การตัดสต๊อกวัตถุดิบ นี่ทำยังไงหรอครับ
กระทู้เก่าบอร์ด อ.Yeadram

 1,840   4
URL.หัวข้อ / URL
การตัดสต๊อกวัตถุดิบ นี่ทำยังไงหรอครับ

ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้ามาซื้อ กาแฟลาเต้ ก็ตัด สต๊อกวัตถุดิบ น้ำตาล 2 ผงกาแฟ 3
และครีม 1 จะต้องทำยังไงครับ เนื่องจากความรู้ด้านนี้น้อยมากจริงๆ

4 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R24335
คุณต้องมีเทเบิลนึงที่มีอย่างน้อย 3 ฟิลด์ คือ
ฟิลด์สินค้า เช่น กาแฟลาเต้ (เป็น PrimaryKey)
ฟิลด์วัตถุดิบ เช่น น้ำตาล (เป็น PrimaryKey)
ฟิลด์อัตราส่วนของวัตถุดิบต่อสินค้า 1 หน่วย เช่น 2 (กาแฟ 1 แก้ว ใช้น้ำตาล 2 หน่วย)

แต่ถ้าของแต่ละอย่าง คุณออกแบบให้มีฟิลด์หน่วยนับแยกออกมาต่างหาก เทเบิลนี้ก็ต้องเพิ่มฟิลด์หน่วยนับของสินค้าและของวัตถุดิบ รวมเพิ่มเป็น 5 ฟิลด์ด้วย

เวลาจะตัดก็อ่านเทเบิลนี้เพื่อหาอัตราส่วนวัตถุดิบ แล้วก็ไปตัดสต็อก อ่านไปทีละเรคอร์ดจนกว่าจะหมดสินค้าที่ต้องการ(กาแฟลาเต้)

2 @R24338
ช่วยทำ ตัวอย่าง ACCESS ง่ายๆ ให้ดูหน่อยได้ไหมครับ ไม่เข้าใจ
3 @R24339
เช่นกาแฟ Late
ลด ผงกำแฟ2 น้ำตาล 2 ครีม1
4 @R24340
สมมุติมีเทเบิล Material เพื่อเก็บยอดคงเหลือ และเทเบิล Ratio เพื่อเก็บอัตราส่วน

โครงสร้างและข้อมูลเป็นอย่างนี้

"MaterialName","BalQty"
"Cream",100
"Lemon",100
"Sugar",50
"Tea Leaf",50

"ProductName","MaterialName","Ratio"
"Coffee Latte","Cream",3
"Coffee Latte","Sugar",2
"Tea","Lemon",1
"Tea","Tea Leaf",2

โค้ดตอนที่ตัดสต็อกคือ

    
Private Sub btnCutStock(Qty As Integer)
    Dim sql As String
    Dim rs As DAO.Recordset
    
    sql = "select * from Ratio where ProductName = 'Coffee Lattee' "
    Set rs = CurrentDb.OpenRecordset(sql)
    Do Until rs.EOF
    
        CurrentDb.Execute "update Material set BalQty = BalQty - " + Str(Qty * rs("Ratio")) + " where MaterialName = '" + rs("MaterialName") + "' ", dbFailOnError
       
        rs.MoveNext
    Loop
    rs.Close
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 0.3329s