แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - แดนชัย

หน้า: [1] 2 3 4
1
ผมมีตาราง 3 ตาราง Tb_Login,Tb_Recuit,Sdgorat_reservist

2
ขอรบกวนช่วยแนะนำวิธีการทำหน่อยครับ หรือมีตัวอย่างที่ใช้งานด้วยก็ดีครับ
             %%%ตอนนี้ผมใช้ลิงค์ตารางโดยตรง%%%

3
=IIf([หมู่ที่]="-"," ",IIf([หมู่ที่]<>"","ม."&[หมู่ที่],""))

4
ใช่ครับ เช่น อายุ 63 ปี ยังเป็น นายทหารสัญญาบัตรนอกรราชการ น่าจะเป็น พ้นราชการทหาร

5
เรียน ท่านอาจารย์ทุกท่านครับ
ผมจะกำหนดสถานะบุคคล มีข้อมูลดังนี้
                                                                                       
ยศ....ร.ต.- ร.อ.    อายุไม่เกิน 45 ปี  =นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน   อายุเกิน 45 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปี =นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ
                        อายุุเกิน 55 ปี =พ้นราชการทหาร
ยศ....พ.ต. - พ.ท. อายุไม่เกิน 50 ปี  =นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน   อายุเกิน 50 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี =นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ
                        อายุุเกิน 60 ปี =พ้นราชการทหาร
ยศ....พ.อ.- พล.อ. อายุไม่เกิน 55 ปี  =นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน   อายุเกิน 55 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี =นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ
                        อายุุเกิน 65 ปี =พ้นราชการทหาร
ผมเขียน IIF แล้วแสดงผลออกมา"ไม่ถูกต้อง"ขอความช่วยเหลือด้วยครับ

=Nz(IIf([Text117]<="45","นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน",IIf([text117]<="50","นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน",IIf([text117]>"45"<="55","นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ",IIf([text117]>"50"<="60","นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ",IIf([text117]>"55","พ้นราชการทหาร",IIf([text117]>"60","พ้นราชการทหาร")))))))


6
ห้อง MS Access / ขอเพิ่มโค๊ตค้นหา
« เมื่อ: 24 ส.ค. 64 , 06:38:15 »
Private Sub TextFind_AfterUpdate()
On Error GoTo Err_Find
     Dim CutFName As String
     Dim CutLName As String
     Dim len_name As Byte
      If IsNumeric(TextFind) Then     'MsgBox "เป็นตัวเลข"
     DoCmd.ApplyFilter , "รหัสประจำตัว like '" & [TextFind] & "*'เลขประจำตัวประชาชน  like '" & [TextFind] & "*'"
        len_name = 0
        End If
     If Not IsNumeric(TextFind) Then   'MsgBox "เป็นตัวหนังสือ"
         len_name = InStr([TextFind], " ")
            If len_name > 0 Then
                CutFName = Left([TextFind], [len_name] - 1)
                CutLName = Right([TextFind], Len(TextFind) - [len_name])
                DoCmd.ApplyFilter , "ชื่อ like '" & [CutFName] & "*' and นามสกุล Like '" & [CutLName] & "*'"
        Else
                DoCmd.ApplyFilter , "ชื่อ like '" & [TextFind] & "*' Or นามสกุล Like '" & [TextFind] & "*'"
    End If
    End If
    TextFind = Null
    TextFind.SetFocus
    Exit Sub
Err_Find:
   TextFind = Null
   TextFind.SetFocus
End Sub

ผมต้องการ ค้นหาพบ ให้แสดงข้อมูล (ปัจจุบันเป็นเช่นนั้นแล้ว) แต่หากค้นหาไม่พบให้แสดง .ข้อความว่าไม่พบ. (แบบเดิมแสดงเป็นแถวว่างไม่มีข้อมูล  เหมือนการเพิ่มแถวอัตโนมัติ ตรวจสอบใน Mysql) จะเพิ่มโค๊ตตรงไหนครับ

7
ไปต่อไม่ได้ขอให้ท่านอาจารย์ช่วยหน่อยนะครับ

8
ผมโดน .sspq virus จัดการ ข้อมูลผมทุกไดร์ใช้งานไม่ได้เลย ท่านใดมีวิธีการแก้ไขช่วยแนะนำด้วยนะครับ ขอบพระคุณล่วงหน้านะครับ

9
เรียนเพิ่มเติมครับ
ชุดคำสั่งจะเอาผลลัพท์ค่าแรกของแถวไปเก็บที่ เลขที่สด1 ทุกแถวเลยครับ(เป็นตัวเลขเดียวกันท้งหมด)
ผมต้องการแบบนี้ครับ
เลขที่สด1     ผลลัพท์          รหัส                        ข้อมูล
1                   1            30150144001   30150144000
2                   2            30150144002   30150144000
8                   8            30150144008   30150144000
ผมต้องการเอาผลลัพท์ที่ได้มาเก็บที่ฟิวส์ เลขที่สด1 เพียงกดปุ่มครั้งเดียวครับ

10
ผมมีตาราง tb_recuit และได้สร้างคิวรีชื่อ select เพื่อกรองข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งมีแถวมาก น้อย แล้วแต่ข้อมูลของพื้นที่ ต่อจากนั้นผมต้องการให้ฟิวส์"เลขที่สด1" update ผลจาก text1-text2=text3 ต้องการผลลัพท์มาใส่ เลขที่สด1 พร้อมกันทุกแถวที่เรากรองข้อมูลออกมา(แต่ไม่สำเร็จ)
Dim SQL As String
        SQL = "UPDATE select SET select.เลขที่สด1 =Text188.value"
        DoCmd.SetWarnings False
            Me.Refresh

