แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - แดนชัย

หน้า: [1]
1
=IIf([หมู่ที่]="-"," ",IIf([หมู่ที่]<>"","ม."&[หมู่ที่],""))
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: SakDa

2
ห้อง MS Access / ขอเพิ่มโค๊ตค้นหา
« เมื่อ: 24 ส.ค. 64 , 06:38:15 »
Private Sub TextFind_AfterUpdate()
On Error GoTo Err_Find
     Dim CutFName As String
     Dim CutLName As String
     Dim len_name As Byte
      If IsNumeric(TextFind) Then     'MsgBox "เป็นตัวเลข"
     DoCmd.ApplyFilter , "รหัสประจำตัว like '" & [TextFind] & "*'เลขประจำตัวประชาชน  like '" & [TextFind] & "*'"
        len_name = 0
        End If
     If Not IsNumeric(TextFind) Then   'MsgBox "เป็นตัวหนังสือ"
         len_name = InStr([TextFind], " ")
            If len_name > 0 Then
                CutFName = Left([TextFind], [len_name] - 1)
                CutLName = Right([TextFind], Len(TextFind) - [len_name])
                DoCmd.ApplyFilter , "ชื่อ like '" & [CutFName] & "*' and นามสกุล Like '" & [CutLName] & "*'"
        Else
                DoCmd.ApplyFilter , "ชื่อ like '" & [TextFind] & "*' Or นามสกุล Like '" & [TextFind] & "*'"
    End If
    End If
    TextFind = Null
    TextFind.SetFocus
    Exit Sub
Err_Find:
   TextFind = Null
   TextFind.SetFocus
End Sub

ผมต้องการ ค้นหาพบ ให้แสดงข้อมูล (ปัจจุบันเป็นเช่นนั้นแล้ว) แต่หากค้นหาไม่พบให้แสดง .ข้อความว่าไม่พบ. (แบบเดิมแสดงเป็นแถวว่างไม่มีข้อมูล  เหมือนการเพิ่มแถวอัตโนมัติ ตรวจสอบใน Mysql) จะเพิ่มโค๊ตตรงไหนครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: มาลี, pradooj

3
เรียนเพิ่มเติมครับ
ชุดคำสั่งจะเอาผลลัพท์ค่าแรกของแถวไปเก็บที่ เลขที่สด1 ทุกแถวเลยครับ(เป็นตัวเลขเดียวกันท้งหมด)
ผมต้องการแบบนี้ครับ
เลขที่สด1     ผลลัพท์          รหัส                        ข้อมูล
1                   1            30150144001   30150144000
2                   2            30150144002   30150144000
8                   8            30150144008   30150144000
ผมต้องการเอาผลลัพท์ที่ได้มาเก็บที่ฟิวส์ เลขที่สด1 เพียงกดปุ่มครั้งเดียวครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: pirin, jiraphan2763, Somsak472

4
ผมมีตาราง tb_recuit และได้สร้างคิวรีชื่อ select เพื่อกรองข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งมีแถวมาก น้อย แล้วแต่ข้อมูลของพื้นที่ ต่อจากนั้นผมต้องการให้ฟิวส์"เลขที่สด1" update ผลจาก text1-text2=text3 ต้องการผลลัพท์มาใส่ เลขที่สด1 พร้อมกันทุกแถวที่เรากรองข้อมูลออกมา(แต่ไม่สำเร็จ)
Dim SQL As String
        SQL = "UPDATE select SET select.เลขที่สด1 =Text188.value"
        DoCmd.SetWarnings False
            Me.Refresh
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: jiraphan2763

5
คุณ MAKI รบกวนขอตัวอย่างด้วยครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: มาลี, MAKI

6
เอา code ไปวางไว้ที่ไหน ของผมใช้ 32 บิต พนไปเจอ 64 บิต จะต้องถอนลงใหม่ตลอด
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Tonwrp

