TUKK
กระทู้เก่าบอร์ด อ.Yeadram

 824   1
URL.หัวข้อ / URL
TUKK

ทำไม reply กระทู้เก่าไม่ได้ค่ะ

1 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R20401
เก่าแค่ไหน ถ้าเป็นของ อ.สุภาพ ไชยา Admin เขายกมาจาก Web เก่ามันปิดไปแล้วแต่มีเนื้อหาที่น่าสนใจก็เลยคงไว้จะถามตอบไม่ได้อีก
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 0.9538s