@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือกด --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย 
โพสต์ถาม,ตอบที่บอร์ดใหม่ แล้วจะใส่ลิ้งอ้างมาที่บอร์ดนี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ


Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ ระบบฐานข้อมูล
Access : จุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ การเขียนโปรแกรม
Access : เป็นได้ทั้งตัวเก็บฐานข้อมูล และตัวจัดการฐานข้อมูล
Thai Access : บอร์ดเสริมการเรียนรู้ Access ด้วยภาษาไทย


Back to Board : Thai Access Webboard
คำสั่ง print report ที่ต่างภาษากัน ทำอย่างไรค่ะ

Topic by Message Posted : on : 20/6/2555 11:56:44
ส้ม  รบกวนท่านอาจารย์และท่านผู้รู้หน่อยค่ะ พอดีมีลูกค้า 2 ประเภท คือ ใช้ บิลภาษาไทย กับภาษา อังกฤษ ค่ะ เวลา ปริ้น รีพอท จึงต้อง สั่งปริ้น ตามแบบของลูกค้า ลองใช้ คำสั่ง dlookup ไป ก็ยังไม่สามารถทำได้ ค่ะ รบกวนท่านผู้รู้ช่วยแก้ได้ไหมค่ะ

function ที่หนูพยายามเขียน ประมาณนี้ค่ะ แค่ทำยังไงๆ โปรแกรม ก็ ปริ้นแต่รีพอท ภาษาไทย

Function PrintInvoice(OrderID As Long) As Boolean
Dim Result
Result = DLookup("[Language]", "Customers", "Language")
     If Result = "TH" Then
    DoCmd.OpenReport "InvoiceTH", acViewPreview, , "[Order ID]=" & OrderID, acDialog
    Else
    DoCmd.OpenReport "InvoiceEN", acViewPreview, , "[Order ID]=" & OrderID, acDialog
    End If
End Function

รบกวนหน่อยนะค่ะ

68 Reply in this Topic. Dispaly 4 pages and you are on page number 4

Reply by Message on : 7/8/2555 14:12:44
ส้ม
(R13490)
ได้แล้วค่ะ อาจารย์เก่งมากเลยค่ะ ;)
Back to Top
Reply by Message on : 11/8/2555 18:35:45
ส้ม
(R13533)
อาจารย์คะ ต่อจากเรื่อง ตอบเรื่อง (ป้อนคำอะไรก็ได้ในส่วนของเท็กซ์ของคอมโบ้บ็อกซ์ แล้วให้แสดงส่วนของลิสท์ตามคำที่ค้นหา)Code Key up ในForm Customer Order ค่ะ
Option Compare Database
Option Explicit


Sub SetDefaultShippingAddress()
    If IsNull(Me![Customer ID]) Then
        ClearShippingAddress
    Else
       
        Dim rsw As New RecordsetWrapper
        If rsw.OpenRecordset("Customers Extended", "[ID] = " & Me.Customer_ID) Then
        Me.[InvoiceNO] = DMax("[InvoiceNumber]", "[Orders]") + 1
            With rsw.Recordset
               Me![Ship Name] = ![Contact Name]
               Me![Ship Address] = ![Address]
               End With
        End If
    End If
End Sub


Private Sub cmdDeleteOrder_Click()
    If IsNull(Me![Order ID]) Then
        Beep
    ElseIf Me![Status ID] = Shipped_CustomerOrder Or Me![Status ID] = Closed_CustomerOrder Then
        MsgBoxOKOnly CannotCancelShippedOrder
    ElseIf MsgBoxYesNo(CancelOrderConfirmPrompt) Then
        If CustomerOrders.Delete(Me![Order ID]) Then
            MsgBoxOKOnly CancelOrderSuccess
            eh.TryToCloseObject
        Else
            MsgBoxOKOnly CancelOrderFailure
        End If
    End If
End Sub


Private Sub cmdClearAddress_Click()
    ClearShippingAddress
End Sub


Private Sub ClearShippingAddress()
    Me![Ship Name] = Null
    Me![Ship Address] = Null
    Me![Ship City] = Null
    Me![Ship State/Province] = Null
    Me![Ship ZIP/Postal Code] = Null
    Me![Ship Country/Region] = Null
End Sub


Private Sub cmdCompleteOrder_Click()
    If Me![Status ID] <> Shipped_CustomerOrder Then
        MsgBoxOKOnly OrderMustBeShippedToClose
    ElseIf ValidateOrder(Closed_CustomerOrder) Then
        Me![Status ID] = Closed_CustomerOrder
        eh.TryToSaveRecord
        MsgBoxOKOnly OrderMarkedClosed
        SetFormState
    
