แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - แดนชัย

หน้า: 1 [2] 3 4
17
ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับ...สำเร็จแล้ว....

18
อาจารย์ครับ ขอรบกวนท่านอีกครั้งครับ บางคนไม่ได้ระบุชื่อซอย (เป็นค่าว่าง) ไม่สามารถจัดเรียงได้

19
ท่านอาจารย์ครับลองทำแล้วไปไม่รอด รบกวนขอตัวอย่างครับ

20
ผมต้องการจัดเรียงลำดับซอย เช่น กวางทอง1,1/2,......100,100/1
                                        ทองหลาง1,2/1.......100,100/3
ต้องการเขียนคิวรีในการจัดเรียงซอย เป็นเช่น กวางทอง1,กวางทอง2 ฯลฯ

23
เรียนท่านอาจารย์ทุกท่านครับ ผมมีตารางใช้ Mysql ชื่อว่า A มีฟอร์ม A1 แสดงข้อมูลเป็นรายบุคคล  แต่ผมมีความประสงค์ต้องการข้อมูลบุคคลบางรายไปใช้ประโยชน์ในงานใหม่อีกตาราง ชื่อว่า B มีฟอร์ม B2 แสดงผล  จะต้องเขียนคำสั่งอย่างไรครับ เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงในฟอร์ม A1 เก็บลงไปในตาราง B หรือท่านใดมีตัวอย่างขอความกรุณาด้วยครับ

24
มีตัวอย่างไหมครับ อยากได้พอดี

25
เอา code ไปวางไว้ที่ไหน ของผมใช้ 32 บิต พนไปเจอ 64 บิต จะต้องถอนลงใหม่ตลอด

26
ห้อง MS Access / : ส่ง SMS จาก ms access
« เมื่อ: 26 ก.ค. 62 , 14:11:15 »
ท่านใดมีตัวอย่างช่วยลงเพื่อนำมาใช้งาน...ผมสนใจ

27
ขอไพล์ตัวอย่างหน่อยครับ

28
Private Sub TextFind_AfterUpdate()
On Error GoTo Err_Find
     Dim CutFName As String
     Dim CutLName As String
     Dim len_name As Byte
      If IsNumeric(TextFind) Then     'MsgBox "เป็นตัวเลข"
        DoCmd.ApplyFilter , "รหัสประจำตัว  like '" & [TextFind] & "*'OR เลขประจำตัวประชาชน  like '" & [TextFind] & "*'"
        len_name = 0
        End If
     If Not IsNumeric(TextFind) Then   'MsgBox "เป็นตัวหนังสือ"
         len_name = InStr([TextFind], " ")
            If len_name > 0 Then
                CutFName = Left([TextFind], [len_name] - 1)
                CutLName = Right([TextFind], Len(TextFind) - [len_name])
                DoCmd.ApplyFilter , "ชื่อ like '" & [CutFName] & "*' and นามสกุล Like '" & [CutLName] & "*'"
            Else
                DoCmd.ApplyFilter , "ชื่อ like '" & [TextFind] & "*' Or นามสกุล Like '" & [TextFind] & "*'"
            End If
    End If
    TextFind = Null
    TextFind.SetFocus
    Exit Sub
Err_Find:
   TextFind = Null
   TextFind.SetFocus
End Sub

29
ขอบคุณนะครับ..ได้แล้ว expr1:[จับสลากถูกอย่างไร]&[เข้ากองสังกัด]&[รองเท้า]
               ให้แสดงที่รายงาน =DCount("[expr1]","[into_garb]","[expr1] = 'ทบ.1ทภ.2 5'")

30
เขียนคำสั่งอย่างไรครับ รบกวนท่านด้วย

31
เรียนท่านอาจารย์ทุกท่านครับ
       
         ผมมีฐานข้อมูลและมีฟิวส์เก็บ  ชื่อ  จับสลากถูกอย่างไร    เข้ากองสังกัด    รองเท้า
                                            A         ทบ.1               มทบ.11           5
                                            B         ทบ.2               มทบ.11           6
                                            C         ทบ.1               ทภ.2              5
                                            D         ทบ.2               ทภ.2              6
       ความต้องการให้แสดงผลที่รายงาน  เช่น  ทบ.1  สังกัด มทบ.11 ใส่รองเท้าเบอร์ 5 กี่คน
                                                       ทบ.2  สังกัด ทภ.2     ใส่รองเท้าเบอร์ 6 กี่คน
      ผมต้องเขียนรูปแบบคำสั่งอย่างไรครับ หรือใช้คิวรี
       

32
ขอพระคุณมากครับท่านอาจารย์แหลมทอง ผมทำสำเร็จตามคำแนะนำของท่านแล้ว

หน้า: 1 [2] 3 4