &H200
Global Const ahtOFN_EXTENSIONDIFFERENT = &H400
Global Const ahtOFN_PATHMUSTEXIST = &H800
Global Const ahtOFN_FILEMUSTEXIST = &H1000
Global Const ahtOFN_CREATEPROMPT = &H2000
Global Const ahtOFN_SHAREAWARE = &H4000
Global Const ahtOFN_NOREADONLYRETURN = &H8000
Global Const ahtOFN_NOTESTFILECREATE = &H10000
Global Const ahtOFN_NONETWORKBUTTON = &H20000
Global Const ahtOFN_NOLONGNAMES = &H40000
' New for Windows 95
Global Const ahtOFN_EXPLORER = &H80000
Global Const ahtOFN_NODEREFERENCELINKS = &H100000
Global Const ahtOFN_LONGNAMES = &H200000


Function GetOpenFile(Optional varDirectory As Variant, Optional varTitleForDialog As Variant) As Variant
' Here's an example that gets an Access database name.
Dim strFilter As String
Dim lngFlags As Long
Dim varFileName As Variant
' Specify that the chosen file must already exist,
' don't change directories when you're done
' Also, don't bother displaying
' the read-only box. It'll only confuse people.
    lngFlags = ahtOFN_FILEMUSTEXIST Or ahtOFN_HIDEREADONLY Or ahtOFN_NOCHANGEDIR
    If IsMissing(varDirectory) Then
        varDirectory = ""
    End If
    If IsMissing(varTitleForDialog) Then
        varTitleForDialog = "Please choose a Target File ..."
    End If

    ' Define the filter string and allocate space in the "c"
    ' string Duplicate this line with changes as necessary for
    ' more file templates.
    strFilter = ahtAddFilterItem(strFilter, "All File (*.*)", "*.*")               '   "Access (*.mdb)", "*.MDB")
    ' Now actually call to get the file name.
    varFileName = ahtCommonFileOpenSave(OpenFile:=True, InitialDir:=varDirectory, Filter:=strFilter, flags:=lngFlags, _
                    DialogTitle:=varTitleForDialog)
    If Not IsNull(varFileName) Then
        varFileName = TrimNull(varFileName)
    End If
    GetOpenFile = varFileName
End Function


Function ahtAddFilterItem(strFilter As String, _
    strDescription As String, Optional varItem As Variant) As String
' Tack a new chunk onto the file filter.
' That is, take the old value, stick onto it the description,
' (like "Databases"), a null character, the skeleton
' (like "*.mdb;*.mda") and a final null character.

    If IsMissing(varItem) Then varItem = "*.*"
    ahtAddFilterItem = strFilter & _
               strDescription & vbNullChar & _
               varItem & vbNullChar
End Function

Private Function TrimNull(ByVal strItem As String) As String
Dim intPos As Integer
    intPos = InStr(strItem, vbNullChar)
    If intPos > 0 Then
        TrimNull = Left(strItem, intPos - 1)
    Else
        TrimNull = strItem
    End If
End Function
'************** Code End *****************