    End If
End Sub


Private Sub cmdCreateInvoice_Click()
    Dim OrderID As Long
    Dim InvoiceID As Long

    OrderID = Nz(Me![Order ID], 0)
    
    ' Gracefully exit if invoice already created
    If CustomerOrders.IsInvoiced(OrderID) Then
        If MsgBoxYesNo(OrderAlreadyInvoiced) Then
       
        CustomerOrders.PrintInvoice Me.Customer_ID, OrderID
       
        End If
    ElseIf ValidateOrder(Invoiced_CustomerOrder) Then
       
        ' Create Invoice Record
        If CustomerOrders.CreateInvoice(OrderID, 0, InvoiceID) Then
            
            ' Mark all Order Items Invoiced
            ' Need to change Inventory Status to SOLD from HOLD
            Dim rsw As New RecordsetWrapper
            With rsw.GetRecordsetClone(Me.sbfOrderDetails.Form.Recordset)
               While Not .EOF
                    If Not IsNull(![Inventory ID]) And ![Status ID] = OnHold_OrderItemStatus Then
                        rsw.Edit
                        ![Status ID] = Invoiced_OrderItemStatus
                        rsw.Update
                        Inventory.HoldToSold ![Inventory ID]
                    End If
                    rsw.MoveNext
               Wend
            End With
            
            ' Print the Invoice
          CustomerOrders.PrintInvoice Me.Customer_ID, OrderID

       
            SetFormState
        End If
    End If
End SubPrivate Sub cmdShipOrder_Click()
    If Not CustomerOrders.IsInvoiced(Nz(Me![Order ID], 0)) Then
        MsgBoxOKOnly CannotShipNotInvoiced
    ElseIf Not ValidateShipping() Then
        MsgBoxOKOnly ShippingNotComplete
    Else
        Me![Status ID] = Shipped_CustomerOrder
    
        If IsNull(Me![Shipped Date]) Then
            Me![Shipped Date] = Date
        End If
        eh.TryToSaveRecord
        SetFormState
    End If
End Sub


Private Sub Customer_ID_AfterUpdate()
    SetFormState False
    If Not IsNull(Me![Customer ID]) Then
        SetDefaultShippingAddress
    End If
End Sub


Private Sub Customer_ID_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)

    Me.Customer_ID.RowSource = "SELECT [ID], [Company], [Address For Ship], [ID] FROM [Customers Extended] WHERE [ID],[Company], [Address For Ship] like '*" & Me.Customer_ID.Text & "*' ORDER BY [Company], [Address For Ship]"

    Me.Customer_ID.Dropdown

End Sub


Private Sub Form_Current()
    
    SetFormState
   
End Sub


Private Sub Form_Load()
    SetFormState
End Sub


Function GetDefaultSalesPersonID() As Long
    GetDefaultSalesPersonID = GetCurrentUserID()
End Function

Function ValidateShipping() As Boolean
   If Nz(Me![Shipping Fee]) = "" Then Exit Function
    ValidateShipping = True
End Function

Function ValidatePaymentInfo() As Boolean
    If IsNull(Me![Payment Type]) Then Exit Function
    If IsNull(Me![Paid Date]) Then Exit Function
    
    ValidatePaymentInfo = True
End Function


Sub SetFormState(Optional fChangeFocus As Boolean = True)
    If fChangeFocus Then Me.Customer_ID.SetFocus
    Dim Status As CustomerOrderStatusEnum
       
    Status = Nz(Me![Status ID], New_CustomerOrder)

    TabCtlOrderData.Enabled = Not IsNull(Me![Customer ID])
    Me.cmdCreateInvoice.Enabled = (Status = New_CustomerOrder)
    
    Me.cmdShipOrder.Enabled = (Status = New_CustomerOrder) Or (Status = Invoiced_CustomerOrder)
   
    Me.cmdDeleteOrder.Enabled = (Status = New_CustomerOrder) Or (Status = Invoiced_CustomerOrder)
    Me.cmdCompleteOrder.Enabled = (Status <> Closed_CustomerOrder)
    
    
    Me.[Order Details_Page].Enabled = (Status = New_CustomerOrder)
    Me.[Shipping Information_Page].Enabled = (Status = New_CustomerOrder)
    Me.[Payment Information_Page].Enabled = (Status <> Closed_CustomerOrder)
    
