แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - แดนชัย

หน้า: [1]
1
เรียน ท่านอาจารย์ทุกท่านครับ
ผมจะกำหนดสถานะบุคคล มีข้อมูลดังนี้
                                                                                       
ยศ....ร.ต.- ร.อ.    อายุไม่เกิน 45 ปี  =นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน   อายุเกิน 45 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปี =นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ
                        อายุุเกิน 55 ปี =พ้นราชการทหาร
ยศ....พ.ต. - พ.ท. อายุไม่เกิน 50 ปี  =นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน   อายุเกิน 50 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี =นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ
                        อายุุเกิน 60 ปี =พ้นราชการทหาร
ยศ....พ.อ.- พล.อ. อายุไม่เกิน 55 ปี  =นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน   อายุเกิน 55 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี =นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ
                        อายุุเกิน 65 ปี =พ้นราชการทหาร
ผมเขียน IIF แล้วแสดงผลออกมา"ไม่ถูกต้อง"ขอความช่วยเหลือด้วยครับ

=Nz(IIf([Text117]<="45","นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน",IIf([text117]<="50","นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน",IIf([text117]>"45"<="55","นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ",IIf([text117]>"50"<="60","นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ",IIf([text117]>"55","พ้นราชการทหาร",IIf([text117]>"60","พ้นราชการทหาร")))))))


2
ห้อง MS Access / ขอเพิ่มโค๊ตค้นหา
« เมื่อ: 24 ส.ค. 64 , 06:38:15 »
Private Sub TextFind_AfterUpdate()
On Error GoTo Err_Find
     Dim CutFName As String
     Dim CutLName As String
     Dim len_name As Byte
      If IsNumeric(TextFind) Then     'MsgBox "เป็นตัวเลข"
     DoCmd.ApplyFilter , "รหัสประจำตัว like '" & [TextFind] & "*'เลขประจำตัวประชาชน  like '" & [TextFind] & "*'"
        len_name = 0
        End If
     If Not IsNumeric(TextFind) Then   'MsgBox "เป็นตัวหนังสือ"
         len_name = InStr([TextFind], " ")
            If len_name > 0 Then
                CutFName = Left([TextFind], [len_name] - 1)
                CutLName = Right([TextFind], Len(TextFind) - [len_name])
                DoCmd.ApplyFilter , "ชื่อ like '" & [CutFName] & "*' and นามสกุล Like '" & [CutLName] & "*'"
        Else
                DoCmd.ApplyFilter , "ชื่อ like '" & [TextFind] & "*' Or นามสกุล Like '" & [TextFind] & "*'"
    End If
    End If
    TextFind = Null
    TextFind.SetFocus
    Exit Sub
Err_Find:
   TextFind = Null
   TextFind.SetFocus
End Sub

ผมต้องการ ค้นหาพบ ให้แสดงข้อมูล (ปัจจุบันเป็นเช่นนั้นแล้ว) แต่หากค้นหาไม่พบให้แสดง .ข้อความว่าไม่พบ. (แบบเดิมแสดงเป็นแถวว่างไม่มีข้อมูล  เหมือนการเพิ่มแถวอัตโนมัติ ตรวจสอบใน Mysql) จะเพิ่มโค๊ตตรงไหนครับ

3
ผมโดน .sspq virus จัดการ ข้อมูลผมทุกไดร์ใช้งานไม่ได้เลย ท่านใดมีวิธีการแก้ไขช่วยแนะนำด้วยนะครับ ขอบพระคุณล่วงหน้านะครับ

4
ผมมีตาราง tb_recuit และได้สร้างคิวรีชื่อ select เพื่อกรองข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งมีแถวมาก น้อย แล้วแต่ข้อมูลของพื้นที่ ต่อจากนั้นผมต้องการให้ฟิวส์"เลขที่สด1" update ผลจาก text1-text2=text3 ต้องการผลลัพท์มาใส่ เลขที่สด1 พร้อมกันทุกแถวที่เรากรองข้อมูลออกมา(แต่ไม่สำเร็จ)
Dim SQL As String
        SQL = "UPDATE select SET select.เลขที่สด1 =Text188.value"
        DoCmd.SetWarnings False
            Me.Refresh

5
ห้อง MS Access / คำสั่ง yesNoCancel
« เมื่อ: 11 มี.ค. 64 , 10:38:25 »
เรียน ท่านอาจาจารย์ทุกท่านครับ
    ผมติดขัดการเขียนคำสั่ง YES NO CANCEL ครับ
    ผมสร้าง Msg ครับ ต้องการ กดปุ่ม YES พิมพ์ข้อมูล,หากกดปุ่ม NO ให้ Msg แจ้งขั้นตอนต่อไป,หากกดปุ่ม Cancel ยกเลิก(ปิด Msg)

