ใครมี Function อ่านเงินบาท เป็นภาษาอังกฤษ ขอหน่อยครับ


0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

25 ก.พ. 63 , 11:04:12
อ่าน 839 ครั้ง

Krathok-man

เช่น  65.00 อ่านว่า "sixty five bath"  เป็นต้น จนถึงหลักล้าน

 

25 ก.พ. 63 , 14:39:57
ตอบกลับ #1

PNR

เช่น  65.00 อ่านว่า "sixty five bath"  เป็นต้น จนถึงหลักล้าน

สร้าง Module ใส่โค้ดนี้เข้าไป


โค๊ด: [Select]
Public Function wsiSpellNumber(ByVal MyNumber)
    Dim Bath, Stang, Temp
    Dim DecimalPlace, Count
    ReDim Place(9) As String
    Place(2) = " Thousand "
    Place(3) = " Million "
    Place(4) = " Billion "
    Place(5) = " Trillion "
    ' String representation of amount.
    MyNumber = Trim(Str(MyNumber))
    ' Position of decimal place 0 if none.
    DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")
    ' Convert Stang and set MyNumber to dollar amount.
    If DecimalPlace > 0 Then
        Stang = GetTens(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & _
                  "00", 2))
        MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
    End If
    Count = 1
    Do While MyNumber <> ""
        Temp = GetHundreds(Right(MyNumber, 3))
        If Temp <> "" Then Bath = Temp & Place(Count) & Bath
        If Len(MyNumber) > 3 Then
            MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
        Else
            MyNumber = ""
        End If
        Count = Count + 1
    Loop
    Select Case Bath
        Case ""
           Bath = "No Bath"
        Case "One"
            Bath = "One Bath"
         Case Else
            Bath = Bath & " Bath"
    End Select
    Select Case Stang
        Case ""
            Stang = " and No Stang"
        Case "One"
            Stang = " and One Stang"
              Case Else
           Stang = " and " & Stang & " Stang"
    End Select
    wsiSpellNumber = Bath & Stang
End Function
     
' Converts a number from 100-999 into text
Function GetHundreds(ByVal MyNumber)
    Dim result As String
    If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function
    MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)
    ' Convert the hundreds place.
    If Mid(MyNumber, 1, 1) <> "0" Then
        result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " Hundred "
    End If
    ' Convert the tens and ones place.
    If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then
        result = result & GetTens(Mid(MyNumber, 2))
    Else
        result = result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))
    End If
    GetHundreds = result
End Function
     
' Converts a number from 10 to 99 into text.
Function GetTens(TensText)
    Dim result As String
    result = ""           ' Null out the temporary function value.
    If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then   ' If value between 10-19...
        Select Case Val(TensText)
            Case 10: result = "Ten"
            Case 11: result = "Eleven"
            Case 12: result = "Twelve"
            Case 13: result = "Thirteen"
            Case 14: result = "Fourteen"
            Case 15: result = "Fifteen"
            Case 16: result = "Sixteen"
            Case 17: result = "Seventeen"
            Case 18: result = "Eighteen"
            Case 19: result = "Nineteen"
            Case Else
        End Select
    Else                                 ' If value between 20-99...
        Select Case Val(Left(TensText, 1))
            Case 2: result = "Twenty "
            Case 3: result = "Thirty "
            Case 4: result = "Forty "
            Case 5: result = "Fifty "
            Case 6: result = "Sixty "
            Case 7: result = "Seventy "
            Case 8: result = "Eighty "
            Case 9: result = "Ninety "
            Case Else
        End Select
        result = result & GetDigit _
            (Right(TensText, 1))  ' Retrieve ones place.
    End If
    GetTens = result
End Function
     
' Converts a number from 1 to 9 into text.
Function GetDigit(Digit)
    Select Case Val(Digit)
        Case 1: GetDigit = "One"
        Case 2: GetDigit = "Two"
        Case 3: GetDigit = "Three"
        Case 4: GetDigit = "Four"
        Case 5: GetDigit = "Five"
        Case 6: GetDigit = "Six"
        Case 7: GetDigit = "Seven"
        Case 8: GetDigit = "Eight"
        Case 9: GetDigit = "Nine"
        Case Else: GetDigit = ""
    End Select
End Function

เวลาเรียกใช้ก็ใส่ในคิวรี่ ก็ใส่ EngText:wsiSpellNumber([ชื่อฟิลล์]) หรือ ตัวแปรที่จำให้แสดง

Credit : www.microsoftaccessexpert.com
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 ก.พ. 63 , 14:45:45 โดย PNR »
Time to stop for me  :dizzy:
 
