ต้องการส่งเมลล์ให้ได้หลายคน จากตารางเมลล์ที่มีอยู่


0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

15 ธ.ค. 65 , 08:48:54
อ่าน 481 ครั้ง

nonc31

ไปได้โค๊ดที่อาจารย์ลงไว้ใน Youtube

ผมเก็บเมลล์เพื่อนๆ ไว้ถ้าต้องการ Loop ชื่อเมลล์ลงในบรรทัด  .To = Nz(ฟิลด์เก็บเมลล์)
ต้องทำโค๊ดยังไงครับ  หรือมีโค๊ดอื่นมั๊ยครับ สำหรับการส่งเมลล์เป็นกลุ่มๆ


On Error GoTo Err:
    Dim NewMail As Object
    Dim mailConfig As Object
    Dim fields As Variant
    Dim msConfigURL As String

    'late binding
    Set NewMail = CreateObject("CDO.Message")
    Set mailConfig = CreateObject("CDO.Configuration")

    ' load all default configurations
    mailConfig.Load -1

    Set fields = mailConfig.fields

    'Set All Email Properties
    With NewMail
        .Sender = Forms!mainmail!mygmail
        .From = Nz(Forms!mainmail!mydetail)
        .To = Nz(Me.fmail)  '<<<<<<<<< ต้องการ Loop  ลงตรงนี้  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
        .CC = Nz(Forms!mainmail!sumnao1)
        .BCC = Nz(Forms!mainmail!sumnao2)
        .Subject = Nz(Forms!mainmail!ruang1)
        .BodyPart.Charset = "utf-8"
        .HTMLbody = "<Font Face=AngsanaUPC Size=" & Forms!mainmail!fontSiz & " Color=" & Forms!mainmail!seefon & ">" & Forms!mainmail!bui1 & Nz(Forms!mainmail!detail2) & Forms!mainmail!bui2 & "</Font>"
       
        If Not IsNull(Forms!mainmail!fi1) Then
            If Dir(Forms!mainmail!fi1) <> "" Then
                .Addattachment Nz(Forms!mainmail!fi1)
            End If
        End If
       
        If Not IsNull(Forms!mainmail!fi2) Then
            If Dir(Forms!mainmail!fi2) <> "" Then
                .Addattachment Nz(Forms!mainmail!fi2)
            End If
        End If
       
        If Not IsNull(Forms!mainmail!fi3) Then
            If Dir(Forms!mainmail!fi3) <> "" Then
                .Addattachment Nz(Forms!mainmail!fi3)
            End If
        End If
       
    End With

    msConfigURL = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration"

    With fields
        .Item(msConfigURL & "/smtpusessl") = True
        .Item(msConfigURL & "/smtpauthenticate") = 1
        .Item(msConfigURL & "/smtpserver") = "smtp.gmail.com"
        .Item(msConfigURL & "/smtpserverport") = 465
        .Item(msConfigURL & "/sendusing") = 2
        .Item(msConfigURL & "/sendusername") = Forms!mainmail!mygmail
        .Item(msConfigURL & "/sendpassword") = DLookup("mypass", "mypass")
        .Update
    End With
    NewMail.Configuration = mailConfig
    NewMail.Send

Exit_Err:
    'Release object memory
    Set NewMail = Nothing
    Set mailConfig = Nothing
    End

Err:
    Select Case Err.Number
    Case -2147220973  'Could be because of Internet Connection
        MsgBox "Check your internet connection." & vbNewLine & Err.Number & ": " & Err.Description
    Case -2147220975  'Incorrect credentials User ID or password
        MsgBox "Check your login credentials and try again." & vbNewLine & Err.Number & ": " & Err.Description
    Case Else   'Report other errors
        MsgBox "Error encountered while sending email." & vbNewLine & Err.Number & ": " & Err.Description
    End Select

    Resume Exit_Err

 
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: ่jackychaan, Surapong J Noom

16 ธ.ค. 65 , 11:59:15
ตอบกลับ #1

nonc31

ถามเองตอบเองอีกแล้ว :cry: :sweat: :dizzy: :ouch:


งมไปจนได้ ดำน้ำไป  คือ Loop ให้ชื่อเมลล์ ต่อกัน โดยใช้  ,  คั่น  แล้วเอาค่าไปใส่ .To = ค่าที่ Loop

 
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: UnKnown

20 ธ.ค. 65 , 11:11:41
ตอบกลับ #2

arampong

ขอบคุณ nonc31

กำลังต้องการวิธีทำ และตัวอย่างพอดีครับ

 :love:
ขอบคุณครับ

 


บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย


 

Sitemap 1 2 3 4 5