7
Private Sub TextFind_AfterUpdate()
On Error GoTo Err_Find
     Dim CutFName As String
     Dim CutLName As String
     Dim len_name As Byte
      If IsNumeric(TextFind) Then     'MsgBox "เป็นตัวเลข"
        DoCmd.ApplyFilter , "รหัสประจำตัว  like '" & [TextFind] & "*'OR เลขประจำตัวประชาชน  like '" & [TextFind] & "*'"
        len_name = 0
        End If
     If Not IsNumeric(TextFind) Then   'MsgBox "เป็นตัวหนังสือ"
         len_name = InStr([TextFind], " ")
            If len_name > 0 Then
                CutFName = Left([TextFind], [len_name] - 1)
                CutLName = Right([TextFind], Len(TextFind) - [len_name])
                DoCmd.ApplyFilter , "ชื่อ like '" & [CutFName] & "*' and นามสกุล Like '" & [CutLName] & "*'"
            Else
                DoCmd.ApplyFilter , "ชื่อ like '" & [TextFind] & "*' Or นามสกุล Like '" & [TextFind] & "*'"
            End If
    End If
    TextFind = Null
    TextFind.SetFocus
    Exit Sub
Err_Find:
   TextFind = Null
   TextFind.SetFocus
End Sub
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Eik Q Sang

8
ขอพระคุณมากครับท่านอาจารย์แหลมทอง ผมทำสำเร็จตามคำแนะนำของท่านแล้ว
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: laemthong

9
เรียน ท่านอาจารย์ทุกท่าน
       ที่แสดงออกมาเป็นผลจากเครื่องอ่านบัตรครับ
       ความต้องการ
       1.เลขประจำตัวประชาชน                          1 1027 00249 92 2
       2.ชื่อ-นามสกุล                                     อมรชัย พงษ์สละ
       3.วัน เดือน ปี ที่เกิด                               3 มีนาคม 2536
       4.บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ตรอก ซอย ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด    54,หมู่ที่ 4,,,,ตำบลศรีละกอ,อำเภอจักราช,จังหวัดนครราชสีมา
       5.เลขที่บัตร                                        3006-03-05011106
       6.วันออกบัตร                                      1 พฤษภาคม 2560
  ตามหัวข้อผมได้สร้างตารางรองรับแล้วครับ ความต้องการเมื่อเครื่องอ่านบัตรแสดงผลแล้วจะนำข้ออมูลดังกล่าวไปเก็บในตารางที่สร้างไว้ได้อย่างไรครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: laemthong

10
ต้องการ...เลขประชาชน,ชื่อ,นามสกุล,วัน เดือน ปี เกิด,ที่อยู,รูปถ่าย เช่น (9 กุมภาพันธ์ 2562,14:37,"1 1027 00249 92 2",นาย,อมรชัย,พงษ์สละ,Mr.,Amonchai,Phongsala,3 มีนาคม 2536,ชาย,พุทธ,25 ปี,26 ปี,54,หมู่ที่ 4,,,,ตำบลศรีละกอ,อำเภอจักราช,จังหวัดนครราชสีมา,1 พฤษภาคม 2560,2 มีนาคม 2569,"3006-03-05011106",อำเภอจักราช นครราชสีมา,"3006-4-118100/05011106",1102700249922.jpg) ไปเก็บในตาราง access ต่อจากนั้นผนจะเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบตามความต้องการ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: laemthong

11
เรียนท่านอาจารย์ทุกที่านครับ
      ผมมีความประสงค์จะนำอ่านบัตรประจำตัวประชาชน เพื่ออ่านข้อมูลและเอาข้อมูลในบัตรลงในตาราง ACCESS มีวิธีการอย่างไร หรือมีตัวอย่าง กรุณาด้วยนะครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: goodydog

12
ห้อง MS Access / ยิงบาร์โค๊ตเพื่อค้นหา
« เมื่อ: 20 มิ.ย. 61 , 22:10:45 »
-vi[ผมสร้างบาร์โค๊ต code128 โดย เลขประจำตัวประชาชน สามารถอ่านเลข 13 หลัก ตามปกติ...เมื่อยิงบาร์โค๊ตเข้าไปแล้วจะต้อง ENTER อีกครั้ง จึงสามารถค้นได้  ความประสงค์ของผมเมื่อยิงบาร์โค๊ตแล้วให้แสดงผลการค้นหาอัตโนมัติ......
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Phaisan

หน้า: [1]