แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Peak21

หน้า: [1]
1
ในคิวรี่ คงต้องเขียนฟังชั่นนะครับ แล้วมาเรียกใช้ในคิวรี่แต่ผมไม่เคยลอง รออาจารย์ท่านอื่นๆ


แต่ถ้าการสร้างข้องมูลไปวางในตาราง อีกอันนั้นผมใช้แบบนี้ครับ
ตารางหลักชื่อ MyTable
มีฟิลล์ ID,ITEM (ตามตัวอย่าง)
--------------------------------------------------
มีตารางแสดงผลชื่อ TblResult
มีฟิลล์ ID,ITEM (ตามตัวอย่าง)
โค้ด

โค๊ด: [Select]
Private Sub concatenateString()
Dim db As DAO.Database
Dim rst As DAO.Recordset
Dim rstOut As DAO.Recordset
Dim strID As String
Dim strITEM As String
Set db = CurrentDb()
Set rst = db.OpenRecordset("SELECT Mytable.ID, Mytable.ITEM FROM Mytable GROUP BY Mytable.ID, Mytable.ITEM ORDER BY Mytable.ID, Mytable.ITEM DESC;", dbOpenDynaset)

If Not rst.BOF And Not rst.EOF Then
  rst.MoveFirst
  strID = rst!ID
  strITEM = rst!Item
 
  rst.MoveNext
   
  Do Until rst.EOF
    If strID = rst!ID Then
      strITEM = strITEM & ", " & rst!Item
    Else
    Set db = CurrentDb()
    Set rstOut = db.OpenRecordset("tblResult", dbOpenDynaset)
    rstOut.AddNew
    rstOut!ID = strID
    rstOut!Item = strITEM
    rstOut.Update
       
      strID = rst!ID
      strITEM = rst!Item
        rstOut.Close
        db.Close
    End If
    rst.MoveNext
  Loop
    Set db = CurrentDb()
    Set rstOut = db.OpenRecordset("tblResult", dbOpenDynaset)
    rstOut.AddNew
    rstOut!ID = strID
    rstOut!Item = strITEM
    rstOut.Update
      strID = rstOut!ID
      strITEM = rstOut!Item
    rstOut.Close
    db.Close
End If
Set rst = Nothing
Set db = Nothing
Set rstOut = Nothing
End Sub
ที่ปุ่มใส่โค้ดเพื่อเรียกใช้งาน

โค๊ด: [Select]
Private Sub Command0_Click()
concatenateString
End Sub

โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Peak21

หน้า: [1]