ซ่อนตารางด้วยVBA
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย

 687   4 ซ่อนตารางด้วยVBA

เราสามารถซ่อนตารางด้วยโค๊ต VBA ได้อย่างไรครับ

4 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R24390
Dim T As DAO.TableDefs

Set T = CurrentDB.TableDef("ชื่อเทเบิล")

' ซ่อนเทเบิล
T.Attributes = T.Attributes Or dbhiddenobject

' เลิกซ่อน
T.Attributes = T.Attributes And (Not dbhiddenobject)
2 @R24391
แก้เป็น Set T = CurrentDB.TableDefs("ชื่อเทเบิล")
3 @R24392
แก้เป็น Dim T As DAO.TableDef
4 @R24398
ขอบพระคุณอาจารย์สันติสุข ครับ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 1.3176s