    Me.Customer_ID.Locked = (Status <> New_CustomerOrder)
    Me.Employee_ID.Locked = (Status <> New_CustomerOrder)
    Me.sbfOrderDetails.Locked = (Status <> New_CustomerOrder)

End Sub


Function ValidateOrder(Validation_OrderStatus As CustomerOrderStatusEnum) As Boolean
    If IsNull(Me![Customer ID]) Then
        MsgBoxOKOnly MustSpecifyCustomer
    ElseIf IsNull(Me![Employee ID]) Then
        MsgBoxOKOnly MustSpecifySalesPerson
    ElseIf Not ValidateShipping() Then
        MsgBoxOKOnly ShippingNotComplete
    Else
        If Validation_OrderStatus = Closed_CustomerOrder Then
            If Not ValidatePaymentInfo() Then
               MsgBoxOKOnly PaymentInfoNotComplete
               Exit Function
            End If
        End If

        Dim rsw As New RecordsetWrapper
        With rsw.GetRecordsetClone(Me.sbfOrderDetails.Form.Recordset)
            ' Check that we have at least one specified line items
            If .RecordCount = 0 Then
               MsgBoxOKOnly OrderDoesNotContainLineItems
            Else
               ' Check all that all line items have allocated inventory
               Dim LineItemCount As Integer
               Dim Status As OrderItemStatusEnum
               LineItemCount = 0
               While Not .EOF
                    
                    LineItemCount = LineItemCount + 1
                    Status = Nz(![Status ID], None_OrderItemStatus)
                    If Status <> OnHold_OrderItemStatus And Status <> Invoiced_OrderItemStatus Then
                        MsgBoxOKOnly MustBeAllocatedBeforeInvoicing
                        Exit Function
                    End If
                    rsw.MoveNext
               Wend
                                        
               ValidateOrder = True
            End If
        End With
    End If
End Function

Back to Top
Reply by Message on : 11/8/2555 18:39:19
ส้ม
(R13534)
ผลออกมาเป็นแบบนี้ ค่ะ


Back to Top
Reply by Message on : 11/8/2555 18:41:00
ส้ม
(R13535)


control ตามนี้ค่ะ
Back to Top
Reply by Message on : 11/8/2555 19:01:37
ส้ม
(R13536)
ข้อมล columnBack to Top
Reply by Message on : 11/8/2555 19:04:28
ส้ม
(R13537)
ตรงcontrol source หนูใส่code นี้ไว้นะคะ พอดี รูปขี้นซ้ำอีกแล้ว


SELECT [ID], [Company], [Address For Ship], [ID] FROM [Customers Extended] WHERE [ID]<>Nz(Form!ID,0) ORDER BY [Company], [Address For Ship];

กดครั้งแรกจะขึ้นข้อมูลที่เราต้องการทั้งหมดค่ะแต่พอพิมค้นหาก็ไม่ขึ้นอะไรเลย
Back to Top
Reply by Message on : 11/8/2555 19:39:36
ส้ม
(R13538)
ข่าวดีค่ะ เรื่องที่หนูถามก่อนหน้านี้ เรื่องเลือกลูกค้าแล้วตรงช่องสินค้าแสดงขึ้นมาเฉพาะสินค้าของลูกค้ารายนั้น หนูลองแก้ไปมา ใช้codeของอาจารย์ สำเร็จ ทำได้แล้วนะคะ เหลือเรื่อง การพิมค้นหากับเรื่องภาษา ที่หนูยังไม่สามารถจริงๆค่ะ รบกวนอาจารย์ อีกหน่อยนะคะ เรื่องภาษาทำไงก็ไม่ได้อยู่ดี พิมยังไงก็ขึ้นแต่รีพอทไทย ;(
Back to Top
Reply by Message on : 6/9/2555 12:05:37
สันติสุข
(R13751)
กระทู้นี้ ต่อไปยัง http://www.thai-access.com/topic_post.asp?CategoryID=1&TopicID=2969
Back to Top
Page:   << Prev 1 2 3 4

                              @ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่คลิกลิ้งได้ที่โลโก้ ไท.Access หรือกด --> บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย                              
โพสต์ถาม,ตอบที่บอร์ดใหม่ แล้วจะใส่ลิ้งอ้างมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ


Sorry, you can NOT post a reply.
+++ webboard source: ASPThai.Net Webboard 6.0 webbord +++++++ admin : yeadram +++