แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Krathok-man

หน้า: [1] 2
1
ห้อง MS Access / redefide index
« เมื่อ: 01 ธ.ค. 64 , 20:02:43 »
ตอนแรกทำ field ID เป็น autonumber  แต่ลืมคลิก primary key  จึงเกิดค่าซำ้ขึ้น และมีการเชื่อมไปยัง TABLE อื่น ตอนนี้แก้ไขลบค่าซ้ำออกแล้ว และ set เป็น Primary key แล้ว  แต่ form ก็ยังทำงานไม่ได้  ผมต้องทำอย่างไรครับ ข้อความแจ้งตาม  file  ที่แนบมา

2
ได้คำตอบแล้วครับ  ออกแบบฐานไว้ผิด Duplicate

3
ห้อง MS Access / autoNumber Index มีโอกาศเต็มไหม
« เมื่อ: 01 ธ.ค. 64 , 14:06:38 »
ผมใช้ ID เป็น Primary Key  Autonumber ตอนนี้ อยู่ที่ 17xxxxx  form มันทำงานไม่ได้ แจ้งว่า index ซ้ำ ข้อสัญนิฐานของผมคือ
Primary Key  มันเพิ่มสุดแล้วใช่ไหม  ถ้าใช่ผมจะทำ index เป้น TEXT ตอนแรกวางแผนไม่ดี  คิดว่าข้อสัญนิฐาน ผมถูกต้องไหมครับ

4
ผมมีปัญหาเรื่องขนาดกระดาษของเช็ค  ในการตั้งค่ากระดาษ  ถ้าเป็นเครื่องเดียว  Printer ตัวเดิมจะไม่มีปัญหา   แต่ถ้าใช้หลายเครื่องหลาย Printer จะมีปัญหาเรื่องกระดาษเลื่อน ไม่ตรงตำแหน่งอยู่เรื่อย  ใครมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างครับ  code ที่ผมใช้อยู่ประมาณนี้  ก็ยังเลื่อน
Dim stDocName As String
 
Reports(stDocName).Printer.PaperSize = acPRPSEnv10

Reports(stDocName).Printer.Orientation = acPRORLandscape

Reports(stDocName).Printer.TopMargin = 390                        'Scale Mode  1440=2.54 cm      1cm=567 twid
Reports(stDocName).Printer.LeftMargin = 1

5
คือมันใช้ได้ทุกเครื่อง  แต่มันมีเครื่องหนึ่ง  ไม่ยอม  ลง Access 2003  ใหม่แล้ว  ก็ไม่หาย

6
ห้อง MS Access / ส่งเป็น excel และเป็น text
« เมื่อ: 19 พ.ค. 64 , 15:16:57 »
 Query ผมเขียนแบบนี้   account: IIf([icode]="ABC","0984455789","")
0984455789  นั่นคือเบอร์โทรศัพท์  เวลาส่งออก Exel  มันจะได้  984455789  ตัว 0  หายไป และมองว่าเป็น Numberic
ผมจะเขียนยังงัยให้ส่งออก  Exel และยังมองเป็น Text เหมือนเดิมครับ

7
ห้อง MS Access / Invalid procedure call or argument
« เมื่อ: 10 ก.พ. 64 , 11:01:02 »

 Dim TextOUT  As Variant
 Dim NotpadDoc
Dim Myfso As New FileSystemObject
Set NotpadDoc = Myfso.CreateTextFile("D:\Report1.txt", True)

 Dim Rs   As DAO.Recordset
Set Rs = CurrentDb.OpenRecordset("select * from  report1 order by ida ")
If Rs.RecordCount > 0 Then
Do Until Rs.EOF

TextOUT = Trim(Rs("summary"))
NotpadDoc.Write TextOUT
NotpadDoc.Write Chr(13)

Rs.MoveNext
Loop


NotpadDoc.Close
Set Myfso = Nothing

    On Error Resume Next
    Shell "Notepad.exe " & "D:\Report1.txt", vbNormalFocus
    Dim oShell
Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
oShell.SendKeys "% x"

  End If

Rs.Close
Set Rs = Nothing


Code นี้มันทำงานได้  เมื่อ TextOUT  มีค่าไม่ยาว    แต่เมื่อมันมี  ข้อความยาวขึ้น   มันก็ฟ้อง  "Invalid procedure call or argument "    ผมไปไม่เป็นเลยครับ  ไม่มี idea  ว่าจะแก้อะไรดี   ขอความเห็นจากผุ้มีประสบการณ์ หน่อยครับ  ควรทำอย่างไร

