แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - kunlek

หน้า: [1] 2 3 4 ... 16
1
ทำฟิลด์ดักคนบันทึกข้อมูลว่า =IIf(acc_entry!text29<>0,"ลงบัญชีผิด","") ถ้าจะเพิ่มให้มีเสียงเตือนด้วย ต้องเพิ่มหรือเขียนอะไรเพิ่มครับ

3
year(date()) ได้ผลลัพธ์ 2022  ถ้าจะให้เป็น 2565 ใช้ฟังก์ชั่นอะไร ครับ หรือเขียนเพิ่ม year(date())+543 

4
ถ้าวันที่วันนี้คือ date()  แต่ถ้าจะเขียนเป็นปีนี้...? ต้องเขียนอย่างไรครับ

5
ถ้าเดือน กพ มี28 วันจำนวนวันใน 1ปี=365 เช่นปี 2564 แต่ ปี 2563  2565 จำนวนวัน 366 วัน ใช้access ทำให้หาอายุทรัพย์สินคลาดเคลื่อน 1 วัน อยากทราบว่าปกติเลือกแก้ปัญหานี้อย่างไรกันครับ

6
ขอบคุณครับท่าน

7
Function DoBathString(Num As String)
'ต้องขอขอบคุณผู้ที่เขียนโปรแกรมนี้เผยแพร่ในการตอบคำถามใน Pantip.com
Dim numstring(10) As String
Dim million As Integer
Dim hundred_million As Integer
Dim ten_thousand As Integer
Dim thousand As Integer
Dim hundred As Integer
Dim ten As Integer
Dim onebath As Integer
Dim inputstring As String
Dim numLen As Integer
Dim a As String
Dim result As String
Dim bTen As Boolean

numstring(1) = "ศูนย์"
numstring(2) = "หนึ่ง"
numstring(3) = "สอง"
numstring(4) = "สาม"
numstring(5) = "สี่"
numstring(6) = "ห้า"
numstring(7) = "หก"
numstring(8) = "เจ็ด"
numstring(9) = "แปด"
numstring(10) = "เก้า"
inputstring = Format$(Num, "######0.00")
numLen = Len(inputstring)
If numLen >= 10 Then
a = Left$(inputstring, numLen - 9)
If Len(a) = 1 Then result = numstring(Val(a) + 1) + "ล้าน"
End If
If numLen >= 9 Then
a = Mid$(inputstring, numLen - 8, 1)
result = result + numstring(Val(a) + 1) + "แสน"
End If
If numLen >= 8 Then
a = Mid$(inputstring, numLen - 7, 1)
If Val(a) > 0 Then result = result + numstring(Val(a) + 1) + "หมื่น"
End If
If numLen >= 7 Then
a = Mid$(inputstring, numLen - 6, 1)
If Val(a) > 0 Then result = result + numstring(Val(a) + 1) + "พัน"
End If
If numLen >= 6 Then
a = Mid$(inputstring, numLen - 5, 1)
If Val(a) > 0 Then result = result + numstring(Val(a) + 1) + "ร้อย"
End If
If numLen >= 5 Then
bTen = True
a = Mid$(inputstring, numLen - 4, 1)
If Val(a) = 0 Then bTen = False
If Val(a) = 1 Then result = result + "สิบ"
If Val(a) = 2 Then result = result + "ยี่สิบ"
If Val(a) >= 3 Then result = result + numstring(Val(a) + 1) + "สิบ"
End If
If numLen >= 4 Then
a = Mid$(inputstring, numLen - 3, 1)
If Val(a) = 0 And Len(result) = 0 And Right$(inputstring, 2) = "00" Then result = "ศูนย์"
If Val(a) = 1 Then
If bTen = True Then result = result + "เอ็ด"
If bTen = False Then result = result + "หนึ่ง"
End If
If Val(a) >= 2 Then result = result + numstring(Val(a) + 1)
End If

