update ข้อมูล chart
กระทู้เก่าบอร์ด อ.Yeadram

 920   4
URL.หัวข้อ / URL
update ข้อมูล chart

คือข้อมูลในตารางมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน ผมจะทำอย่างไรให้ chart ที่สร้าง update อัตโนมัติ จะเขียน code อย่างไรครับ รบกวนด้วยครับ

4 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R20448
ผูกข้อมูลของ chart เข้ากับตาราง ถ้ามีข้อมูลเปลี่ยน ปิด form แล้วเปิดใหม่ ก็น่าจะ update แล้วนี่ครับ
ไม่เข้าใจปัญหาครับ ???
2 @R20449
คือสร้างform แล้วมีปุ่มกด update โดยเขียน CODE ให้ UPDATE ข้อมูลนะครับ
3 @R20450
ลองใช้มาโคร Refresh ดูหรือยังครับ อยู่ใน RunMenuCommand
4 @R20453
วิธีที่ผมทำเป็นแบบนี้ครับ
    chart.RowSource = strSQL 'SQL Statement ของ row source ที่ต้องการ
    chart.Requery

@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 2.0778s