แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - TTT

หน้า: [1] 2 3 4 5
1
หากรู้ url เป้าหมายที่จะทำการใส่แล้วดาวโหลดไฟล์ได้เลย เราสามารถเขียนฟังก์ชั่นสำหรับ Download ไฟล์นั้นด้วย VBA โดยไม่ต้องเปิดเว็บเบราว์เซอร์ (web browser) เพื่อดาวน์โหลด

'----------------Code Start----------------
Public Function DownloadFileB(ByVal URL As String, ByVal DownloadPath As String, ByRef Username As String, ByRef Password, Optional Overwrite As Boolean = True) As Boolean
On Error GoTo Failed
    Dim WinHttpReq As Object
    Set WinHttpReq = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
    WinHttpReq.Open "GET", URL, False, Username, Password
    WinHttpReq.send
    If WinHttpReq.Status = 200 Then
        Dim oStream As Object: Set oStream = CreateObject("ADODB.Stream")
        oStream.Open
        oStream.Type = 1
        oStream.Write WinHttpReq.responseBody
        oStream.SaveToFile DownloadPath, Abs(CInt(Overwrite)) + 1
        oStream.Close
        DownloadFileB = Len(Dir(DownloadPath)) > 0
        Exit Function
    End If
Failed:
    DownloadFileB = False
End Function
'-----------------Code End-----------------
 
<การใช้งาน>
DownloadFileB("ที่อยู่ url เป้าหมาย", "ที่อยู่พาธและชื่อไฟล์ที่ต้องการเซฟ", "ชื่อผู้ใช้(ถ้ามี)", "รหัสผ่าน(ถ้ามี)", เขียนทับไฟล์เดิม ) As Boolean
 
<ตัวอย่าง>
DownloadFileB("https://wallpapersflix.com/cool/wp-content/uploads/2020/07/Cool-Wallpaper-PC.jpg", "C:\TEMP\Pic.jpg", "", "")
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: PookPuy, kamondanai syrup

2
ลองดูคลิปตัวอย่างเผื่อช่วยเป็นไอเดียได้ครับ

โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: UnKnown, Un, มาลี

3
ถ้าโค้ดที่สแกนเป็นรูปแบบเดียวกันหมด แล้วเราต้องการเก็บเฉพาะอักษรที่อยู่หน้าตัว , แรก เป็นรูปแบบๆนี้ตลอดเลยก็ใช้ฟังก์ชั่น Left() กับ Instr() ในการตัดคำได้ครับ โดยใส่โค้ดใน Event > After Update ของตัว TextBox

left("S2201234, A1,1",instr(1,"S2201234, A1,1",",")-1)

แทนค่าด้วยชื่อ TextBox สมมุติชื่อ Text1
left(Me.Text1,instr(1,Me.Text1,",")-1)

อะไรประมาณนี้ครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: ingfahm59

4
ผมพอมีโค๊ด Capture และเซฟเป็นไฟล์อยู่ ไว้ผมทำคลิปตัวอย่างให้ดูอาจเป็นแนวทางได้นะครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Un

5
ตัวอย่างที่ผมเคยทำและเก็บไว้นะครับ แต่ผมใช้กับ SQL SERVER ไม่เคยลองกับ MySQL นะครับ

- ต้องการลิ้งค์ตารางชื่อ Table1 จาก SQL Server เข้ามายัง MS Access 
- ข้อมูล SQL SERVER
--------------------------
Server Name  : ASPIRE-ONE
Database Name: Demo
Login        : sa
Password     : Abc!23
--------------------------
 
<DAO>
'----------------Code Start----------------
Sub LinkSQL_DAO()
    Dim db As DAO.Database
    Dim tdf As DAO.TableDef
    Set db = CurrentDb
    Set tdf = db.CreateTableDef("dbo_Table1") 'ชื่อตารางที่ลิ้งค์เข้ามาใหม่
    tdf.Connect = "ODBC;Driver=SQL SERVER;SERVER=ASPIRE-ONE;UID=sa;PWD=Abc!23;Database=Demo;"
    tdf.SourceTableName = "Table1" 'ชื่อตารางเป้าหมายที่เครื่อง SQL Server
    db.TableDefs.Append tdf
'-------- หากต้องการลิ้งค์เพิ่มอีกตาราง  -------------------- 
'    Set tdf = db.CreateTableDef("dbo_Table2")
'    tdf.Connect = "ODBC;Driver=SQL SERVER;SERVER=ASPIRE-ONE;UID=sa;PWD=Abc!23;Database=Demo;"
'    tdf.SourceTableName = "Table_2"
'    db.TableDefs.Append tdf
'--------------------------------------------------
'-------- หากต้องการลบลิ้งค์ตาราง  --------------------
'    db.TableDefs.Delete "dbo_Table1"
'--------------------------------------------------
    db.Close: Set db = Nothing
End Sub
'-----------------Code End-----------------
 
