แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - kunlek

หน้า: [1] 2 3 4 ... 15
1
Private Sub Command64_Click()
On Error GoTo Err_Command64_Click
    DoCmd.GoToRecord , , acNewRec

Exit_Command64_Click:
    Exit Sub

Err_Command64_Click:
    'MsgBox Err.Description
    'Resume Exit_Command64_Click
    'DoCmd.GoToRecord , , acNewRec

End Sub
****************
เจตนาว่าเมื่อป้อนข้อมูลแล้ว  กดปุ่มบันทึก  มีข้อความ "ต้องการบันทึกหรือไม่ Y/N" ถ้า Y ขึ้นหน้าใหม่   ถ้า N ออกจากงานบันทึกนี้
เมื่อทำตามนี้แล้ว มันวนไปวนมา ไม่ยอมเลิก หรือ ไม่ยอมขึ้นรายการใหม่

2
มีคัวอย่างไหมครับ

3
The expression you entered has an invalid string.
A string can be up 2048 characters long. including opening and closing quotation marks.
ข้อความนี้บอกให้เราแก้อะไรครับท่าน

4
DSum("Nz([s_vol]*[s_price])","fsale","[goods_id]"='" & [qry_จำนวนออก].[goods_id] & "'")
ขออนุญาตขอความรู้ส่วนนี้ว่า ทำไมเราต้องค่อมด้วย  '" &...............& "'    ครับ
ขอบพระคุณอย่างยื่งครับ

5
ต้นทุนรวม: DSum("Nz([b_vol]*[b_price])","fbuy","[goods_id]"='" & qry_จำนวนเข้า.จำนวนเข้า "')
รายได้รวม: DSum("Nz([s_vol]*[s_price])","fsale","[goods_id]"='" & qry_จำนวนออก.goods_id  "')**ลองเปลี่ยนเป็น goods_id บ้าง
 ไม่ขึ้น #error แต่ไม่มีค่าใดๆๆ

6
ได้ลองเอาเงื่อนไขนี้ออก ผลที่ได้จำนวนรวม 3201 (จำนวนหน่วย xราคาซื้อ  ของทุกรหัสสินค้า เท่ากันทุกรหัสสินค้าครับ) ขอคำแนะนำครับ ขอบคุณครับ

7
ผลลัพธ์ต้นทุนรวม และรายได้ก็ error ครับ ต้องแก้อย่างไรครับ

8
ขอบคุณครับ นึกว่าทำผิดคนเดียว

9
เนื่องจากบิลน้ำมันของปั๊ม ปตท  ค่าน้ำมัน 200 บาท แต่ในบิล 186.92 vat 13.08 ซึ่งเกิดจากปัดเศษ ถ้ามีบิลหลายบิลๆๆจะเกิดทศนิยมสะสม ค่าจะผิด ในการเขียนโปรแกรมจะใช้เทคนิคอย่างไร  ลองใช้ CDBL,ROUND,INT  ก็แก้ไม่หายครับ

10
dbs.Execute "INSERT INTO voucher (voucher_id,voucher_date,bill_id,bill_no,bill_date,remark,type_id,book_id,budget_year,
refer_acc,cust_id,type_vat_acc,period_vat) SELECT Voucher_s.voucher_s_id,Voucher_s.date_sale,Voucher_s.bill_id,Voucher_s.bill_no,
Voucher_s.bill_date,Voucher_s.remark2,Voucher_s.type_id,Voucher_s.book_id,Voucher_s.budget_year,Voucher_s.remark_acc,Voucher_s.cust_id,Voucher_s.type_vat_acc,Voucher_s.period_vat FROM Voucher_s;"


**ใช้คำสั่งนี้   โอนข้อมูลใน table  voucher_s ในฟอร์ม ไป table voucher แต่สังเกตุว่าต้องกรอกข้อมูลลง form.voucher_s ทุก ฟิลด์ การโอนจึงไปครบ table voucher  มีคำสั่งไหนไหมครับ ไม่ต้องกรอกครบทุกฟิลด์ ก็ได้