8
Paper Size Mismatch   ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไร  ทำไมถึงเกิด
แล้วถ้าใครแก้ปัญหาได้แบบ เบ็ดเสร็จ ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีก ขอ ความรู้หน่อยครับ

https://support.hp.com/th-th/document/c03331085 link

9
ห้อง MS Access / : Window10+Access2003 Missing COMDLG32.OCX
« เมื่อ: 03 พ.ย. 63 , 15:58:26 »
ได้แล้วนะครับ  ขอบคุณพี่มาก  ตัวติดตั้ง  VisualBasic6-KB896559-v1-ENU
ไม่งั้นผมคง งม  อีกนาน  ขอบคุณครับ

10
ห้อง MS Access / : Window10+Access2003 Missing COMDLG32.OCX
« เมื่อ: 02 พ.ย. 63 , 19:11:55 »


เป็นดังรูป  ผมเข้าใจว่าน่าจะเกิดจาก windows 64  bit

ยังแก้ไขไม่ได้ครับต้อง regit ยังงัย

11
ห้อง MS Access / Window10+Access2003 Missing COMDLG32.OCX
« เมื่อ: 02 พ.ย. 63 , 13:47:01 »
ผมมีปัญหากับ Window10  คือ File ชื่อ  COMDLG32.OCX ที่ลงไว้ที่  Path  C:\Windows\System32
ทำไมมันหากันไม่เจอ Missing  หรือผมต้องเอาไปไว้ที่ไหน  หรือต้องทำอะไรเพิ่ม

12
เยี่ยมมากครับ  ได้ตามที่ต้องการครับ  ขอบคุณครับ

13
ผมมี code  ดังนี้

Dim TextOUT
 Dim NotpadDoc
Dim Myfso As New FileSystemObject
Set NotpadDoc = Myfso.CreateTextFile("D:\Warning.txt", True)

 Dim Rs   As DAO.Recordset
Set Rs = CurrentDb.OpenRecordset("select * from " & Me.ComboSorcePlan & "  " & Me.Text87)
If Rs.RecordCount > 0 Then
Do Until Rs.EOF
If (Rs("buynext") <> nz(Rs("s1"), 0) + nz(Rs("s2"), 0) + nz(Rs("s3"), 0) + nz(Rs("s4"), 0)) Or IsNull(Rs("s1")) Then
TextOUT = ("มีรายการผิดปกติ การแบ่งงวดจัดซื้อ <>  การซื้อทั้งปี    " & "  Name:  " & Rs("ชื่อ") & "         ")
NotpadDoc.Write TextOUT

End If
Rs.MoveNext
LoopNotpadDoc.Close
Set Myfso = Nothing

    On Error Resume Next
    Shell "Notepad.exe " & "D:\Warning.txt", vbNormalFocus
    Dim oShell
Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
oShell.SendKeys "% x"

  End If

Rs.Close
Set Rs = Nothing

ตอนนี้ ข้อความใน Notepad ผมจะได้
xxxxxxxxxxx   yyyyyyyy   zzzzzzzzz       

ต่อเป็นแถวเดียวกัน ในแต่ละ  Rs  ที่เลื่อน     แต่ที่ผมต้องการคือ
xxxxxxxxxx
yyyyyyyyyy
zzzzzzzzzz

คือให้ขึ้นบรรทรรใหม่ทุกครั้ง  ในแต่ละ  Rs  ที่เลื่อน

ผมควรจะใส่  Code อะไร ตรงไหนครับ14
รบกวน  อ.  อีกครั้ง   เครื่องหมาย  double quote  มันเยอะมากจนผม งง  ว่า คั่นระหว่างตรง  ไหน  กรณีที่ผมมีตัวแปร  path ที่เป็น  String อยู่แล้ว สมมุติชื่อ  PathString
ส่วน File ที่จะ Zip  ชื่อ   Work.mdb   ดังนั้น  ถ้ารวม Path+ชื่อ จะเท่ากับ   Path &Work.mdb
จะเขียนได้แบบไหนครับ ผมหาจุดคั่น  double quote   ไม่ถูกเลยครับ

Shell """c:\program files\7-zip\7z.exe"" a "..................................

15
code ที่ zip  file  แค่ file เดียวครับ  ไม่ต้องเป็น folder

16
มัน  Run ที่เครื่องอื่นได้ , ผมแก้ไม่ตก  สุดท้าย เลยเถิดถึงกับต้องลง Windows ใหม่ ถึงหาย

หน้า: [1] 2