setFocus บางตัวไม่ได้
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย

 696   1 setFocus บางตัวไม่ได้

ผมมีฟอร์มชื่อ frm_studentnew และสร้างปุ่มค้นหา Command227 และ เท็กบล็อค ชื่อ Text147 (เพื่อใช้กรอกรหัส ในการค้นหา)โดยความต้องการเป็นดังนี้ครับ
1. ถ้า Text147 ว่าง เมื่อกดปุ่ม Command227 ให้แสดงข้อความ "กรุณาป้อนรหัสนักเรียนก่อนครับ" และให้ เคอร์เซอร์มากระพริบที่ Text147 เพื่อกรอกตัวเลขลงไป   อันนี้ใช้ได้ครับ
2. ถ้าใส่รหัสที่ Text147 ถ้าพบข้อมูล ให้แสดงข้อมูลในฟอร์ม frm_studentnew ออกมา พร้อมกับ ล้างค่าใน Text147 และให้ เคอร์เซอร์มากระพริบที่ Text147 อันนี้ก็ใช้ได้ครับ
3. ถ้าใส่รหัสที่ Text147 ถ้าไม่พบข้อมูล ให้แสดงข้อความ "ไม่พบรหัสนักเรียน" พร้อมกับ ล้างค่าใน Text147 และให้ เคอร์เซอร์มากระพริบที่ Text147
****** ผลสรุป ข้อ 3. ที่ไม่ได้ตามความต้องการ คือ เคอร์เซอร์ไม่มากระพริบที่ Text147 ********
คำถามคือ จะแก้โค๊ดตรงไหน ครับอาจารย์ ถึงจะได้ตามความต้องการในข้อ 3.
   โดยดค๊ดเป็นดังนี้ครับ
Private Sub Command227_Click()
    Dim strID As String
        If IsNull(Me.Text147.Value) = True Then
        MsgBox "กรุณาป้อนรหัสนักเรียนก่อนครับ", , "คำเตือน"
        Me.Text147.SetFocus 'โฟกัสไปที่ TextBox ชื่อ Text147
        Me.Command227.Enabled = False
        Exit Sub
        Else
strID = Me.Text147.Value
               If IsNull(DLookup("id_student", "student", "id_student = '" & Text147.Value & "'")) Then
            MsgBox "ไม่พบรหัสนักเรียน" & " " & strID & " ", , "ผลการค้นหา รหัสนักเรียน"
    Me.Text147 = ""
    Me.Text147.SetFocus
    Me.Command227.Enabled = False
               Else
    DoCmd.GoToControl "id_student"
    DoCmd.FindRecord Forms![frm_studentnew]!Text147, acEntire, False, acSearchAll, , acCurrent, True
    Me.Text147 = ""
    Text147.SetFocus
               End If
               End If
End Sub
**************ลองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายรอบแล้วครับ *********

1 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R23670
ตกคำว่า Me. บรรทัดสุดท้ายหรือเปล่าดูจากโค้ดนะ น่าจะเป็น
Me.Text147.SetFocus
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 4.7114s