แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Krathok-man

หน้า: [1] 2
1
file นี้ทำงานปกติที่เครื่องอื่น แต่ที่เครื่องนี้ พอเปิด file  มันจะปิดเอง  ไม่แจ้ง Error  อะไรทั้งนั้น  ลองกี่ file กี่ project ก็แบบเดิม
ถ้ามี VBA อยู่มันจะปิดเลย  แต่ถ้าลองสร้าง file ใหม่ขึ้นมาเหมือนจะทำงานปกติ  ใครเคยเจอบ้างครับ  แก้ไขอย่างไร

2
ตามภาพ  cursor  อยู่ตำแหน่ง 1   ถ้าผมเอา  mouse วางที่  fs  ในแถวตำหน่ง 2  ผมต้องการให้  cursor  ตามลงมาแถวนี้เลยโดยไม่ต้องคลิก
 

3
ห้อง MS Access / redefide index
« เมื่อ: 01 ธ.ค. 64 , 20:02:43 »
ตอนแรกทำ field ID เป็น autonumber  แต่ลืมคลิก primary key  จึงเกิดค่าซำ้ขึ้น และมีการเชื่อมไปยัง TABLE อื่น ตอนนี้แก้ไขลบค่าซ้ำออกแล้ว และ set เป็น Primary key แล้ว  แต่ form ก็ยังทำงานไม่ได้  ผมต้องทำอย่างไรครับ ข้อความแจ้งตาม  file  ที่แนบมา

4
ห้อง MS Access / autoNumber Index มีโอกาศเต็มไหม
« เมื่อ: 01 ธ.ค. 64 , 14:06:38 »
ผมใช้ ID เป็น Primary Key  Autonumber ตอนนี้ อยู่ที่ 17xxxxx  form มันทำงานไม่ได้ แจ้งว่า index ซ้ำ ข้อสัญนิฐานของผมคือ
Primary Key  มันเพิ่มสุดแล้วใช่ไหม  ถ้าใช่ผมจะทำ index เป้น TEXT ตอนแรกวางแผนไม่ดี  คิดว่าข้อสัญนิฐาน ผมถูกต้องไหมครับ

5
ผมมีปัญหาเรื่องขนาดกระดาษของเช็ค  ในการตั้งค่ากระดาษ  ถ้าเป็นเครื่องเดียว  Printer ตัวเดิมจะไม่มีปัญหา   แต่ถ้าใช้หลายเครื่องหลาย Printer จะมีปัญหาเรื่องกระดาษเลื่อน ไม่ตรงตำแหน่งอยู่เรื่อย  ใครมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างครับ  code ที่ผมใช้อยู่ประมาณนี้  ก็ยังเลื่อน
Dim stDocName As String
 
Reports(stDocName).Printer.PaperSize = acPRPSEnv10

Reports(stDocName).Printer.Orientation = acPRORLandscape

Reports(stDocName).Printer.TopMargin = 390                        'Scale Mode  1440=2.54 cm      1cm=567 twid
Reports(stDocName).Printer.LeftMargin = 1

6
คือมันใช้ได้ทุกเครื่อง  แต่มันมีเครื่องหนึ่ง  ไม่ยอม  ลง Access 2003  ใหม่แล้ว  ก็ไม่หาย

7
ห้อง MS Access / ส่งเป็น excel และเป็น text
« เมื่อ: 19 พ.ค. 64 , 15:16:57 »
 Query ผมเขียนแบบนี้   account: IIf([icode]="ABC","0984455789","")
0984455789  นั่นคือเบอร์โทรศัพท์  เวลาส่งออก Exel  มันจะได้  984455789  ตัว 0  หายไป และมองว่าเป็น Numberic
ผมจะเขียนยังงัยให้ส่งออก  Exel และยังมองเป็น Text เหมือนเดิมครับ

8
ห้อง MS Access / Invalid procedure call or argument
« เมื่อ: 10 ก.พ. 64 , 11:01:02 »

 Dim TextOUT  As Variant
 Dim NotpadDoc
Dim Myfso As New FileSystemObject
Set NotpadDoc = Myfso.CreateTextFile("D:\Report1.txt", True)

 Dim Rs   As DAO.Recordset
Set Rs = CurrentDb.OpenRecordset("select * from  report1 order by ida ")
If Rs.RecordCount > 0 Then
Do Until Rs.EOF

TextOUT = Trim(Rs("summary"))
NotpadDoc.Write TextOUT
NotpadDoc.Write Chr(13)

Rs.MoveNext
Loop


NotpadDoc.Close
Set Myfso = Nothing

    On Error Resume Next
    Shell "Notepad.exe " & "D:\Report1.txt", vbNormalFocus
    Dim oShell
Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
oShell.SendKeys "% x"

  End If

Rs.Close
Set Rs = Nothing


Code นี้มันทำงานได้  เมื่อ TextOUT  มีค่าไม่ยาว    แต่เมื่อมันมี  ข้อความยาวขึ้น   มันก็ฟ้อง  "Invalid procedure call or argument "    ผมไปไม่เป็นเลยครับ  ไม่มี idea  ว่าจะแก้อะไรดี   ขอความเห็นจากผุ้มีประสบการณ์ หน่อยครับ  ควรทำอย่างไร