11
ถ้าต้องการให้คิวรีกรองตามไปด้วย จทำอย่างไรครับ

12
ห้อง MS Access / : คำสั่ง yesNoCancel
« เมื่อ: 16 มี.ค. 64 , 16:44:43 »
ขอบพระคุณครับ

13
ห้อง MS Access / : คำสั่ง yesNoCancel
« เมื่อ: 13 มี.ค. 64 , 20:11:35 »
อาจารย์ครับช่วยดูให้หน่อย...ไปไม่รอด...
กระบวนการ กด yes...ทุกขั้นตอน....เป็นไปตามขั้นตอนของ Case 6 'yes
กระบวนการ กด no...ทุกขั้นตอน....เป็นไปตามขั้นตอนของ Case 7 'No
กระบวนการ กด ขั้น 1 กด yes ขั้น 2 กด no...ขั้น 3 yes.....ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
กระบวนการ กด ขั้น 1 กด no ขั้น 2 กด yes...ขั้น 3 yes.....ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
*****สลับไปมาตามความต้องการ พิมพ์ข้อมูล และ ไม่ต้องการพิมพ์ข้อมูลครับ******
.......สุดท้ายของกระบวนการจะแสดง   DoCmd.OpenForm "certificate"
Private Sub Command668_Click()
Dim RetValue As Variant
        RetValue = MsgBox("ต้องการพิมพ์ใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารทหารกองเกิน (แบบ สด.44) ใช่หรือไม่", vbYesNoCancel + vbDefaultButton3, "โปรดยืนยัน")................ขั้นที่ 1
        Select Case RetValue
                    Case 6 'yes
                            DoCmd.OpenReport "SD44", acViewprint, , "[ID]=[Forms]![history].[ID]"
                             rst = MsgBox("ต้องการพิมพ์บัญชีทหารกองเกิน (แบบ สด.1) ใช่หรือไม่", vbYesNoCancel + vbDefaultButton3, "โปรดยืนยัน")............ขั้นที่2
                            DoCmd.OpenReport "SD1", acViewprint, , "[ID]=[Forms]![history].[ID]"
                            rst = MsgBox("ต้องการพิมพ์บัญชีทหารกองเกิน ด้านหลัง ( แบบ สด.1)ใช่หรือไม่", vbYesNoCancel + vbDefaultButton3, "โปรดยืนยัน")..............ขั้นที่3
                            DoCmd.OpenReport "SD11", acViewprint, , "[ID]=[Forms]![history].[ID]"
                            DoCmd.OpenForm "certificate"...........ขั้นที่ 4
                    Case 7 'No
                    rst = MsgBox("ต้องการพิมพ์บัญชีทหารกองเกิน (แบบ สด.1) ใช่หรือไม่", vbYesNoCancel + vbDefaultButton3, "โปรดยืนยัน")
                            If rst = vbYes Then
                                    DoCmd.OpenReport "SD1", acViewprint, , "[ID]=[Forms]![history].[ID]"
                                    rst = MsgBox("ต้องการพิมพ์บัญชีทหารกองเกิน ด้านหลัง ( แบบ สด.1)ใช่หรือไม่", vbYesNoCancel + vbDefaultButton3, "โปรดยืนยัน")
                            ElseIf rst = vbNo Then
                                    rst = MsgBox("ต้องการพิมพ์บัญชีทหารกองเกิน ด้านหลัง ( แบบ สด.1)ใช่หรือไม่", vbYesNoCancel + vbDefaultButton3, "โปรดยืนยัน")
                            If rst = vbYes Then
                                    DoCmd.OpenReport "SD11", acViewprint, , "[ID]=[Forms]![history].[ID]"
                                    DoCmd.OpenForm "certificate"
                            ElseIf rst = vbNo Then
                                    DoCmd.OpenForm "certificate"
                            Else
                                    Exit Sub
                            End If
                            End If
                    Case 2 'Cancle
                            ''''
                    End Select
End Sub

14
ห้อง MS Access / : คำสั่ง yesNoCancel
« เมื่อ: 13 มี.ค. 64 , 06:26:18 »
อาจารย์ครับ..ถ้าเกิดเหตุการณ์มีเช่นนี้ 3 ครั้ง จะทำเช่นไรครับ
เช่น เหตุการณ์ 1    กด yes......พิมพ์
                             no.......ข้าม (แสดง Msg เข้าเหตุการณ์ที่ 2)
                             cancel....ยกเลิก
     เหตุการณ์ 2    กด yes......พิมพ์
                            no.......ข้าม (แสดง Msg เข้าเหตุการณ์ที่ 3)
                            cancel....ยกเลิก
     เหตุการณ์ 3    กด yes......พิมพ์
                            no.......ข้าม
                           cancel....ยกเลิก

15
ห้อง MS Access / : คำสั่ง yesNoCancel
« เมื่อ: 11 มี.ค. 64 , 15:24:59 »
ขอบพระคุณมากครับ

16
ห้อง MS Access / คำสั่ง yesNoCancel
« เมื่อ: 11 มี.ค. 64 , 10:38:25 »
เรียน ท่านอาจาจารย์ทุกท่านครับ
    ผมติดขัดการเขียนคำสั่ง YES NO CANCEL ครับ
    ผมสร้าง Msg ครับ ต้องการ กดปุ่ม YES พิมพ์ข้อมูล,หากกดปุ่ม NO ให้ Msg แจ้งขั้นตอนต่อไป,หากกดปุ่ม Cancel ยกเลิก(ปิด Msg)

หน้า: [1] 2 3 4