แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - kunlek

หน้า: [1] 2 3 4
1

รายงานค่าเสื่อม ณ 31/12/62
1 ค่าเสื่อมสะสม  ถ้าทรัพย์สินไหนตัดค่าเสื่อมครบแล้ว จะคงมูลค่าปลายงวด ไว้ "1" และค่าเสื่อมสะสมจะหักออก "1"
2 ค่าเสื่อมสะสม เป็นทรัพย์สินที่ยังมีอายุการใช้งาน เกิน 31/12/62 มูลค่าปลายงวด ยังไม่ต้องสำรองไว้ 1  และค่าเสื่อมสะสมก็ไม่ต้องหัก 1

2
ห้อง MS Access / รวมตัวเลขไม่ได้
« เมื่อ: 24 ก.ค. 63 , 09:07:30 »

A  ยอดผลลัพธ์ จากตาราง เมื่อเกินอายุใช้งานมีค่า =1
B  หาผลรวม ไม่ได้ ???????

3
ห้อง MS Access / ปัญหาปัดเศษทศนิยม
« เมื่อ: 20 ก.ค. 63 , 17:22:53 »


4
จากกระทู้หัวข้อเรื่องดึงราคาฯ  Mainforms Voucehr_s (table voucher_s มี ฟิลด์ cust_id) และ SubForms fsale(table fsale เดิมไม่มี ฟิลด์ cust_id มาเพิ่มฟิลด์ cust_id ภายหลัง )   ผมขอวิธีจะเอาข้อมูลจาก cust_id ของ voucher_s ไปใส่ใน ฟิลด์ใหม่ cust_id ของ fsale โดยผูกกันด้วย voucher_s_id

5
ถ้าจะเพิ่มรายการขายสินค้าใหม่ โดยดึงราคาล่าสุดที่เคยขายสินค้านี้ แต่ให้แก้ไขได้ ถ้าจะเปลี่ยน มีวิธีอย่างไรครับ อจ.

6
จะทำอย่างไรบ้างครับ  ถ้าต้องการเก็บข้อมูลผู้ใช้โปรแกรมว่า -ไปเมนูไหน  -เพิ่ม/ลบ/แก้ไข บิลไหน   โดยเก็บเลขที่บิล หรือวันที่บิล   ก็พอครับ

7
ถ้าต้องการนำโปรแกรม access ไปติดตั้งเครืองอื่น จะคอมไฟลเป็น setup.exe ส่งให้คนอื่นไปติดตั้งเอง ใช้โปรแกรมอะไรได้ครับ ขอคำแนะนำท่านหน่อยครับ

8
=IIf([discount_sale]<>0,([s_vol]*([s_price]-[text27])),([s_vol]*([s_price]*(1-([discount_sale_rate])/100))))
ผลลัพธ์จากสูตร  1 ถ้ามีค่า= เท่ากับตัวเลขคำนวณ  2 ถ้าไม่มีค่า =0 
เขียนสูตรแบบไหน ต้องการให้ 2 ถ้าไม่มีค่า= "  "   (ค่าว่าง)

9
ออกรายงาน แต่หัวข้อไม่ running ครับ


10
ป้อนข้อมูลฟิลด์ เลือกหมวดทรัพย์สิน ทำให้สัมพันธ์อัตราค่าเสื่อม


11
จัดกลุ่มฟอร์มหรือรายงาน แบบกำหนดเอง เพื่อสะดวกแก้ไข ปรับปรุง แต่มารู้สึกว่า ตัวฟอร์มหรือรายงานจริงๆๆมันชื่ออะไร ที่แก้ไขไป ถูกแก้ที่ shortcut ,ชื่อใน form property ก็ไม่ตรงกับ caption ....ถ้าก่อนแก้ไข ยกเลิกจัดกลุ่มก่อน ไปแก้ไขที่ตัว ฟอร์มหรือรายงานก่อน เสร็จแล้วก็จัดกลุ่มใหม่  แต่เมื่อยกเลิกการจัดกกลุ่ม หาต้นตอของฟอร์มหรือรายงานไม่เจอ ครับ


12
หาวิธีสร้าง ผลรวม มากกว่า 1 กลุ่ม ไฟล์ตัวอย่าง  กลุ่มที่ 1 shop_id   กลุ่มที่ 2  voucher_s_id (หาวิธีสร้างกลุ่มนี้ไม่ได้) ขอคำแนะนำครับ อจ

13
เมื่อทำการแก้ไข เห็นว่าชื่อฟอร์มไม่ตรงกัน ในเมนูด้านซ้าย กับ form properties  ต้องการแก้ไข


14
ฟอร์มบันทึกข้อมูล มีฟิลด์รายการเยอะ เมื่อลงรายการขายครบจึง จะไปยังหน้าลงบัญชี ...ถ้าต้องการให้หน้าลงรายการสินค้า กับ บันทึกบัญชี คนละหน้ากัน  ต้องการเช่นนี้เพราะหน้าจอคอมฯกว้างไม่พอ  หรือยาวไม่พอครับ เลยจะแยกหน้า  ขอคำแนะนำหน่อย จะทำอย่างไร หรือมีคำแนะนำเปลี่ยนไปทำตามที่ท่านเคยทำ15
โปรแกรมใช้ได้กับ Ms access 2013-2016 ได้ แต่ใช้กัย office365 ไม่ได้ ขอคำแนะนำหน่อยครับว่าได้แก้ไขปัญหานั้อย่างไร

16
Private Sub Command202_Click()
   Dim Filename As String
Dim Filename1 As String
Dim FilePath As String
  DoCmd.SetWarnings False
    Me.Refresh
    Dim sql As String
    sql = "SELECT [Forms]![ACC_ขายสินค้า]![text185] AS voucher_s_id INTO printbill;"
   DoCmd.RunSQL sql
   Filename = DLookup("voucher_s_id", "printbill") & " m"
    FilePath = "d:\bills-suzu\RE\" & Filename & ".pdf"
    DoCmd.OpenReport "ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน", acViewPreview, Filename
    DoCmd.OutputTo acOutputReport, "ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน", acFormatPDF, FilePath
    DoCmd.PrintOut , , , , 1
    sql = "SELECT [Forms]![ACC_ขายสินค้า]![text185] AS voucher_s_id INTO printbill;"
   DoCmd.RunSQL sql
   Filename1 = DLookup("voucher_s_id", "printbill") & " c"
    FilePath = "d:\bills-suzu\RE\" & Filename1 & ".pdf"
     DoCmd.OutputTo acOutputReport, "สำเนาใบเสร็จรับเงิน", acFormatPDF, FilePath
    DoCmd.PrintOut , , , , 2
Command202_DblClick_Exit:
    Exit Sub
Command202_DblClick_Err:
    MsgBox Error$
    Resume Command202_DblClick_Exit
End Sub

หน้า: [1] 2 3 4