ตัดข้อความใน textbox คอลัมภ์เดียวกัน
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย

 519   4 ตัดข้อความใน textbox คอลัมภ์เดียวกัน

รบกวนอาจารย์ครับ ผมอยากทราบว่าถ้าข้อมูลใน textbox เดียวกัน ต้องการแยกเป็นส่วน ๆ ตามตัวอย่างนี้ครับ


    textbox 1       textbox2      textbox3        textbox4
กก.1234/2560    กก.              1234               2560
ขก. 567/2556     ขก.               567               2556
ปจ. 98/2557       ปจ.                  98               2557

ตามแบบนี้ครับ

4 Reply in this Topic. Dispaly 1 pages and you are on page number 1

1 @R24447
textbox2 : Expr1: Mid([textbox1],1,InStr([textbox1],'.'))
textbox3 : Mid([textbox1],InStr([textbox1],'.')+1,InStr([textbox1],'/')-InStr([textbox1],'.')-1)
textbox4 : Right([textbox1],4)

ลองดูครับ
2 @R24448
textbox2 : Mid([textbox1],1,InStr([textbox1],'.'))
textbox3 : Mid([textbox1],InStr([textbox1],'.')+1,InStr([textbox1],'/')-InStr([textbox1],'.')-1)
textbox4 : Right([textbox1],4)

แก้ไขครับ
3 @R24449
ขออนุญาตเสริม แก้ไขดัดแปลงคำตอบของ @ Un เล็กน้อยนะครับ

Private Sub Text1_AfterUpdate()
    Text2 = Mid([Text1], 1, InStr([Text1], "."))
    Text3 = Mid([Text1], InStr([Text1], ".") + 1, InStr([Text1], "/") - InStr([Text1], ".") - 1)
    Text4 = Right([Text1], 4)
End Sub
4 @R24455
ขอบคุณครับ
@ ประกาศใช้งานเว็บบอร์ดใหม่ => บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย
แล้วจะใส่ลิ้งอ้างอิงมาที่โพสต์เก่านี้หรือไม่ก็ตามสะดวกครับ
Time: 1.4520s