แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - arampong

หน้า: 1 [2] 3
19
จากกระทู้นี้ ขอสอบถามต่อ เพราะ ตั่งแต่ถามมา คือก๋ใช้เครื่องเดิมมาตลอดครับ
คือ Windows 7 32bit  Office 2007
โปรแกรมทำงานได้ดีปกติครับ

แต่พอใช้ Windows 10 64 bit + Office 2016
มันก็แจ้ง
runtime error 429 activex component can t create object
พอมีใครเคยเจอแบบนี้ไหมครับ รบกวนชี้แนะด้วยครับ


20
ขอบคุณครับ

21
ขอถามต่ออีกนิดครับ

ถ้า QM ผมมี QM1-QM20
มันต่องใช้ IF เยอะมาก พอจะย่นให้สั้นได้ไหมครับ
จากที่อาจาย์หลายท่านแนะนำ IF เยอะมันจะ
ทำงานหลายรอบ และอาจทำให้โปรแกรมช้า

ขอรบกวนอีกครั้งครับ

Private Sub Text0_AfterUpdate()
    If Text0.Value = "QM1" Then
        Forms![frmForm2]![Check1] = True
    ElseIf Text0.Value = "QM2" Then
        Forms![frmForm2]![Check2] = True
     ElseIf Text0.Value = "QM3" Then
        Forms![frmForm2]![Check3] = True
       ElseIf........QM20

     Else
    Forms![frmForm2]![Check2] = False
    Forms![frmForm2]![Check3] = False
    Forms![frmForm2]![Check4] = False


End If
End If
End If
.
.
.
End Sub

ขอบคุณอีกครั้งครับ

22
ขอบคุณทั้ง 2 ท่านครับ

23
เรียนอาจารย์
ผมได้เขียน ที่ Frm1
Private Sub Text1_Enter()
If Me.Text1 = "QM" then
Forms("Frm2").Checkbox1 = True
Else
MsgBox "กรุณาใส่ข้อความให้ถูกต้อง"
End if
End Sub

เรียนอาจารย์ มันไม่มี Error แต่ checkbox1 ก็ไม่มีค่าครับ ทำไมมันไม่ติกถูกที่checkbox1 ครับ
ขอบคุณครับ


24
ขอสอบถามครับการโยนค่า Checkbox ข้าม Form ครับ
คือ ผมมีForm ชื่อ Frm1,Frm2  โดยที่
Frm1 รับค่าที่ Text1
สมมุติครับถ้าค่า Text1 = "QM" ถ้าใช่
ให้ Frm2 ที่ Checkbox1 = True จะเขียนแบบไหนครับ
ขอบคุณครับ

25เป็นที่ Windows 10 ครับ  ส่วน Windows7 หรือต่ำลงมาใช้งานได้ปกติครับ(พอดีเปลี่ยนเครื่องเป็นWindows10 ครับจึงพบปัญหาตามภาพครับ ก่อนหน้าใช้ได้ปกติครับ)

Private Sub Command23_Click()
Dim Rec As String
Dim ol As Object
Dim olMail As Object
Dim strCC As String
If Text12 = " " Or IsNull(Text12) Then
MsgBox "¡ÃسÒãÊè¢éͤÇÒÁ"
Else
Rec = Text12.Value
Set ol = CreateObject("Outlook.Application")
Set olMail = ol.CreateItem(0)
With olMail
.To = "AAA@hotmail.com"
.Subject = "àÍ¡ÊÒèҡ IT"
.Body = Rec
.Display
'.Send
End With
Set olMail = Nothing
Set ol = Nothing
NetSend "192.168.1.1", Rec
End If
End Sub

26
เรียนอาจารย์ และสมาชิก
 ผมจะลองทำบัญชีรายรับรายจ่าย ในครอบครัวดู พอจะมีตัวอย่าง Access ให้ศึกษาหรือไม่ครับ
หากมีรบกวนแบ่งปันผมหน่อยครับ

