แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - แดนชัย

หน้า: [1] 2
1
มีตัวอย่างไหมครับ อยากได้พอดี

2
เอา code ไปวางไว้ที่ไหน ของผมใช้ 32 บิต พนไปเจอ 64 บิต จะต้องถอนลงใหม่ตลอด

3
ห้อง MS Access / : ส่ง SMS จาก ms access
« เมื่อ: 26 ก.ค. 62 , 14:11:15 »
ท่านใดมีตัวอย่างช่วยลงเพื่อนำมาใช้งาน...ผมสนใจ

4
ขอไพล์ตัวอย่างหน่อยครับ

5
Private Sub TextFind_AfterUpdate()
On Error GoTo Err_Find
     Dim CutFName As String
     Dim CutLName As String
     Dim len_name As Byte
      If IsNumeric(TextFind) Then     'MsgBox "เป็นตัวเลข"
        DoCmd.ApplyFilter , "รหัสประจำตัว  like '" & [TextFind] & "*'OR เลขประจำตัวประชาชน  like '" & [TextFind] & "*'"
        len_name = 0
        End If
     If Not IsNumeric(TextFind) Then   'MsgBox "เป็นตัวหนังสือ"
         len_name = InStr([TextFind], " ")
            If len_name > 0 Then
                CutFName = Left([TextFind], [len_name] - 1)
                CutLName = Right([TextFind], Len(TextFind) - [len_name])
                DoCmd.ApplyFilter , "ชื่อ like '" & [CutFName] & "*' and นามสกุล Like '" & [CutLName] & "*'"
            Else
                DoCmd.ApplyFilter , "ชื่อ like '" & [TextFind] & "*' Or นามสกุล Like '" & [TextFind] & "*'"
            End If
    End If
    TextFind = Null
    TextFind.SetFocus
    Exit Sub
Err_Find:
   TextFind = Null
   TextFind.SetFocus
End Sub

6
ขอบคุณนะครับ..ได้แล้ว expr1:[จับสลากถูกอย่างไร]&[เข้ากองสังกัด]&[รองเท้า]
               ให้แสดงที่รายงาน =DCount("[expr1]","[into_garb]","[expr1] = 'ทบ.1ทภ.2 5'")

7
เขียนคำสั่งอย่างไรครับ รบกวนท่านด้วย

8
เรียนท่านอาจารย์ทุกท่านครับ
       
         ผมมีฐานข้อมูลและมีฟิวส์เก็บ  ชื่อ  จับสลากถูกอย่างไร    เข้ากองสังกัด    รองเท้า
                                            A         ทบ.1               มทบ.11           5
                                            B         ทบ.2               มทบ.11           6
                                            C         ทบ.1               ทภ.2              5
                                            D         ทบ.2               ทภ.2              6
       ความต้องการให้แสดงผลที่รายงาน  เช่น  ทบ.1  สังกัด มทบ.11 ใส่รองเท้าเบอร์ 5 กี่คน
                                                       ทบ.2  สังกัด ทภ.2     ใส่รองเท้าเบอร์ 6 กี่คน
      ผมต้องเขียนรูปแบบคำสั่งอย่างไรครับ หรือใช้คิวรี
       

9
ขอพระคุณมากครับท่านอาจารย์แหลมทอง ผมทำสำเร็จตามคำแนะนำของท่านแล้ว

10
ขอคำสั่ง VBA เพื่อผนวกคิวรีไปยังตารางหลักครับ
ผมสร้าง คิวรีผนวก ชื่อ qurry1 เพื่อ ผนวก ไปยังตาราง TB_RECUIT (ตารางหลัก) เพิ่มข้อมูลโดยใช้ปุ่มคำสั่ง....

12
ขอบพระคูณมากครับ sadsadeekabchoeng@hotmail.com

13
ยังไม่ประสบความสำเร็จเลยครับ ผมขอศึกษา EXCELL ก่อนครับ ขอความกรุณาเพิ่มรายละเอียดในารดำเนินการครับ

14
เรียน ท่านอาจารย์ทุกท่าน
       ที่แสดงออกมาเป็นผลจากเครื่องอ่านบัตรครับ
       ความต้องการ
       1.เลขประจำตัวประชาชน                          1 1027 00249 92 2
       2.ชื่อ-นามสกุล                                     อมรชัย พงษ์สละ
       3.วัน เดือน ปี ที่เกิด                               3 มีนาคม 2536
       4.บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ตรอก ซอย ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด    54,หมู่ที่ 4,,,,ตำบลศรีละกอ,อำเภอจักราช,จังหวัดนครราชสีมา
       5.เลขที่บัตร                                        3006-03-05011106
       6.วันออกบัตร                                      1 พฤษภาคม 2560
  ตามหัวข้อผมได้สร้างตารางรองรับแล้วครับ ความต้องการเมื่อเครื่องอ่านบัตรแสดงผลแล้วจะนำข้ออมูลดังกล่าวไปเก็บในตารางที่สร้างไว้ได้อย่างไรครับ

15
ต้องการ...เลขประชาชน,ชื่อ,นามสกุล,วัน เดือน ปี เกิด,ที่อยู,รูปถ่าย เช่น (9 กุมภาพันธ์ 2562,14:37,"1 1027 00249 92 2",นาย,อมรชัย,พงษ์สละ,Mr.,Amonchai,Phongsala,3 มีนาคม 2536,ชาย,พุทธ,25 ปี,26 ปี,54,หมู่ที่ 4,,,,ตำบลศรีละกอ,อำเภอจักราช,จังหวัดนครราชสีมา,1 พฤษภาคม 2560,2 มีนาคม 2569,"3006-03-05011106",อำเภอจักราช นครราชสีมา,"3006-4-118100/05011106",1102700249922.jpg) ไปเก็บในตาราง access ต่อจากนั้นผนจะเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบตามความต้องการ

16
เรียนท่านอาจารย์ทุกที่านครับ
      ผมมีความประสงค์จะนำอ่านบัตรประจำตัวประชาชน เพื่ออ่านข้อมูลและเอาข้อมูลในบัตรลงในตาราง ACCESS มีวิธีการอย่างไร หรือมีตัวอย่าง กรุณาด้วยนะครับ

หน้า: [1] 2