9
Paper Size Mismatch   ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไร  ทำไมถึงเกิด
แล้วถ้าใครแก้ปัญหาได้แบบ เบ็ดเสร็จ ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก ขอ ความรู้หน่อยครับ

https://support.hp.com/th-th/document/c03331085

10
ห้อง MS Access / Window10+Access2003 Missing COMDLG32.OCX
« เมื่อ: 02 พ.ย. 63 , 13:47:01 »
ผมมีปัญหากับ Window10  คือ File ชื่อ  COMDLG32.OCX ที่ลงไว้ที่  Path  C:\Windows\System32
ทำไมมันหากันไม่เจอ Missing  หรือผมต้องเอาไปไว้ที่ไหน  หรือต้องทำอะไรเพิ่ม

11
ผมมี code  ดังนี้

Dim TextOUT
 Dim NotpadDoc
Dim Myfso As New FileSystemObject
Set NotpadDoc = Myfso.CreateTextFile("D:\Warning.txt", True)

 Dim Rs   As DAO.Recordset
Set Rs = CurrentDb.OpenRecordset("select * from " & Me.ComboSorcePlan & "  " & Me.Text87)
If Rs.RecordCount > 0 Then
Do Until Rs.EOF
If (Rs("buynext") <> nz(Rs("s1"), 0) + nz(Rs("s2"), 0) + nz(Rs("s3"), 0) + nz(Rs("s4"), 0)) Or IsNull(Rs("s1")) Then
TextOUT = ("มีรายการผิดปกติ การแบ่งงวดจัดซื้อ <>  การซื้อทั้งปี    " & "  Name:  " & Rs("ชื่อ") & "         ")
NotpadDoc.Write TextOUT

End If
Rs.MoveNext
LoopNotpadDoc.Close
Set Myfso = Nothing

    On Error Resume Next
    Shell "Notepad.exe " & "D:\Warning.txt", vbNormalFocus
    Dim oShell
Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
oShell.SendKeys "% x"

  End If

Rs.Close
Set Rs = Nothing

ตอนนี้ ข้อความใน Notepad ผมจะได้
xxxxxxxxxxx   yyyyyyyy   zzzzzzzzz       

ต่อเป็นแถวเดียวกัน ในแต่ละ  Rs  ที่เลื่อน     แต่ที่ผมต้องการคือ
xxxxxxxxxx
yyyyyyyyyy
zzzzzzzzzz

คือให้ขึ้นบรรทรรใหม่ทุกครั้ง  ในแต่ละ  Rs  ที่เลื่อน

ผมควรจะใส่  Code อะไร ตรงไหนครับ12
code ที่ zip  file  แค่ file เดียวครับ  ไม่ต้องเป็น folder

13
access2003  ขึ้นตามภาพ ลงprogram ใหม่ไม่หาย  แก้อย่างไรครับ

14
ผมมี function  ดังนี้

MsgBox("นำค่าที่ได้ไปใส่ใน Form หลัก", vbOKCancel)
เมื่อ Run  ค่า Defalt จะไปรอที่ OK  รอกด Enter

แต่ที่ผมต้องการคือให้มันไปรอที่ Cancel ครับ เมื่อกด Enter คือ Calcel
ต้องเขียนแบบไหน


15
ห้อง MS Access / ต้องการไม่ให้ Form ทำงาน
« เมื่อ: 05 พ.ค. 63 , 09:56:24 »
ผมสร้าง code ดังนี้  เพื่อไม่ให้ Form BB_detail  รับข้อมูล
 [BB_detail].Form.AllowAdditions = False
 [BB_detail].Form.AllowEdits = False
 [BB_detail].Form.AllowDeletions = False
แต่มันยังกด command btt  ได้  จริงๆ  ผมอยากให้ Disable ทั้งหมด คือสั่งอะไรไม่ได้เลย
เมื่อเกิดเหตุการณ์    มีวิธีอะไรบ้างครับ

16
ห้อง MS Access / บังคับให้ Run Notepad Full Screen
« เมื่อ: 03 เม.ย. 63 , 12:02:11 »
    Shell "Notepad.exe " & "D:\Warning.txt", vbNormalFocus
เปิดแล้ว บังคับให้เต็มเจอครับ 
มี Code ที่ทำให้เต็มเจอไหม

17
เช่น  21/01/2563   ถ้าอ่านแบบ long date ภาษาไทย จะได้ 21 มกราคม 2563  แต่ถ้าเป็น Eng จะได้   21  January,2020 ที่ต้องการคือ Eng
(โดยไม่เปลี่ยน Date-Time Setting ที่เครือง Com นะครับ)  ก็เลยต้องใช้ function

18
เช่น  65.00 อ่านว่า "sixty five bath"  เป็นต้น จนถึงหลักล้าน

หน้า: [1] 2