Function ahtCommonFileOpenSave( _
            Optional ByRef flags As Variant, _
            Optional ByVal InitialDir As Variant, _
            Optional ByVal Filter As Variant, _
            Optional ByVal FilterIndex As Variant, _
            Optional ByVal DefaultExt As Variant, _
            Optional ByVal FileName As Variant, _
            Optional ByVal DialogTitle As Variant, _
            Optional ByVal hwnd As Variant, _
            Optional ByVal OpenFile As Variant) As Variant
' This is the entry point you'll use to call the common
' file open/save dialog. The parameters are listed
' below, and all are optional.
'
' In:
' Flags: one or more of the ahtOFN_* constants, OR'd together.
' InitialDir: the directory in which to first look
' Filter: a set of file filters, set up by calling
' AddFilterItem. See examples.
' FilterIndex: 1-based integer indicating which filter
' set to use, by default (1 if unspecified)
' DefaultExt: Extension to use if the user doesn't enter one.
' Only useful on file saves.
' FileName: Default value for the file name text box.
' DialogTitle: Title for the dialog.
' hWnd: parent window handle
' OpenFile: Boolean(True=Open File/False=Save As)
' Out:
' Return Value: Either Null or the selected filename
Dim OFN As tagOPENFILENAME
Dim strFileName As String
Dim strFileTitle As String
Dim fResult As Boolean
    ' Give the dialog a caption title.
    If IsMissing(InitialDir) Then InitialDir = CurDir
    If IsMissing(Filter) Then Filter = ""
    If IsMissing(FilterIndex) Then FilterIndex = 1
    If IsMissing(flags) Then flags = 0&
    If IsMissing(DefaultExt) Then DefaultExt = ""
    If IsMissing(FileName) Then FileName = ""
    If IsMissing(DialogTitle) Then DialogTitle = ""
    If IsMissing(hwnd) Then hwnd = Application.hWndAccessApp
    If IsMissing(OpenFile) Then OpenFile = True
    ' Allocate string space for the returned strings.
    strFileName = Left(FileName & String(256, 0), 256)
    strFileTitle = String(256, 0)
    ' Set up the data structure before you call the function
    With OFN
        .lStructSize = Len(OFN)
        .hwndOwner = hwnd
        .strFilter = Filter
        .nFilterIndex = FilterIndex
        .strFile = strFileName
        .nMaxFile = Len(strFileName)
        .strFileTitle = strFileTitle
        .nMaxFileTitle = Len(strFileTitle)
        .strTitle = DialogTitle
        .flags = flags
        .strDefExt = DefaultExt
        .strInitialDir = InitialDir
        ' Didn't think most people would want to deal with
        ' these options.
        .hInstance = 0
        '.strCustomFilter = ""
        '.nMaxCustFilter = 0
        .lpfnHook = 0
        'New for NT 4.0
        .strCustomFilter = String(255, 0)
        .nMaxCustFilter = 255
    End With
    ' This will pass the desired data structure to the
    ' Windows API, which will in turn it uses to display
    ' the Open/Save As Dialog.
    If OpenFile Then
        fResult = aht_apiGetOpenFileName(OFN)
    Else
        fResult = aht_apiGetSaveFileName(OFN)
    End If

    ' The function call filled in the strFileTitle member
    ' of the structure. You'll have to write special code
    ' to retrieve that if you're interested.
    If fResult Then
        ' You might care to check the Flags member of the
        ' structure to get information about the chosen file.
        ' In this example, if you bothered to pass in a
        ' value for Flags, we'll fill it in with the outgoing
        ' Flags value.
        If Not IsMissing(flags) Then flags = OFN.flags
        ahtCommonFileOpenSave = TrimNull(OFN.strFile)
    Else
        ahtCommonFileOpenSave = vbNullString
    End If
End Function

สอบถามค่ะ Errorนี้เกิดจากอะไรคะ
สร้างปุ่มimportไฟล์ CSVค่ะ ลองเทสดูแล้วErrorค่ะGetOpenFile น่าจะอ้างอิงมาจาก Module หรือ Function นะครับ เพราะไม่มีการกำหนดตัวแปรไว้ตรงนั้น

13
ห้อง MS Access / : สอบถามError import csv fileค่ะ
« เมื่อ: 15 ม.ค. 62 , 12:19:11 »
ใช่ค่ะ  ลืมเพิ่มค่ะ ตอนนี้ได้แล้ว ขอบคุณค่ะ><

สอบถามค่ะ Errorนี้เกิดจากอะไรคะ
สร้างปุ่มimportไฟล์ CSVค่ะ ลองเทสดูแล้วErrorค่ะGetOpenFile น่าจะอ้างอิงมาจาก Module หรือ Function นะครับ เพราะไม่มีการกำหนดตัวแปรไว้ตรงนั้น

14
ห้อง MS Access / : สอบถามError import csv fileค่ะ
« เมื่อ: 15 ม.ค. 62 , 12:18:17 »
อุย ลืมเพิ่ม function module
ได้แล้วค่ะ รีบตั้้งกระทู้ไปหน่อยTT

15
ห้อง MS Access / สอบถามError import csv fileค่ะ
« เมื่อ: 15 ม.ค. 62 , 11:29:27 »
สอบถามค่ะ Errorนี้เกิดจากอะไรคะ
สร้างปุ่มimportไฟล์ CSVค่ะ ลองเทสดูแล้วErrorค่ะ


