เอาข้อมูลของเรคคอดที่ผ่านมา
กระทู้เก่าบอร์ด อ.Yeadram

 865   2
URL.หัวข้อ / URL
เอาข้อมูลของเรคคอดที่ผ่านมา

เรียนอาจรย์ทุกท่าน

ผมมีสร้าง ฟอร์มรับข้อมูล แสดงเรคคอดปัจจุบันมีข้อมูลที่่ต้องการ

ปัญหา ผมต้องการข้อมูลบางอย่างของเรคคอดที่ผ่านมา (1 เรคคอด)แสดงบนฟอร์มในเรคคอดปัจจุบัน มีวิธีเขียนอย่างไรครับ

2 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R20403
ใส่ฟังก์ชั่นนี้ไว้ในฟอร์ม วิธีใช้ก็เรียก GetPrevRec("ชื่อฟิลด์") หากมี error หรือหาค่าของเรคอร์ดก่อนหน้าไม่ได้ ก็จะคืนค่า Null กลับมา

Private Function GetPrevRec(FieldNM As String) As Variant
    Dim RS      As DAO.Recordset
    
On Error GoTo ExitRtn

    Set RS = Me.RecordsetClone
    If Me.NewRecord Then
        RS.MoveLast
    Else
        RS.Bookmark = Me.Bookmark
        RS.MovePrevious
    End If
    GetPrevRec = RS(FieldNM)
    RS.Close: Set RS = Nothing
    
ExitRtn:
    Exit Function
End Function


ลองทดสอบด้วยว่าโค้ดรันได้สมบูรณ์หรือไม่ ผมไม่ได้เทสนะครับ ให้ทดลองกับ
1. ฟอร์มที่ไม่มีเรคอร์ดอะไรอยู่เลย
2. ฟอร์มที่มีเรคอร์ด และเราไปที่เรคอร์ดใหม่
3. ฟอร์มที่มีเรคอร์ด และเราอยู่ที่เรคอร์ดแรก
3. ฟอร์มที่มีเรคอร์ด และเราอยู่ที่เรคอร์ดอื่นๆ

2 @R20406
ขอคุณมากครับทำได้แล้ว
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 1.3450s