* หมายเหตุ: คำสั่งนี้จะไม่สามารถเซฟรหัสผ่านได้ ทุกครั้งที่เปิดไฟล์ฐานข้อมูล MS Access ใหม่แล้วเรียกลิ้งค์ตารางที่สร้างจะต้องใส่รหัสผ่านใหม่ในครั้งแรกเสมอ จึงเหมาะกับการใช้งานชั่วคราว หรืออาจต้องใช้คำสั่งลบลิ้งค์ตารางแล้วสร้างใหม่ทุกครั้งเมื่อเปิดไฟล์แทน
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: chai, sjs, Max

6
เหมือนเคยตอบไปนานแล้ว ไม่รู้ว่าแนวเดียวกันหรือเปล่านะครับ ลองดูกระทู้นี้ครับ
https://www.thai-access.com/index.php?topic=344.0
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Max, aphichet.p@gmail.com

7
จำได้ว่ามันมีหลายแบบมาก ทั้ง api wmi แต่ที่ผมมีในเครื่องเป็นแบบง่ายๆ ไม่ได้แสดงค่าอะไรแค่ให้ค่า True กับ False เท่านั้น แต่ฟังก์ชั่นนี้ตอบสนองเร็วใช้ได้ดีกว่าการ Ping แต่แม่นยำป่าว ต้องลองดูนะครับ

Function SystemOnline(ByVal ComputerName As String) As Boolean
    Dim colPingResults As Variant
    Dim oPingResult As Variant
    Dim strQuery As String
    strQuery = "SELECT * FROM Win32_PingStatus WHERE Address = '" & ComputerName & "'"
    Set colPingResults = GetObject("winmgmts://./root/cimv2").ExecQuery(strQuery)
    For Each oPingResult In colPingResults
        If Not IsObject(oPingResult) Then
            SystemOnline = False
        ElseIf oPingResult.StatusCode = 0 Then
            SystemOnline = True
        Else
            SystemOnline = False
        End If
    Next
End Function
-----------------------------------------------------
การใช้งาน
SystemOnline("192.168.1.3")
หรือ
SystemOnline("ชื่อคอมเป้าหมาย")
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: pondniizz, Max

8
ก่อนอื่น เท่าที่ดู ผมว่าถ้าจะเทียบค่าต้องเขียนอ้างให้ตัวเลข โดยการใช้ มากว่า น้อยกว่า เทียบ String มันจะเพียนไปจากที่ตั้งใจไว้ และอีกอย่าง ผมว่าลองใช้ Between มันจะดูง่ายกว่าป่าวครับ

strCriteriaM = "([Month] between " & Me.FROMmonthtxt.Value & " and " & Me.TOmonthtxt.Value & ") and ([Year] between " & Me.FROMyeartxt.Value & " and " & Me.TOyeartxt.Value & ")"

ไม่รู้ว่าได้ตามต้องการป่าวนะครับ เป็นไอเดีย
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: SSukHaveq

9
เสริมหน่อยนะครับ คือ Unix Timestamp ในการแปลง เวลาจะเป็นมาตรฐาน GMT ซึ่งหากต้องการให้แสดงเป็นเวลาไทยต้อง GMT+7:00 ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลบันทึกมาจากไหนถ้าบันทึกเวลาเป็นไทยอยู่แล้วก็ไม่ต้องแปลง แต่ส่วนใหญเวลาเขาแปลงแสดงในสาธารณะเขาจะใช้ GMT ถ้าอย่างนั้น หากเราอยากจะรู้ว่าเป็นเวลาไทยเท่าไหร่ก็ต้องบวกอีก 7 ชั่วโมงด้วยนะครับ ไม่งั้นเวลาจะไม่ตรง ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยนะครับ
https://www.epochconverter.com/
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: sjs, Max

10
มันเป็นลักษณะคำสงวนของ MS Access (Wildcard Characters) ลองเพิ่ม single quote เป็นสองตัวดูครับว่าเจอป่าว
SQL = "SELECT Title, Name, Surname " _
        & "FROM Employee " _
        & "WHERE Name = N''" & Me.txtSearchName & "''"
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: mtaccess

11
การยกเลิกการตั้งค่า Security Warning Macro Setting ของ Ms Access ให้ใช้งานคำสั่ง VBA ได้
 
1. คลิ๊กเมาส์ขวาที่ Desktop เลือกเมนู New > Text Document
 
2. จะได้ไฟล์ New Text Document.txt เปล่าๆมา คลิ๊กๆเปิดไฟล์ขึ้นมา ใส่โค๊ดนี้ลงไป
'----------------Code Start----------------
On Error Resume Next
 
