สอบถามการห้ามกรอกข้อมูลบางที่
กระทู้เก่าบอร์ด อ.Yeadram

 1,047   2
URL.หัวข้อ / URL
สอบถามการห้ามกรอกข้อมูลบางที่

คือตัวโปรแกรมผม ออกแบบประเภทการขายมี[ขายสด,ขายเชื่่อ] ซึ่ง จะมีบางช่องที่เป็นข้อมูลของการขายเชื่ิอ เช่น เลขที่ใบแจ้งหนี้,ค้างชำระ,วันกำหนดชำระ จะทำยังไงให้ คนที่กรอกขายสดนี่ ไม่สามารถกรอกข้อมูลส่วนนั้นได้ครับ

2 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R24315
ใน event procedure AfterUpdate ของช่องประเภทการขาย ให้ใส่โค้ดลักษณะนี้

If Me.ชื่อช่องประเภทการขาย = ขายสด Then
   Me.ชื่อช่องเลขที่ใบแจ้งหนี้ = Null ' หรือถ้าสั่ง Null แล้วเกิด error ก็ต้องเปลี่ยนเป็น "" หรือ 0 แล้วแต่ประเภทของฟิลด์นั้น
   ...
   ...
End If

Me.ชื่อช่องเลขที่ใบแจ้งหนี้.Enabled = (Me.ชื่อช่องประเภทการขาย = ขายเชื่อ)
...
...

2 @R24322
ขอบคุณมากๆครับ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 2.1253s