6
ผมต้องการจัดเรียงลำดับซอย เช่น กวางทอง1,1/2,......100,100/1
                                        ทองหลาง1,2/1.......100,100/3
ต้องการเขียนคิวรีในการจัดเรียงซอย เป็นเช่น กวางทอง1,กวางทอง2 ฯลฯ

7
เรียนท่านอาจารย์ทุกท่านครับ ผมมีตารางใช้ Mysql ชื่อว่า A มีฟอร์ม A1 แสดงข้อมูลเป็นรายบุคคล  แต่ผมมีความประสงค์ต้องการข้อมูลบุคคลบางรายไปใช้ประโยชน์ในงานใหม่อีกตาราง ชื่อว่า B มีฟอร์ม B2 แสดงผล  จะต้องเขียนคำสั่งอย่างไรครับ เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงในฟอร์ม A1 เก็บลงไปในตาราง B หรือท่านใดมีตัวอย่างขอความกรุณาด้วยครับ

8
เรียนท่านอาจารย์ทุกท่านครับ
       
         ผมมีฐานข้อมูลและมีฟิวส์เก็บ  ชื่อ  จับสลากถูกอย่างไร    เข้ากองสังกัด    รองเท้า
                                            A         ทบ.1               มทบ.11           5
                                            B         ทบ.2               มทบ.11           6
                                            C         ทบ.1               ทภ.2              5
                                            D         ทบ.2               ทภ.2              6
       ความต้องการให้แสดงผลที่รายงาน  เช่น  ทบ.1  สังกัด มทบ.11 ใส่รองเท้าเบอร์ 5 กี่คน
                                                       ทบ.2  สังกัด ทภ.2     ใส่รองเท้าเบอร์ 6 กี่คน
      ผมต้องเขียนรูปแบบคำสั่งอย่างไรครับ หรือใช้คิวรี
       

9
เรียนท่านอาจารย์ทุกที่านครับ
      ผมมีความประสงค์จะนำอ่านบัตรประจำตัวประชาชน เพื่ออ่านข้อมูลและเอาข้อมูลในบัตรลงในตาราง ACCESS มีวิธีการอย่างไร หรือมีตัวอย่าง กรุณาด้วยนะครับ

10
เรียนท่านอาจารย์ทุกท่าน
 ขอความช่วยเหลือครับ
   1.ผมมีฟอร์มหลักที่ใช้งานประจำเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล Mysql ใช้งานได้ตามปกติ(เนื่องจากใช้ล๊อกจังหวัดและอำเภอไว้...เลือกเฉพาะตำบล(เชื่อมโยงตาราง)
   2.ผมปรับปรุงให้แสดงเป็น จังหวัด อำเภอ ตำบล (โดยใช้การเชื่อมโยงตาราง สามารถเลือกได้ตามปกติ ตามที่เขาใช้กัน) มีปัญหาที่เกิดขึ้น
        2.1 ถ้ามีฐานข้อมูลเดิม...ปรับเปลี่ยน..จังหวัด อำเภอ ตำบล ได้ บันทึกได้ตามบปกติ
        2.2 ผม Add newrecord...กรอกข้อมูลได้ตามปกติ เมื่อกดบันทึก.....ข้อมูลไปเก็บยังฐานข้อมูล Mysql ปกติ  แต่หน้าฟอร์มแสดง....#DELETED....ทุกฟิว ไม่ทราบเกิดจากอะไร
 

11
ห้อง MS Access / รวมตาราง
« เมื่อ: 31 ส.ค. 61 , 08:03:37 »
เรียน อาจารย์ทุกท่านครับ
       ผมรับผิดชอบงาน 32 หน่วย (อำเภอ) สร้างฐานข้อมูล 32 ตาราง แต่ละตารางมี่ฟิลเหมือนกัน ผมต้องการรวมฐานข้อมูล 32 ตาราง เป็น 1 ตาราง(งานจังหวัด) โดยสามารถตอบโต้กันระหว่าง 32 กับ 1 ตาราง โดยการ แก้ไข เพิ่ม ลบ เป็นการ update ตลอด
      1.ผมใช้ my sql connector odbc 
      2.ผมจะเขียนคำสั่งเพื่อรวมตารางอย่างไร
      3.ถ้ามีวิธีอื่น ๆ หรือโปรแกรมช่วยงาน กรุณาให้คำแนะนำด้วยนะครับ

12
ห้อง MS Access / ยิงบาร์โค๊ตเพื่อค้นหา
« เมื่อ: 20 มิ.ย. 61 , 22:10:45 »
-vi[ผมสร้างบาร์โค๊ต code128 โดย เลขประจำตัวประชาชน สามารถอ่านเลข 13 หลัก ตามปกติ...เมื่อยิงบาร์โค๊ตเข้าไปแล้วจะต้อง ENTER อีกครั้ง จึงสามารถค้นได้  ความประสงค์ของผมเมื่อยิงบาร์โค๊ตแล้วให้แสดงผลการค้นหาอัตโนมัติ......

หน้า: [1]