Dim WshShell
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
Dim objVer
Set objVer = CreateObject("Access.Application")
 
Dim strRegPath
Dim Application_Version
Application_Version = objVer.Version 'Return 14.0, 15.0, etc.
 
strRegPath = "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\" & Application_Version & "\Access\Security\VBAWarnings"
If WshShell.RegRead(strRegPath) <> 1 then
    If MsgBox("Click OK to Enable all macros.", vbQuestion + vbOKCancel, "Security VBA Warnings") = vbOK Then
        WshShell.RegWrite strRegPath, 1, "REG_DWORD"
    End If
Else
    'WScript.echo "กำหนดใช้งาน Macros ไว้อยู่แล้ว"
    MsgBox "กำหนดใช้งาน Macros ไว้อยู่แล้ว", ,"Security VBA Warnings"
End If
Wscript.Quit

3. จากนั้นไปที่เมนู File > Save As: เป็นชื่ออะไรก็ได้แต่นามสกุล vbs เช่น Macro.vbs และ Encoding: ANSI เซฟ แล้วปิดโปรแกรม notepad ไป
 
4. จะเห็นไฟล์ชื่อ Macro.vbs อยู่บน Desktop คลิ๊กๆเพื่อเรียกไฟล์ จะมีหน้าต่างข้อความ Click OK to Enable all macros. ให้กด OK ไปจนเสร็จ จะเป็นการแก้ค่ารีจีสตี้ในเครื่องเรื่องของการแจ้งเตือน หรือต้องการกำหนดแก้ไขอย่างอื่นก็แก้โค้ดเอาได้เลยครับ

5. ส่งไฟล์ไปให้เครื่องอื่นโดยรูปแบบ .zip แล้วลองให้เค้ารันไฟล์ที่ทำนี้ดูครับ

ลองปรับใช้ดู หวังว่าคงช่วยได้
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: PNR

12
ห้อง MS Access / : โปรแกรม Access error Query " is corrupt
« เมื่อ: 21 พ.ย. 62 , 13:53:29 »
ลองวิธี Uninstall ตัวอัพเดทออกตามวิธีนี้ดูว่าได้ไม๊ครับ
http://fmsinc.com/MicrosoftAccess/Errors/query_is_corrupt/index.htm
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: mtaccess

13
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: OddyWriter, Mercury

14
เราก็สามารถสร้างเงื่อนไขต่อไปได้ครับว่า ถ้าฟิลด์ TerminateDate มีค่าก็ให้เทียบค่าวันที่ฟิลด์นี้ แต่ถ้าไม่มีค่าก็เทียบค่าวัน ที่วันที่ปัจจุบัน
คำนวณวัน
CompanyHiringDate_Day:
IIf(isnull([TerminateDate]),
IIf(DateDiff("d",DateAdd("m",DateDiff("m",[CompanyHiringDate],Date()),[CompanyHiringDate]),Date())<0,DateDiff("d",DateAdd("m",DateDiff("m",[CompanyHiringDate],Date())-1,[CompanyHiringDate]),Date()),DateDiff("d",DateAdd("m",DateDiff("m",[CompanyHiringDate],Date()),[CompanyHiringDate]),Date())),
IIf(DateDiff("d",DateAdd("m",DateDiff("m",[CompanyHiringDate],[TerminateDate]),[CompanyHiringDate]),[TerminateDate])<0,DateDiff("d",DateAdd("m",DateDiff("m",[CompanyHiringDate],[TerminateDate])-1,[CompanyHiringDate]),[TerminateDate]),DateDiff("d",DateAdd("m",DateDiff("m",[CompanyHiringDate],[TerminateDate]),[CompanyHiringDate]),[TerminateDate])))

ทำในส่วนของ เดือน และ ปี ด้วย ประมาณนี้ครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Tatchawin

15
ลองใช้เว็บเบราเซอร์ดูไม๊ครับ
https://youtu.be/bEY-l75nGqM?t=1332
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: nonc31

16
ลองดูที่คลิปนี้นะครับ เผื่อช่วยได้
https://youtu.be/YGIhU4KJFDc?t=486
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: pitakchan

17
ผมเคยลองเขียนแบบการใส่เป็นรหัสผ่านด้วยหน้าจอทัชสกรีน ลองดูเป็นไอเดียได้นะครับ
วีดีโอตัวอย่างหน้าจอทัชสกรีน
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: jee007

18
ทำคลิปให้ดูนะครับ เผื่อช่วยได้

Youtube
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: apirak, sirirat-ploy

หน้า: [1] 2 3 4 5