กำหนดรอบตัว
กระทู้เก่าบอร์ด อ.Yeadram

 855   4
URL.หัวข้อ / URL
กำหนดรอบตัว

เรียนท่านอาจารย์ทุกท่าน ผมมีเรื่องรบกวนครับ

Private Sub รอบตัว_AfterUpdate()
If รอบตัว < "76/79" Then กรรมการกำหนดว่า = "ไม่ได้ขนาด"
end sub

ปัญหาครับ เราพิมพ์ 75/78 แสดงผลตามเงื่อนไข แต่พิมพ์ 100/103,101/104 ฯลฯ ขึ้นไปมันก็แสดงผล "ไม่ได้ขนาด"
ความต้องการ พิมพ์ 100/103 ฯล ขึ้นไป ให้เป็นตามปกติเหมือน 76/79

4 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R20332
แยก String ออกมาเป็น 2 ชุดครับ 76/79 ก็จะได้
Mid("76/79", 1, InStr(1, "76/79", "/") - 1) = 76
Mid("76/79", InStrRev("76/79", "/") + 1) = 79

แล้วค่อยมาทำเงื่อนไข จะเทียบค่าทั้งสองด้วย OR หรือ AND ก็แล้วแต่ครับ

    If Mid([รอบตัว], 1, InStr(1, [รอบตัว], "/") - 1) < 76 Or Mid([รอบตัว], InStrRev([รอบตัว], "/") + 1) < 79 Then
        MsgBox "ไม่ได้ขนาด"
    Else
        MsgBox "ผ่าน"
    End If

อะไรประมาณนี้ ปรับใช้ดูครับ
2 @R20333
ให้ Textbox กรรมการกำหนดว่า ให้แสดงผลเฉพาะค่าที่ต่ำกว่า 76/79 "ไม่ได้ขนาด"เท่านั้น
3 @R20334
If Mid([รอบตัว], 1, InStr(1, [รอบตัว], "/") - 1) < 76 Or Mid([รอบตัว], InStrRev([รอบตัว], "/") + 1) < 79 Then
        กรรมการกำหนดว่า.value= "ไม่ได้ขนาด"
End If
end sub

ประมาณนี้ครับ   ทำได้แล้ว ขอบคุณครับ
4 @R20336
สงสัยครับถ้า รอบตัว =
1) 76/78
2) 75/79

2 กรณีนี้จะผ่านหรือไม่ครับ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 0.1844s