11
ถ้าจะรวมสต๊อก 2รหัสในstock เหลือแค่ยอดรวมเท่านั้นจากหลายๆๆ entry

12
ตามเดิมได้แล้ว ไม่ได้เพราะอ้างชื่อ report ผิด ขอบพระคุณครับ

13
****error  The Output action was canceled***
ต้องการให้ "ต้องการพิมพ์ใบเสร็จ ตัวต้นฉบับ ออกทางเครื่องพิมพ์ 1 ใบ  และทั้งต้นฉบับและสำเนา เก็บไว้ที่ Path D:\  และ z:\

Private Sub Command285_Click()
On Error GoTo Command285_DblClick_Err
   Dim Filename As String
Dim Filename1 As String
Dim FilePath As String
  DoCmd.SetWarnings False
    Me.Refresh
    Dim sql As String
    sql = "SELECT [Forms]![ACC_á¡éä¢_ºÑ¹·Ö¡¢ÒÂÊÔ¹¤éÒ]![voucher_s_id] AS voucher_s_id INTO printbill;"
   DoCmd.RunSQL sql
   Filename = DLookup("voucher_s_id", "printbill") & " m"
    FilePath = "Z:\bills64\suzu64\IV\" & Filename & ".pdf"
    DoCmd.OutputTo acOutputReport, "ใบเสร็จ-ใบกำกับต้นบับ", acFormatPDF, FilePath
    FilePath = "d:\bills-suzu\INV\" & Filename & ".pdf"
    DoCmd.OpenReport "ใบเสร็จ-ใบกำกับต้นบับ", acViewPreview, Filename
    DoCmd.OutputTo acOutputReport, "ใบเสร็จ-ใบกำกับต้นบับ", acFormatPDF, FilePath
    'DoCmd.PrintOut , , , , 1
    DoCmd.OpenReport stDocName, acViewNormal
    sql = "SELECT [Forms]![ACC_á¡éä¢_ºÑ¹·Ö¡¢ÒÂÊÔ¹¤éÒ]![vouher_s_id] AS voucher_s_id INTO printbill;"
   DoCmd.RunSQL sql
   Filename1 = DLookup("voucher_s_id", "printbill") & " c"
    FilePath = "Z:\bills64\suzu64\IV\" & Filename1 & ".pdf"
    DoCmd.OutputTo acOutputReport, "ใบเสร็จ-ใบกำกับ สำเนา", acFormatPDF, FilePath
    FilePath = "d:\bills-suzu\INV\" & Filename1 & ".pdf"
     DoCmd.OutputTo acOutputReport, "ใบเสร็จ-ใบกำกับ สำเนา", acFormatPDF, FilePath
    'DoCmd.PrintOut , , , , 2
   
Command285_DblClick_Exit:
    Exit Sub
Command285_DblClick_Err:
    MsgBox Error$
    Resume Command285_DblClick_Exit
End Sub

14
  sql = "SELECT [Forms]![ACC_ใบกำกับภาษี]![text185] AS voucher_s_id INTO printbill;"
   DoCmd.RunSQL sql
   Filename = DLookup("voucher_s_id", "printbill") & " m"
    FilePath = "Z:\bills64\suzu64\IV\" & Filename & ".pdf"
    FilePath = "d:\bills-suzu\INV\" & Filename & ".pdf"
    DoCmd.OpenReport "ใบกำกับ 7_1", acViewPreview, Filename
    DoCmd.OutputTo acOutputReport, "ใบกำกับ 7_1", acFormatPDF, FilePath
   'DoCmd.PrintOut , , , , 1

   คำสั่ง print ทำงานได้ดี แต่ได้แค่ path เดียว  แต่ถ้าต้องการพิมพ์พร้อมกัน 2 path ไม่ได้ตรับ   ****ต้องเพิ่มคำสั่งใดครับ***

15
code ที่แนะนำนี้ จะไปเพิ่ม ในโมดูลไหน หรือเพิ่มโมดูลใหม่

16
เพิ่มแค่นี้ ไม่ต้องแก่้ ได้เลยหรือครับ น่าสนใจจริง เพราะอยากจะอัปโปรแกรมเราใช้ 64bit เพราะ คอมพิวเตอร์ก็สเปคสูง windows ก็64 bit
ขอบคุณครับ

หน้า: [1] 2 3 4 ... 15