แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Eik Q Sang

หน้า: [1] 2 3 4
1
Private Sub Command32_Click()
Dim rst As DAO.Recordset
Dim sPathUser As String

sPathUser = Environ$("USERPROFILE") & "\my documents\"
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT [CustomerName] FROM Table_A", dbOpenSnapshot)

Do While Not rst.EOF
    MkDir (sPathUser & rst![CustomerName])
    rst.MoveNext
Loop

rst.Close
Set rst = Nothing

End Sub


ปล.ไม่ได้คิดเองนะแค่ไปเอาหลายๆวิธี หลายๆผลลัพธ์ที่ค้นเจอ แล้วเอามารวมกับที่ท่านต้องการนะครับ :shout:
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Eik Q Sang

2
1.เปลี่ยนแค่ตัวกล่องข้อความ
โค๊ด: [Select]
Private Sub txt_Remark_AfterUpdate()
If Me.txt_Remark = 1 Then
    Me.txt_Remark.BackColor = vbYellow
Else
    Me.txt_Remark.BackColor = RGB(255, 255, 255)
End If
End Sub

2.เปลี่ยนทั้งแถวผมใช้วิธีตามนี้ ->สอบถามวิธีเปลี่ยนสีพื้นหลังรายการใน Continuous Forms

3.อันนี้เขาเปลี่ยนสีตามเช็คบล็อค
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Eik Q Sang

3

โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Eik Q Sang

4
สั่ง "พิมพ์" ออกด้วยไดรเวอร์ปริ๊นเตอร์ ของโปรแกรม Snagit   :cool: :cool: :cool: :cool:
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Eik Q Sang

5
Private Sub Command13_Click()
On Error Resume Next
DoCmd.OutputTo acOutputReport, "rptSugarOrder", _
acFormatPDF, ""
End Sub
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Eik Q Sang

6
ลองใช้ DAO ดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าได้ไหมแต่รุ่นเก่าๆ ใช้ตัวนี้
เช่น
 Dim rs As DAO.Recordset
 Dim rsOut As DAO.Recordset

ลองดูนะครับ
และเช็คตรง
หน้าเขียนโค้ด > Tool > Reference

โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Eik Q Sang

7
ปัญหานี้เกิดเกิดได้จากหลายสาเหตุ

ที่เคยเจอ
1. ไม่ได้เปิด Excel มาเพื่อ Reformat ตารางให้เหมาะสมสำหรับการนำเข้า Access เช่น มีข้อมูลอยู่ในคอลัมน์ A ถึง G แล้วก็มีขยะโผล่มาใน J20, K300 และอื่นๆ
2. ข้อมูลแถวแรกใน Excel (ไม่นับ Header) เป็นตัวเลข แล้ว แถวถัดไปเป็น Text เกิดจากความฉลาด (หรือสาระแน) ของ Access ที่คิดว่าข้อมูลทั้งหมดต่อจากนี้เป็นตัวเลข พอไม่เป็นตัวเลขก็เลย Error
3. ไฟล์ Excel ไม่ใช่ Excel

โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Eik Q Sang

8
ตัวอย่างไฟล์ครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Eik Q Sang

9
ใส่codeที่ปุ่มครับ

ชื่อTextbox.BackColor = vbRed
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Eik Q Sang

10
ต้องไปตั้งค่า Regional Settings ให้เป็นปี พ.ศ. ครับ
แต่แนะนำให้ใช้ใน Access เท่านั้นนะครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Eik Q Sang

12
ไฟล์ที่มีปัญหาครับ
ท่านใดลองแล้ว ไม่มีปัญหาตามที่ว่า
รบกวนแจ้งด้วยน่ะครับ
https://drive.google.com/file/d/1gQm3-g0HFl7Oi5hquiyP0DBWpQQi8SEE/view?usp=sharing
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Eik Q Sang

13
Access Options > Current Database > Display Document Tabs
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Eik Q Sang

14
หน้าตาที่หายไปเป็นแบบไหนครับ มันหายได้หลายแบบ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Eik Q Sang

15
แก้ โค้ดปุ่มค้นหาเป็นแบบนี้ครับ

โค๊ด: [Select]
Private Sub Command14_Click()
If IsNull(txt_FirstName) And IsNull(txt_NickName) Then
MsgBox "กรุณาระบุ ชื่อพนักงาน หรือ ชื่อเล่น ก่อนค้นหา’", vbOKOnly, "Warning !!"
txt_EmpID2.SetFocus

ElseIf Not IsNull(txt_FirstName) And IsNull(txt_NickName) Then
Me.Filter = "(((FirstName) Like '*" & txt_FirstName & "*'))"
Me.FilterOn = True


ElseIf IsNull(txt_FirstName) And Not IsNull(txt_NickName) Then
Me.Filter = "(((NickName) Like '*" & txt_NickName & "*'))"
Me.FilterOn = True

End If
If IsNull(txt_EmpID2) Then
MsgBox "ไม่พบข้อมูล !!", vbOKOnly, "Warning !!"
Me.FilterOn = False
End If
Me.Refresh
End Sub
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Eik Q Sang

16
ใช้ IF เช็ดเงื่อนไขเอาก็ได้แล้วครับเช่น


Private Sub btn_01_Click()
if IsNull(Me.txt_01) Then
Me.txt_01 = "1"
Elseif Me.txt_01 = "1" Then
Me.txt_01 = "0"
Elseif Me.txt_01 = "0" Then
Me.txt_01 = "1"
End if
End Sub
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Eik Q Sang

17
Recordsort ของ ซัฟฟอร์มที่ชื่อ frmDepDoccSub ใส่โค้ดไปว่า

โค๊ด: [Select]
SELECT qryDepDoc.Cabinet, qryDepDoc.Shelf, qryDepDoc.Block, qryDepDoc.Sequence, qryDepDoc.DateRecieve, qryDepDoc.AppNo, qryDepDoc.CIF, qryDepDoc.CusName, qryDepDoc.DocTypeCode, qryDepDoc.DocTypeName, qryDepDoc.DateStart, qryDepDoc.Status, qryDepDoc.[01], qryDepDoc.[02], qryDepDoc.[03], qryDepDoc.[04], qryDepDoc.[05], qryDepDoc.[06]
FROM qryDepDoc
WHERE (((qryDepDoc.Cabinet)=[forms]![frmSearchDoc]![Cb_Cabinet]) AND ((qryDepDoc.Shelf)=[forms]![frmSearchDoc]![Cb_Shelf]) AND ((qryDepDoc.Block)=[forms]![frmSearchDoc]![Cb_Block]))
ORDER BY qryDepDoc.Sequence DESC;
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Eik Q Sang

18
อ้างถึง
กรอกข้อมูลครั้งที่ 2 โดยกรอก AppNo,CIF แต่พอจะใส่วันที่โปรแกรมขึ้น pop up ดังรูปน่ะครับ
ให้ลบ คำส่ง msgbox ออกไปพอดีผมทำมาเช็คค่าของตัวแปร แล้วลืมลบครับ  :XD:

ลบ MsgBox strSequence ออกไปครับ

อ้างถึง
ออกจากโปรแกรมแล้วเข้าใหม่ กรอกข้อมูลครบถ้วน แล้วกดปุ่มลบข้อมูล เกิด error ตามรูป
ปุ่มลบผมไม่ได้ทำให้ครับ เพราะที่ตอนคุณบอกมาแค่ให้ช่วยทำระบบ รันลำดับ และ ให้มีการแจ้งเตือน
เมื่อไม่ได้เลือกรายการเอกสารเท่านั้นครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Eik Q Sang

หน้า: [1] 2 3 4