16
สอบถามอาจารย์ค่ะ โค้ดนี้สามารถนำมาประยุกต์บน vb.net ได้อย่างไรบ้างคะ


โค้ดที่ทำการหาข้อความผลลัพธ์ เอาชื่อฟอร์มและเทเบิลที่ถูกต้องมาใส่แทนด้วยครับ

โค๊ด: [Select]
Dim L           As Integer
Dim Tx          As Variant
Dim TxCtrl      As Access.TextBox
Dim Str         As String   ' เก็บข้อความผลลัพธ์

For Each Tx In Split("ITEM ID,NAME,LOT", ",")  ' ลิสท์รายชื่อของเท็กซ์บ็อกซ์ คั่นแต่ละชื่อด้วยเครื่องหมาย "," และจะมีกี่ชื่อก็ได้
    Set TxCtrl = Forms("ชื่อฟอร์ม")(Tx)
    L = CurrentDb.TableDefs("ชื่อเทเบิล")(TxCtrl.ControlSource).Size
    Str = Str & Left$(TxCtrl & Space(255), L)
Next

17
ห้อง MS Access / : สร้าง QR Code
« เมื่อ: 18 มิ.ย. 61 , 14:15:26 »
1. สอบถามอาจารย์ทุกท่านค่ะ จากโค้ดด้านล่างนี้ จะเพิ่มโค้ดให้ผลลัพธ์แปลงUnicode ให้เป็น UTF-8 หรือ Shift_JISได้อย่างไรบ้างคะ


โค๊ด: [Select]
Option Compare Database
Option Explicit

Private Declare PtrSafe Sub QRCodeEncode Lib "QRCode_x86.dll" _
(ByVal Message As String, ByVal version As Integer, ByVal level As Integer, ByVal Mask As Integer)

Private Declare PtrSafe Function QRCodeGetRows Lib "QRCode_x86.dll" () As Integer
Private Declare PtrSafe Function QRCodeGetCols Lib "QRCode_x86.dll" () As Integer
Private Declare PtrSafe Function QRCodeGetCharAt Lib "QRCode_x86.dll" (ByVal RowIndex As Integer, ByVal ColIndex As Integer) As Integer

Private Const version = 0
Private Const level = 0
Private Const Mask = 0

Public Function QRGen(Plain_Text As String)
    Dim RowCount As Long, ColCount As Long, i As Long, j As Long
    Dim Message As String, EncodedMsg As String
   
    Message = Plain_Text
    Call QRCodeEncode(Message, version, level, Mask)
    RowCount = QRCodeGetRows()
    ColCount = QRCodeGetCols()
    For i = 1 To RowCount
        For j = 1 To ColCount
            EncodedMsg = EncodedMsg & Chr(QRCodeGetCharAt(i - 1, j - 1))
        Next j
        EncodedMsg = EncodedMsg & vbCrLf
        Next i
        QRGen = EncodedMsg
   
   
End Function


2. สอบถามอาจารย์เพิ่มเติมค่ะ
ถ้านำโค้ดมาใช้กับโปรแกรมอื่นที่รองรับภาษาญี่ปุ่นที่ไม่ใช่Access ซึ่ง vb.net สามารถแสดงได้ไหมคะ

จริงๆแล้วไฟล์ DLL ตัวนี้ ผมใช้กับโปรแกรมอื่นที่รองรับ มันสามารถแสดงเป็นภาษาไทย หรือ ญี่ปุ่นได้หมดนะครับ แต่พอมาใช้กับ MS Access มันกลับใช้ได้แค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ ยังไม่ทราบว่าเพราะอะไร สงสัยว่าอาจเป็นที่ตัว VBA ของ MS Access เองครับ
คราวนี้ผมเคยอ่านเจอกระทู้เก่ากระทู้นึงของคุณ kamsuk เป็นโค้ดที่รองรับภาษาญี่ปุ่นได้ ไม่ต้องใช้ไฟล์ไลบารี่หรือฟอนต์ใดๆ เขียนโค้ดอย่างเดียว แต่สามารถใช้กับรายงานเท่านั้น ไม่สามารถแสดงบนฟอร์มได้ ยังไงรองศึกษาดูที่กระทู้นี้ครับ https://www.thai-access.com/yeadram_view.php?topic_id=557618
มีฟิลด์นี้อยู่ค่ะ

ลองเปิดไฟล์ .accde แล้วไปดูที่ตาราง Received กับตาราง StockWMS_yesterday ว่ามันไม่มีฟิลด์ที่ชื่อ PO Number กับ Zone_ID จริงหรือไม่

หน้า: [1] 2 3 4 ... 7