แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Witthaya Soree

หน้า: [1]
1
หรือจะใช้ คิวรี่ Update แบบนี้ก็ได้เหมือนกัน

Dim SQL As String
SQL = "UPDATE Table2 SET Table2.Type_Job = [forms]![FORM1]![Type_Job] " _
& "WHERE (((Table2.ID)=[Forms]![FORM1]![ID]));"
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.RunSQL SQL
DoCmd.SetWarnings True
Forms![FORM1].[ฟอร์มย่อย Table2].Requery
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Witthaya Soree

2
 ID datatype เป็นอะไรครับ
ถ้าเป็นข้อความเพิ่ม ' ด้วย

เช่น
 rs As DAO.Recordset
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT*FROM Table2 WHERE Table2.ID = '" & Forms![Form1]![ID] & "'")
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Witthaya Soree

3
ถ้าตารางของซัพฟอร์ม ชื่อ table2
ปรับปรุงทุกระเบียนที่มีในตารางโค้ดจะเป็น

Private Sub txtTypeJob_AfterUpdate()
Dim rs As DAO.Recordset
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("Table2")
   rs.MoveFirst
   Do Until rs.EOF
   rs.Edit
   rs![Type_Job] = Me.txtTypeJob
   rs.Update
   rs.MoveNext
 Loop
rs.Close
Set rs = Nothing
Forms![frmMain].[SubFrm].Requery
End Sub


ถ้ามีการปรับปรุงข้อมูล โดยแยกตาม ID ก็ใส่แบบนี้
Private Sub txtTypeJob_AfterUpdate()
Dim rs As DAO.Recordset
Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT * FROM Table2 WHERE Table2.ID = " & [Forms]![frmMain]![txtID] & "")
   rs.MoveFirst
   Do Until rs.EOF
   rs.Edit
   rs![Type_Job] = Me.txtTypeJob
   rs.Update
   rs.MoveNext
 Loop
rs.Close
Set rs = Nothing
Forms![frmMain].[SubFrm].Requery
End Sub
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Witthaya Soree

4
1.ฟอร์มย่อยสร้างจากคิวรี่ ที่ใส่เงื่อนไข type_job =forms!ชื่อฟอร์มหลัก!ชื่อTextฟิวด์ type_job
2.ฟอร์มหลัก ที่ช่องใส่ข้อมูลTextฟิวด์ type_job เขียน event after update ให้ฟอร์มย่อย requery
ยังมีอีกหลายวิธี รอท่านอื่นตอบนะครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Witthaya Soree

หน้า: [1]