แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - PNR

หน้า: 1 ... 49 50 51 [52]
817
แบบที่ 1
ถ้าท่านกำหนด txtGroup1A0 1 2 3 4 5 6 ....  / txtGroup1B 1 2 3 4 5 6 ...... / txtGroup2A 1 2 3 4 5 6 ... ไปแบบนี้ ใช้การกำหนดเงื่อนไขจากชื่อของตัว Control เอาก็ได้คับเช่น

โค๊ด: [Select]
Private Sub Command1_Click() 'เลือก Event ที่ต้องการครับ
    Dim ctl As Control
    For Each ctl In Me
        If ctl.ControlType = acTextBox Then
            If Left$(ctl.Name, 10) = "txtGroup1A" Then 'Left 10 เพราะต้องการเช็คตัวอักษรทางซ้าย 10 ตัวซึ่งเป็นชื่อที่เหมือนกันของกลุ่ม
                ctl.Visible = False 'หรือ ctl.Visible = true หรือจะสร้างเงื่อนไขให้กลุ่มอื่นๆด้วยก็ได้เช่นกัน
            End If
        End If
    Next ctl
End Sub

แบบที่ 2
อีกวิธีอาจจะง่ายกว่าคือการกำหนดชื่อของกลุ่มที่ Tag ของกล่องข้อความแล้วกำหนดเงือนไขการซ่อนและแสดง
ผมสมมุติ textbox 6 ตัวชื่อกลุ่ม Group1


โค๊ด: [Select]
Private Sub Command1_Click()
    Dim ctl As Control
    For Each ctl In Me
        If ctl.Tag = "Group1" Then
                ctl.Visible = False
        End If
    Next ctl

End Sub

818
ลองสร้างคิวรี่แล้ว Run SQL นี้ดูคับ
โค๊ด: [Select]
SELECT Format([วันที่],"mmm") AS เดือน
FROM Table1
ORDER BY Month([วันที่]);

819
ฟอร์มค่าใช้จ่าย(Vat) เลขอินวอย์ซ running ตามปกติ   แต่อีกฟอร์ม ค่าใช้จ่ายรวมบิล(Vat) ไม่ running ได้ใบเดียว รบกวนท่านที่เคารพ ช่วยดูหน่อยครับผิดตรงไหน

PA 2 ตัวอักษร Mid 12 Left 10
ถ้า 4 ตัวอักษร แบบ PANV Mid ต้อง 14 Left 12
แก้ไขใหม่เป็นแบบนี้ึครับ

โค๊ด: [Select]
Sub ForIsToday()
Dim strDate As String
Dim intNum As Integer, intMax As Integer
Dim strSuffix As String
strDate = "TA" & "" & (Format(Now, "yy-mm-dd"))
   If Me.voucher_e_id = "" Or IsNull(Me.voucher_e_id) Then
        If IsNull(DMax("Val(Mid([voucher_e_id],12))", "voucher_e", "Left([voucher_e_id],10) = '" & strDate & " '")) Then
            Me.voucher_e_id = strDate & "-" & "01"
            Debug.Print "1"
        Else
            intMax = DMax("Val(Mid([voucher_e_id],12))", "voucher_e", "Left([voucher_e_id],10) = '" & strDate & " '")
            intMax = intMax + 1
            Me.voucher_e_id = strDate & "-" & Format(intMax, "00")
            Debug.Print "1"
        End If
End If
End Sub

Sub ForIsOtherday()
Dim strDate As String
Dim intNum As Integer, intMax As Integer
Dim strSuffix As String
strDate = "TA" & "" & (Format(date_exp, "yy-mm-dd"))
    If Me.voucher_e_id = "" Or IsNull(Me.voucher_e_id) Then
        If IsNull(DMax("Val(Mid([voucher_e_id],12))", "voucher_e", "Left([voucher_e_id],10) = '" & strDate & " '")) Then
            Me.voucher_e_id = strDate & "-" & "01"
            Debug.Print "1"
        Else
            intMax = DMax("Val(Mid([voucher_e_id],12))", "voucher_e", "Left([voucher_e_id],10) = '" & strDate & " '")
            intMax = intMax + 1
            Me.voucher_e_id = strDate & "-" & Format(intMax, "00")
            Debug.Print "1"
        End If
End If
End Sub

820
อธิบาย ที่มาของ Field 2 3 4 ว่าคืออะไร แล้ว Field 1 คืออะไรก่อนครับ

ผมสมมุติเป็น ตารางเก็บข้อมูลการขายสินค้า
Field1 ของคุณคือ รหัสสินค้า

เมื่อกรอกรหัสสินค้าก็จะแสดง ชื่อสินค้า  / จำนวนชิ้นต่อแพ็ค / ราคา  เป็นต้น

ถ้าเป็นแบบของคุณข้อมูล ที่คุณกรอกใน Field 1 คือรหัส ครับ แล้วสร้างตาราง เก็บรายละเอียดของรหัสนี้ครับ

ผมมีตัวอย่าง การสร้างตารางเก็บรหัสและรายละเอียด ตั้งชื่อว่า Table2
และมีฟอร์มที่สามารถนำรหัสนั้นมาระบุที่ Field1 ของฟอร์ม โดยใช้ Dlookup
ส่วน Field ที่ 3 กับ 4 ไม่แน่ใจว่าเป็นการ แยกส่วนออกมาหรือเปล่าจากตัวอย่าง MOU-SOU
แยกเป็น MOU SOU ลองดูตัวอย่างนะครับ
821
เมื่อเราใส่ข้อมูลที่ Field 1 คือ BB111 แล้ว Field 2 3 4 อ้างอิงมาจากไหนครับ พวก MOU-SOU

ที่ต้องการคือเมื่อเพิ่มข้อมูลที่ Field1 ในแถวถัดไป ให้แสดง Field 2 3 4 จากข้อมูลที่ระบุใน Record ก่อนหน้าหรือเปล่า

822
กำหนด Relation Ship ID ของ สองตารางนี้ครับ
แล้วทำการกำหนด RecordSource  โดย ดึงฟิลล์ Fuel On จาก Table2 มาด้วยคับ

823
ตัวอย่างครับ ดูที่การ BoundControl และ การกำหนดโค้ด

หน้า: 1 ... 49 50 51 [52]