แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - pirin

หน้า: [1]
1
ต้องการ update ฟิลด์ studstatus ให้เป็น 1 โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้า rank น้อยกว่าหรือเท่ากับ 36 แต่ถ้า rank > 36 ให้ update ฟิลด์ studstatus ให้เป็น 2
โดยเขียนคำสั่งโค้ดด้านล่าง  จะได้ ฟิลด์ studstatus ให้เป็น 2  อย่างเดียว รบกวนอาจารย์ทุกท่าน จะแก้ไขคำสั่งอย่างไรครับ

Private Sub Command145_Click()
On Error Resume Next
Dim sql As String
Dim rank As Integer
If Me.rank <= 36 Then
sql = "UPDATE M1_GIF SET M1_GIF.studstatus = 1"
DoCmd.RunSQL (sql)
Else
If Me.rank > 36 Then
sql = "UPDATE M1_GIF SET M1_GIF.studstatus = 2"
DoCmd.RunSQL (sql)
End If
End If

End Sub

2
เรียนอาจารย์ทุกท่านตามภาพผมต้องการสร้างคิวรี่ ให้รันเฉพาะเลขคู่ 
และอีกอันผมต้องการสร้างคิวรี่ ให้รันเฉพาะเลขคี่
นั่นคือ ถ้าให้แสดงข้อมูล ordinal เฉพาะเลขคู่  จะใส่เงื่อนไขว่าอย่างไร  และถ้าให้แสดงข้อมูล ordinal เฉพาะเลขคี่  จะใส่เงื่อนไขว่าอย่างไร ครับ

3
เรียนสอบถามอาจารย์ทุกท่าน
 ผมต้องการสร้างปุ่มคำสั่งให้ดึงข้อมูล จากตาราง student ซึ่งเป็นตารางในไฟล์ที่อยู่ในไดร์ฟและชื่อ....  D:\รับสมัครนักเรียน ม.3_เดิม.access   ตามลำดับ
โดยสร้างปุ่มคำสั่ง และเขียนโค๊ดคำสั่งดังนี้ ครับ

Private Sub Command0_Click()
    DoCmd.TransferDatabase acImport, "Microsoft Access", "D:\รับสมัครนักเรียน ม.3.accdb", acTable, "student", "student", False, True
End Sub


ปัญหาคือ 1. จากโค๊ดคำสั่งด้านบน  เมื่อกดปุ่มคำสั่ง ครั้งที่ 1 มันดึงข้อมูลทุกฟิลด์พร้อมสร้างตารางใหม่  ชื่อ student1
            2. ลองกดปุ่มคำสั่ง ครั้งที่ 2 มันดึงข้อมูลทุกฟิลด์พร้อมสร้างตารางใหม่  ชื่อ student2
            3. ลองกดปุ่มคำสั่ง ครั้งที่ 3 มันดึงข้อมูลทุกฟิลด์พร้อมสร้างตารางใหม่  ชื่อ student3**ในภาพ ที่ระบายตารางสีแดง มันสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากกดปุ่มคำสั่ง


ที่อยากได้คือ  1. ต้องการสร้างโค๊ดให้ดึงข้อมูลจากฟิลด์ทุกฟิลด์ ในตาราง student จากไฟล์  D:\รับสมัครนักเรียน ม.3.access  มาเข้าตาราง  student  (ซึ่งโครงสร้างและชื่อฟิลด์เหมือนกันกับตัว D:\รับสมัครนักเรียน ม.3.accdb )
                 2. สรุปง่ายๆคือ ให้ดึงข้อมูลมาใส่ ตาราง student ที่มีอยู่แล้ว  ไม่ต้องมาสร้าง ตารางใหม่ ที่ชื่อว่า  student1   หรือ   student2 (เมื่อกดปุ่มครั้งที่2)
 ****หลังจากได้คำตอบแล้ว จะมาเรียนถาม คำถามต่ออีกครับ *****

4
สมมติว่า มีฟิลด์ อยู่ 2 ฟิลด์ ชื่อ  number_sob  (เลขประจำตัวสอบ)  และ  room_sob  (ห้องสอบ)
เลขประจำตัวสอบ จะเรียงจากน้อยไปหามากเช่น   21001  21002  ไปเรื่อยๆ เช่นถึง  21900     
- ต้องการสร้างปุ่ม โดยการเขียนโค๊ด  ให้ใส่หมายเลขห้องสอบ  40 คนแรก (เลขประจำตัวสอบจากน้อยไปหามาก 40 หมายเลขแรก) เป็นห้องสอบที่ 1 (ใส่เลข 1 ในฟิลด์ room_sob)  ต่อไป คนที่ 41-80  ให้ เขียนเลข 2 ในฟิลด์  room_sob   คนที่ 81-120  ให้ เขียนเลข 3 ในฟิลด์  room_sob  ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ครับ
-  สรุปคือ 40 คนแรก ให้เขียนเลข  1 ในฟิลด์  room_sob  , 40  คนต่อไป  ให้เขียนเลข  2 ในฟิลด์  room_sob ,  40  คนต่อไป  ให้เขียนเลข  3 ในฟิลด์  room_sob , ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ

5
ห้อง MS Access / คำสั่ง Answer เกิด error
« เมื่อ: 15 มี.ค. 63 , 07:40:32 »
Private Sub Command166_Click()
            On Error Resume Next
            Dim strSQL As String
            Answer = MsgBox("คุณแน่ใจเหรอว่าต้องการลบตารางคนมามอบตัวทิ้ง" & vbCrLf & "ตรวจสอบให้แน่ใจ เอาคืนไม่ได้" & vbCrLf & "กด yes = ยืนยันการลบ" & vbCrLf & "กด No = ยกเลิกการลบ", vbYesNo + vbDefaultButton2, "!!!!ลบตารางคนมามอบตัว!!!!")
            If Answer = vbYes Then

            DoCmd.SetWarnings False
            strSQL = "Delete * from m1_Total_student;"
            DoCmd.RunSQL strSQL
 
            MsgBox "คุณได้ลบตารางคนมามอบตัวทิ้งเรียบร้อยแล้ว" & vbCrLf & "กรุณาตรวจสอบข้อมูล", , "ผลการลบตารางคนมามอบตัว"
            DoCmd.Close
            DoCmd.OpenForm "frm_main_menu"
            DoCmd.MoveSize 300, 400, 18500, 11000
            DoCmd.SetWarnings True
            Else
            MsgBox "คุณได้ยกเลิกการลบตารางคนมามอบตัวทิ้ง", , "ยกเลิก"
            End If
End Subแก้ไขบรรทัดไหนครับ

หน้า: [1]