ด้วยความกรณาอย่างสูงครับ ขอบคุณครับ

27
เรียนอาจารย์ข้อ 1.ผมเข้าใจละครับเรื่อง Funtion If
2.ได้แล้วครับผมสลับ strUserID กับ  strTxItem สลับ Text ครับ
3. ยังติดอยู่ครับว่าทำไมมันไม่ setfocus ให้

28
เรียนอาจารย์ทุกท่านรบกวนช่วยดู Code ให้หน่อยครับว่าผมผิดตรงส่วนไหนครับ

คือ 1.ผมเขียน If เพื่อเช็คค่า TXUserID ถ้าเป้นคาว่างให้แจ้งเตือนแล้วปิดเปิด form ใหม่
    2.ถ้าไม่ใช่ค่าว่าง ให้เช็คค่า TxItem  ว่าในฐานข้อมูลมีค่าหรือเปล่า คือ strSQL>0   ให้ทำงาน
    3.ถ้า strSQL <0 ให้เคลียค่า TxItem แล้วให้ setfocus ที่TxItem

ที่ติดตอนนี้คือครับ 1.ผมมี If 2 จุดแต่โปรแกรมทำไมให้ปิด End If จุดเดียวครับ
                      2.ค่า TXUserID เป็นค่าว่างแต่ทำไมไปทำงานตรงส่วน TxItem ได้ครับทั้งที่เช็คค่าว่างแล้ว
                      3.ค่า Else สุดท้าย TxItem.Value = Null ทำงานได้แต่ TxItem.SetFocus ทำไม Cursor ไปวิ่งไปที่กำหนดครับ

    ขอขอบคุณอาจารย์ไว้ล่วงหน้าครับ       
     

จากที่ผมเขียนครับ cODE ได้ตามนี้ครับ


Private Sub TxITEM_AfterUpdate()


Dim dbb As DAO.Database 'ÊÓËÃѺà¡çº Log
Dim rss As DAO.Recordset  'ÊÓËÃѺà¡çº Log
Dim strSQL As String
Dim strUserID As String
Dim strTxItem As String

On Error Resume Next

strTxItem = TxItem.Value
strUserID = TXUserID.Value

strSQL = DCount("Item", "QrItem")
Set dbb = CurrentDb
   
  If strTxItem = "" Then
            MsgBox "¡ÃسÒãÊè¼Ùéãªé§Ò¹¡è͹·Ø¡¤ÃÑ駤ÃѺ", vbOKOnly, "Warning!"
            DoCmd.Close acForm, Me.Name
            DoCmd.OpenForm "frmQR_T1" 
           
     ElseIf strSQL > 0 Then
                 
             Set dbb = CurrentDb
             Set rss = db.OpenRecordset("LogUser", dbOpenDynaset) 'ºÑ¹·Ö¡ Log ¡ÒÃãªé§Ò¹Å§ã¹µÒÃÒ§
             rss.AddNew
             rss!UserID = strUserID ' ºÑ¹·Ö¡ Item User
             rss!ITEM = strTxItem 'ºÑ¹·Ö¡ Item
             rss!Login = Now() 'ºÑ¹·Ö¡·Ñé§ Çѹ·Õè áÅÐàÇÅһѨ¨ØºÑ¹
            rss.Update
            rss.Close: Set rss = Nothing
            dbb.Close: Set dbb = Nothing
            Me.Requery
            Command9.SetFocus
           
           
    Else
                             
            MsgBox "Item ¹ÕéäÁèÁÕã¹ÃкºËÃ×ÍÂѧäÁèä´éà¾ÔèÁà¢éÒä»ã¹Ãкº", vbOKOnly, "Warning!"
            TxItem.Value = Null
            TxItem.SetFocus
     
      End If
     'End If   
End Sub

29
ได้ละครับผม ตามอาจารย์เลยครับ

ขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์ :miao:

30
ขอบคุณครับ
อาจารย์ครับ หมายถึงเงื่อนไขที่ใช้เช็คครับ         
ว่าถ้าเป็น Record แรกแล้ว กดต่อไป ค่อยให้ไป  docmd.GoToRecord,,acLast
ผมไม่รู้จะเขียนเช็คยังไงครับ

ขอบคุณอีกครั้งครับ

31
ทำได้แล้วครับ

   If CurrentRecord = Recordset.RecordCount And CurrentRecord <> 1 Then
    DoCmd.GoToRecord , "", acFirst
Else
   
    DoCmd.GoToRecord , "", acNext
   
End If


และถ้าหากเป็นปุ่มถอยหลังละครับ DoCmd.GoToRecord , , acPrevious  หากเป็น Record แรกจะให้ไป Record สุดท้ายทำยังไงครับ

ขอบคุณครับ

32
ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งครับ
   
ผมได้ทำตามตัวอย่างอาจารย์ครับ เพราะดูจากรูปผมแล้วเยอะพอสมควรครับ
อยากถามอาจากเพิ่มเติมครับ 
เรื่อง DoCmd.GoToRecord , , acNext 
ปุ่ม Next Record นี่เราจะเขียนให้มันวนได้หรือไม่ครับกรณีที่ พอไปที่ Record สุดท้ายแล้ว
ให้วนมาที่ Record แรกใหม่ครับ
คืองงตรงจะเช็คยังไงว่าถึง Record สุดท้ายแล้วให้ไป Record แรก


ขอบคุณมากครับ

33
ขอบคุณอาจารย์ ปิ่นณรงค์ มากครับ

ขออภัยที่เข้ามาช้าครับ พอดีเข้าไปหาดูที่ Youtube ครับ ได้แนวคิดแบบนี้ครับ 


ตามอาจารย์แนะนำใกล้เคียงกว่า แต่ผมจะลองเอามาปรับใช้ตามอาจารย์ดูครับ เดี๋ยวลองแล้วยังไงจะแจ้งอาจารย์อีกทีครับ
ขอบคุณมากครับ

34
ขอบคุณครับอาจารย์

   คือทำแบบตัวอย่างที่2ของอาจารย์เลยครับ
แต่ตัวอย่างอาจารย์ให้มามันจะเก็บแค่รูปเดียวที่ฟิวpicture
พอดีผมไปดูข้อมูลมา มันจะมีเอกสารบางตัวที่มีมากกว่า 1 รูปครับ
ก็เคยจะสอบถามอาจารย์ ให้ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าจะให้คลิกดูรูปทีละรูปยังไงครับหากว่า 1 Item มีหลายรูป
และพาท ที่เก็บจะเก็บแบบไหนดีครับ

ขอบคุณอีกครั้งครับ

35
ขอบคุณมากครับอาจารย์
       
      ตอนแรกกะจะคิดว่าให้เปิดกับโปรแกรมดูรูปข้องนอกเลย แต่ทำแบบอาจารย์น่าจะสะดวกกว่า
ขอสอบถามเพิ่มเติมครับ หากผมมีมากกว่า 1 รูปจะให้ดูทีละรูปจะทำยังไงครับ
คือประมาณว่า 1Item มีมากกว่า 1 รูป

ขอบคุณอีกครั้งครับ

36
เรียนอาจารย์
       ผมมีตาราง T1 ทีมี ฟิว ITEM=ใช้เก็บชื่อรูป และ Picture=เก็บพาทรูปภาพ ครับ 
       ที่ Form มี Text  ITEM และ Picture หากเรียกข้อมูล Item แล้วจะแสดง Picture ทันที
     
      คือพอแสดงแล้วผมอยากให้เปิดรูปภาพขึ้นมาเลยครับ จะต้องเขียน Code ยังไงครับ
      ปกติมันจะโชว์ Link แล้วต้องกดที่ Link ถึงจะเปิดให้ครับ
คือต้องการจะเปิดภาพ Auto ทันทีทีเรียกชื่อ Item ขึ้นมาถูกครับ

ขอบคุณครับ

หน้า: 1 [2] 3