a = Right$(inputstring, 2)
If a = "00" Then
result = result + "บาทถ้วน"
Else
bTen = True
If Len(result) > 0 Then result = result + "บาท"
If Val(Left$(a, 1)) = 0 Then bTen = False
If Val(Left$(a, 1)) = 1 Then result = result + "สิบ"
If Val(Left$(a, 1)) = 2 Then result = result + "ยี่สิบ"
If Val(Left$(a, 1)) >= 3 Then result = result + numstring(Val(Left$(a, 1)) + 1) + "สิบ"
If Val(Right$(a, 1)) = 1 Then
If bTen = True Then result = result + "เอ็ด"
If bTen = False Then result = result + "หนึ่ง"
End If
If Val(Right$(a, 1)) >= 2 Then result = result + numstring(Val(Right$(a, 1)) + 1)
result = result + "สตางค์"
End If
DoBathString = result
End Function

8
ตัวเลข 1,032,500 บาท อ่านได้เป็น (หนึ่งล้านศูนย์แสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ผมต้องแก้โมดูลอย่างไรครับ

9
ตอนนี้ทำได้แล้ว ไป sort ที่ report เปลี่ยนจาก goods_id เป็น id จบได้จริงๆๆ

10
แก้ไขที่การติด index ของ goods_id ของ subforms (ที่เคยใช้การเรียงลำดับจาก A-->Z หรือ Z-->A ) แต่ยังติดที่ report ของบิล ยังไม่เหมือนกับฟอร์ม ทั้งที่ยกเลิกการ group และ sort  ในบิลยังติดการจัดเรียงอยู่ครับ

11
ก่อนหน้านี้ได้ทำตามที่ อจ แนะนำ หากจะยกเลิกให้เรียง index ต้องการให้บิลที่พิมพ์ออกมา เรียงลำดับเหมือนกับฟอร์ม โดยเฉพาะวิธีที่1 ของ อจ PNR จะยกเลิกอย่าง ดูเหมือนว่าเลือกแล้วเลือกเลย ไม่ A-->Z  ก็ Z-->A ขอคำแนะนำว่า ไม่ต้องการ index อยากได้หน้าบิล เหมือนหน้าฟอร์ม ครับ

12
Private Sub Command64_Click()
On Error GoTo Err_Command64_Click
    DoCmd.GoToRecord , , acNewRec

Exit_Command64_Click:
    Exit Sub

Err_Command64_Click:
    'MsgBox Err.Description
    'Resume Exit_Command64_Click
    'DoCmd.GoToRecord , , acNewRec

End Sub
****************
เจตนาว่าเมื่อป้อนข้อมูลแล้ว  กดปุ่มบันทึก  มีข้อความ "ต้องการบันทึกหรือไม่ Y/N" ถ้า Y ขึ้นหน้าใหม่   ถ้า N ออกจากงานบันทึกนี้
เมื่อทำตามนี้แล้ว มันวนไปวนมา ไม่ยอมเลิก หรือ ไม่ยอมขึ้นรายการใหม่

13
มีคัวอย่างไหมครับ

14
The expression you entered has an invalid string.
A string can be up 2048 characters long. including opening and closing quotation marks.
ข้อความนี้บอกให้เราแก้อะไรครับท่าน

15
DSum("Nz([s_vol]*[s_price])","fsale","[goods_id]"='" & [qry_จำนวนออก].[goods_id] & "'")
ขออนุญาตขอความรู้ส่วนนี้ว่า ทำไมเราต้องค่อมด้วย  '" &...............& "'    ครับ
ขอบพระคุณอย่างยื่งครับ

16
ต้นทุนรวม: DSum("Nz([b_vol]*[b_price])","fbuy","[goods_id]"='" & qry_จำนวนเข้า.จำนวนเข้า "')
รายได้รวม: DSum("Nz([s_vol]*[s_price])","fsale","[goods_id]"='" & qry_จำนวนออก.goods_id  "')**ลองเปลี่ยนเป็น goods_id บ้าง
 ไม่ขึ้น #error แต่ไม่มีค่าใดๆๆ

หน้า: [1] 2 3 4 ... 16