แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - apirak

หน้า: [1] 2
1
Format ขอโทษครับตก m ไปตัว
mm/dd/yyyy h:nn:ss

2
ครับๆๆเข้าใจแล้วครับ

3
ตัดเฉพาะพนักงานที่มี 0 นำหน้าใช่หรือเปล่าครับ ถ้าไม่มี 0 ก็ไม่ต้องตัดแบบนี้เปล่าครับ

4
ในคิวรี่ มุมอง SQL ลองใส่คำสั่งนี้ครับ

SELECT Right(ฟิวส์ที่จะตัด0ออก,5) AS ExtractString
FROM ชื่อตาราง;
-----------------------------

หรือเพิ่มฟิวส์ในคิวรี่ใช้คำสั่งนี้ได้ครับ

รหัสพนักงาน: Right([ฟิวส์ที่จะตัด0],5)

5
ใส่codeที่ปุ่มครับ

ชื่อTextbox.BackColor = vbRed

6
ห้อง MS Access / : สร้าง AutoRunning ในคิวรี่
« เมื่อ: 23 ธ.ค. 64 , 15:25:54 »
ลองดูกระทู้นี้ครับ

https://www.thai-access.com/yeadram_view.php?topic_id=187

7
แสดงว่ารายการที่เพิ่มไปใหม่ไม่มีรหัสรายการสินค้านี้อยู่ในตาราง tb พัสดุครับ ก่อนนำเข้าต้องไปเพิ่มในฐานข้อมูลก่อนครับ

8
แถมRibbonตามนี้ครับ

Home > More > Hide Fields

9
Dim db As Database
Dim DBrs As DAO.Recordset
Set db = CurrentDb
Set DBrs = db.OpenRecordset("ชื่อตาราง")

DBrs.AddNew
DBrs![Field] = ชื่อCombobox1.Value
DBrs![Field] = ชื่อCombobox2.Value
DBrs![Field] = ชื่อCombobox3.Value

DBrs.Update

อันนี้ฟอร์มบันทึกแบบ Unbound ถ้าเป็นแบบ Bound ก็ดึง Record Source ได้เลยครับ


10
On Error GoTo Err_cmdDelete_Click

  DoCmd.SetWarnings False
  If MsgBox("ยืนยันลบข้อมูล?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton2, "ลบข้อมูล?") = vbYes Then
    DoCmd.RunCommand acCmdDeleteRecord
  End If

Exit_cmdDelete_Click:

  DoCmd.SetWarnings True
  Exit Sub

Err_cmdDelete_Click:

  MsgBox Err.Description
  Resume Exit_cmdDelete_Click


ลองดูก่อนนะครับ

11
ลองเช็ค Event ของฟอร์มเมื่อเปิดได้ไปกำหนดเป็น Maximize ของฟอร์มหรือเปล่าครับ

12
1.สร้างShortcutโปรแกรมaccess
2.คล๊กขวาที่Shortcut เลือก Properties
3.Run เลือก Minimized

โปรแกรมaccessของเรา
ตั้งค่าโปรแกรม
Option > Current Database

Display Form เลือกฟอร์มที่เราต้องการให้แสดง

13
การ Linked table ไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มอะไรได้ ต้องไปแก้ที่ไฟล์excelข้างนอกเท่านั้นครับ

14
1st_Vaccined = DLookUp("1st_Vaccined","TblVaccine","Code = '" &
โค๊ด: [Select]
& "'")

ต้องมี = แล้วตามด้วยDLookup ครับ

15
1st_Vaccined: DLookUp("1st_Vaccined","TblVaccine","Code = '" & [ลองตรวจสอบชื่อTextboxจุดนี้ว่าชื่อถูกต้องหรือเปล่า] & "'")

16
ใช้คิวรี่ Criteria เลขที่สั่งซื้อไปที่ฟอร์ม  [Forms]![ชื่อฟอร์ม]![เลขที่สั่งซื้อ] เวลาพิมพ์รายงานสามารถกรองเลขที่บิลนั้นได้เลยครับ ไม่ว่าเลขที่บิลนั้นจะมีกี่รายการก็ตามครับ....ถ้าผิดพลาดอะไรไปต้องขอภัยด้วยนะครับ

17
Private Sub Command4_Click()
Dim db As Database
Dim DBrs As DAO.Recordset
Set db = CurrentDb
Set DBrs = db.OpenRecordset("tbl_test") 'ชื่อตารางที่ต้องการเก็บข้อมูล

DBrs.AddNew
DBrs![DateTime] = txtDateTime.Value   'ชื่อฟิวส์ที่ตาราง และชื่อtext box ที่ฟอร์ม
DBrs![Status] = Check5.Value   'ชื่อฟิวส์ที่ตาราง และชื่อtext box ที่ฟอร์ม

DBrs.Update

'เคลียร์ข้อมูล

Me.txtDateTime = ""
Me.Check5 = ""
End Sub


น่าจะประมาณนี้ครับ ไม่แน่ใจตรงความต้องการหรือเปล่าครับ

18
นำเข้าข้อมูลจาก Excel ลองสร้างปุ่มที่ฟอร์มแล้วรันดูครับ

Private Sub ImportExcel_Click()
    DoCmd.SetWarnings False
    DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, acSpreadsheetTypeExcel12Xml, "ชื่อตาราง", selectFile, True
    MsgBox "นำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว", vbInformation, "แจ้งให้ทราบ"
    DoCmd.SetWarnings True
End Sub

หน้า: [1] 2