แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - PNR

หน้า: 1 [2] 3 4 5 ... 12
17
ห้อง MS Access / : การรันเลขสัญญา
« เมื่อ: 23 ธ.ค. 62 , 10:48:28 »
ลองดูไม่รู้ต้องการแบบนี้ไหม

ขั้นตอนที่ 1 สร้างคิวรี่ ตั้งชื่อว่า QryMax
โค้ด
โค๊ด: [Select]
SELECT Table1.RunC, Nz(Max(Right([runrun],4)),0) AS [Max]
FROM Table1
GROUP BY Table1.RunC;

ขั้นตอนที่ 2 สร้างคิวรี่ ตั้งชื่อว่า QryMaxInt
โค้ด
โค๊ด: [Select]
SELECT qryMax.RunC, Val([Max]) AS MaxInt
FROM qryMax;

ที่ฟอร์ม ปุ่ม Run ใส่โค้ด
โค๊ด: [Select]
Private Sub cmdRun_Click()
Dim intMax As Integer
    If Not IsNull(Me.RunC) Then
    Me.Dirty = False
    intMax = Nz(DLookup("MaxInt", "QryMaxInt", "RunC = " & Me.RunC & ""))
    intMax = intMax + 1
    Me.runrun = "C-" & Year(Date) & "-" & RunC & Right("0000" & intMax, 4)
    End If
End Sub

18
gotocontrol ต้องระบุชื่อฟิลล์ ที่เชื่อมอยู่นะครับ Error นั้นแจ้งว่าคุณไประบุชื่อ คอนโทรล ไม่ใช่ชื่อฟิลล์ที่เชื่อมไว้ หรือลองตั้งชื่อ ฟิลล์และ ชื่คอนโทรลเหมือนกันดูครับ

ส่วน โค้ดจะใช้  Me.Txtsearch6.Setfocus ได้เลย

 ถ้าจะเขียนเป็นโค้ดทั้งหมด ก็น่าจะเป็น

Private Sub PrintBotton_Click()
DoCmd.OpenReport "P_ScanOrder", acViewNormal, , "RuningID Like '*" & [forms]![Frm_PS_SCANERORDER]!TxtSearch & "*'"
Docmd.GoToRecord,,acNext
Me.txtSearch6.Setfocus
End Sub
ลองดูครับว่าได้หรือไม่ถ้าติด ERROR ช่วยส่งรูป Error นั้นมาดูนะครับ19
อ้างถึง
อาจารย์ครับ ขึ้นError ตรง rst.update ครับผม

ฟ้อง error ว่าอะไรหรอครับ

20
ขอทราบ Error ที่แสดงหน่อยครับ ขึ้นว่าอะไร

21
Private Sub Command2_Click()
  Dim rst As ADODB.Recordset
  Set rst = New ADODB.Recordset
    rst.Open "Table1", CurrentProject.Connection, adOpenStatic, adLockOptimistic
         rst.Supports (adUpdate)
         rst.field(0) = txt1.value
         rst.field(1) = txt2.value
         rst.Update     
         rst.close
         rst = nothing

End Sub

ลองดูครับ ว่าได้ไหม

22
ข้อมูลจะ แบ่งหน้าให้เมื่อคุณกดแสดงมุมมองเหมือนพิมพ์ นะครับ

23
ข้อมูล แถวของคอมโบบ๊อกของคุณ มี 2 คอลัมน์ใช่ไหม
ไปกำหนด ตรงนี้ จาก 2 เป็น 1 ได้เลยครับ24
ผมมีตัวอย่างให้ดูคือ
1.การกำหนด Head Group ของรหัสใบสั่งซื้อ กำหนดส่วนหัวของกลุ่ม ไว้ตรงส่วนนี้ ส่วนรายละเอียดต่างๆ ไว้ส่วน detail2.Head Group ของรหัสใบสั่งซื้อ กำหนดส่วนหัวของกลุ่ม ต้องกำหนด

25
คืออยากให้ 1 หน้ารายงาน แสดงแค่ 1 รหัสใบสั่งซื้อ ใช่หรือไม่

26
อ้างถึง
ผมจะปริ้นท์รายงานแค่หน้าเรคคอร์ดเดียวต้องทำไง

หน้า เรคคอร์ดเดียวคืออะไรครับผมยังงงๆ คำถามอยู่
อธิบายข้อมูลที่แสดงทั้งหมดนั้นและ ส่วนที่อยากให้แสดงหน้าเดียวหน่อยครับ
ว่าต้องการแบบไหน เพราะมันทำได้หลายอย่าง

27
น่าจะได้นะครับ มันจะไปเช็คค่า ContractorID จากคิวรี่ นั้นและ อัพเดท Field TerminatedDate ตาม  ContractorID ครับ
แต่ TerminatedDate และ WorkID ต้องเชื่อมกับตารางไรตารางนึงด้วยนะครับ

โค๊ด: [Select]
Private Sub TerminatedDate_AfterUpdate()
Me.Dirty = False
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.RunSQL "UPDATE qryWork SET qryWork.TerminatedDate = [forms]![frmEditWork]![TerminatedDate] WHERE (((qryWork.ContractorID)=[forms]![frmEditWork]![ContractorID]));", dbFailOnError
DoCmd.SetWarnings True

End Sub

28
อ้างถึง
ความต้องการของผมคือ หากกรอก TerminatedDate ที่ Record ใด Record หนึ่ง ก็ให้ค่า TerminatedDate ที่กรอกนั้น ถูก Insert ลงไปยัง Record อื่นๆที่มี ContractorID เดียวกันให้หมด ผมควรจะเขียนโค้ดอย่างไรดีครับ

แก้ไขใหม่
น่าจะเป็น

โค๊ด: [Select]
Private Sub TerminatedDate_AfterUpdate()
Me.Dirty = False
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.RunSQL "UPDATE tblWork SET tblWork.TerminatedDate = [forms]![frmEditWork]![TerminatedDate] WHERE (((tblWork.ContractorID)=[forms]![frmEditWork]![ContractorID]));", dbFailOnError
DoCmd.SetWarnings True
End Sub

tblWork คือตารางที่เราจะอัพเดท By ContractorID ครับ
วิธีนี้ ถ้า ContractorID เดียวกัน ก็จะอัพเดทวันที่ให้ทั้งหมดทุกแถวครับ ไม่สนว่าจะมี WorkID กี่ตัวครับ

29
แก้เป็น

โค๊ด: [Select]
A: Replace(Replace([ShipToAddress1],Chr(13) & Chr(10),""),Chr(10),"")
หรือ
ถ้าต้องการช่องว่างระหว่าง ข้อความ
โค๊ด: [Select]
A: Replace(Replace([ShipToAddress1],Chr(13) & Chr(10)," "),Chr(10)," ")


หรือ แบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับ
โค๊ด: [Select]
A: Replace([ShipToAddress1],Chr(10)," ")

30
_เจอปัญหาละ แก้ให้แปปครับ

31
ลองทำแบบนั้นก่อน เดี่ยวโค้ดในการนำ ค่าเฉลี่ยมาคำนวน เดี่ยวค่อยมาทำอีกทีครับสู้ๆ ครับ  :grin: :grin:

32
งง ครับ ผมลองทดสอบแล้วมันได้นะ
ส่งตัวอย่างไฟล์มาทาง Inbox ครับผมเช็คให้

หน้า: 1 [2] 3 4 5 ... 12