แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ph.autom

หน้า: [1]
1
วางทุกตารางลงใน Query Design View   เลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดง   แล้วเชื่อม (Join) จากตาราง 1 ไปทุกตารางด้วยฟิลด์ a และ b     ในแต่ละเส้นเชื่อม ให้ดับเบิ้ลคลิกที่เส้นเชื่อม จะมีไดอะล็อกซ์คุณสมบัติแสดงออกมา ให้เลือกข้อที่ เลือกทุกเรคอร์ดจากตาราง 1 (Include all records from '1')
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: ph.autom

2
แบบที่ 1
ถ้าท่านกำหนด txtGroup1A0 1 2 3 4 5 6 ....  / txtGroup1B 1 2 3 4 5 6 ...... / txtGroup2A 1 2 3 4 5 6 ... ไปแบบนี้ ใช้การกำหนดเงื่อนไขจากชื่อของตัว Control เอาก็ได้คับเช่น

โค๊ด: [Select]
Private Sub Command1_Click() 'เลือก Event ที่ต้องการครับ
    Dim ctl As Control
    For Each ctl In Me
        If ctl.ControlType = acTextBox Then
            If Left$(ctl.Name, 10) = "txtGroup1A" Then 'Left 10 เพราะต้องการเช็คตัวอักษรทางซ้าย 10 ตัวซึ่งเป็นชื่อที่เหมือนกันของกลุ่ม
                ctl.Visible = False 'หรือ ctl.Visible = true หรือจะสร้างเงื่อนไขให้กลุ่มอื่นๆด้วยก็ได้เช่นกัน
            End If
        End If
    Next ctl
End Sub

แบบที่ 2
อีกวิธีอาจจะง่ายกว่าคือการกำหนดชื่อของกลุ่มที่ Tag ของกล่องข้อความแล้วกำหนดเงือนไขการซ่อนและแสดง
ผมสมมุติ textbox 6 ตัวชื่อกลุ่ม Group1


โค๊ด: [Select]
Private Sub Command1_Click()
    Dim ctl As Control
    For Each ctl In Me
        If ctl.Tag = "Group1" Then
                ctl.Visible = False
        End If
    Next ctl

End Sub
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: ph.autom

หน้า: [1]