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Krathok-man, SakDa

25 ก.พ. 63 , 15:18:14
ตอบกลับ #2

Krathok-man

ขอบคุณครับ  ใช้ได้ดีทีเดียว

 

25 ก.พ. 63 , 16:02:29
ตอบกลับ #3

PNR

Update นิดนึงครับ กรณีไม่มีเศษสตางค์ ให้แสดงแค่บาท ไม่มีสตางค์
โค๊ด: [Select]
Public Function wsiSpellNumber(ByVal MyNumber)
    Dim Bath, Stang, Temp
    Dim DecimalPlace, Count
    ReDim Place(9) As String
    Place(2) = " Thousand "
    Place(3) = " Million "
    Place(4) = " Billion "
    Place(5) = " Trillion "
    ' String representation of amount.
    MyNumber = Trim(Str(MyNumber))
    ' Position of decimal place 0 if none.
    DecimalPlace = InStr(MyNumber, ".")
    ' Convert Stang and set MyNumber to dollar amount.
    If DecimalPlace > 0 Then
        Stang = GetTens(Left(Mid(MyNumber, DecimalPlace + 1) & _
                  "00", 2))
        MyNumber = Trim(Left(MyNumber, DecimalPlace - 1))
    End If
    Count = 1
    Do While MyNumber <> ""
        Temp = GetHundreds(Right(MyNumber, 3))
        If Temp <> "" Then Bath = Temp & Place(Count) & Bath
        If Len(MyNumber) > 3 Then
            MyNumber = Left(MyNumber, Len(MyNumber) - 3)
        Else
            MyNumber = ""
        End If
        Count = Count + 1
    Loop
    Select Case Bath
        Case ""
           Bath = ""
        Case "One"
            Bath = "One Bath"
         Case Else
            Bath = Bath & " Bath"
    End Select
    Select Case Stang
        Case ""
            Stang = ""
        Case "One"
            Stang = " and One Stang"
              Case Else
           Stang = " and " & Stang & " Stang"
    End Select
    wsiSpellNumber = Bath & Stang
End Function
     
' Converts a number from 100-999 into text
Function GetHundreds(ByVal MyNumber)
    Dim result As String
    If Val(MyNumber) = 0 Then Exit Function
    MyNumber = Right("000" & MyNumber, 3)
    ' Convert the hundreds place.
    If Mid(MyNumber, 1, 1) <> "0" Then
        result = GetDigit(Mid(MyNumber, 1, 1)) & " Hundred "
    End If
    ' Convert the tens and ones place.
    If Mid(MyNumber, 2, 1) <> "0" Then
        result = result & GetTens(Mid(MyNumber, 2))
    Else
        result = result & GetDigit(Mid(MyNumber, 3))
    End If
    GetHundreds = result
End Function
     
' Converts a number from 10 to 99 into text.
Function GetTens(TensText)
    Dim result As String
    result = ""           ' Null out the temporary function value.
    If Val(Left(TensText, 1)) = 1 Then   ' If value between 10-19...
        Select Case Val(TensText)
            Case 10: result = "Ten"
            Case 11: result = "Eleven"
            Case 12: result = "Twelve"
            Case 13: result = "Thirteen"
            Case 14: result = "Fourteen"
            Case 15: result = "Fifteen"
            Case 16: result = "Sixteen"
            Case 17: result = "Seventeen"
            Case 18: result = "Eighteen"
            Case 19: result = "Nineteen"
            Case Else
        End Select
    Else                                 ' If value between 20-99...
        Select Case Val(Left(TensText, 1))
            Case 2: result = "Twenty "
            Case 3: result = "Thirty "
            Case 4: result = "Forty "
            Case 5: result = "Fifty "
            Case 6: result = "Sixty "
            Case 7: result = "Seventy "
            Case 8: result = "Eighty "
            Case 9: result = "Ninety "
            Case Else
        End Select
        result = result & GetDigit _
            (Right(TensText, 1))  ' Retrieve ones place.
    End If
    GetTens = result
End Function
     
' Converts a number from 1 to 9 into text.
Function GetDigit(Digit)
    Select Case Val(Digit)
        Case 1: GetDigit = "One"
        Case 2: GetDigit = "Two"
        Case 3: GetDigit = "Three"
        Case 4: GetDigit = "Four"
        Case 5: GetDigit = "Five"
        Case 6: GetDigit = "Six"
        Case 7: GetDigit = "Seven"
        Case 8: GetDigit = "Eight"
        Case 9: GetDigit = "Nine"
        Case Else: GetDigit = ""
    End Select
End Function

Time to stop for me  :dizzy:
 


บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย


 

Sitemap 1 2 3 4 5