สอบถามError import csv fileค่ะ


0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

15 ม.ค. 62 , 11:29:27
อ่าน 1388 ครั้ง

Earth

สอบถามError import csv fileค่ะ
« เมื่อ: 15 ม.ค. 62 , 11:29:27 »
สอบถามค่ะ Errorนี้เกิดจากอะไรคะ
สร้างปุ่มimportไฟล์ CSVค่ะ ลองเทสดูแล้วErrorค่ะ


 

15 ม.ค. 62 , 11:49:48
ตอบกลับ #1

ปิ่นณรงค์

: สอบถามError import csv fileค่ะ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 15 ม.ค. 62 , 11:49:48 »
สอบถามค่ะ Errorนี้เกิดจากอะไรคะ
สร้างปุ่มimportไฟล์ CSVค่ะ ลองเทสดูแล้วErrorค่ะGetOpenFile น่าจะอ้างอิงมาจาก Module หรือ Function นะครับ เพราะไม่มีการกำหนดตัวแปรไว้ตรงนั้น

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 ม.ค. 62 , 12:05:32 โดย ปิ่นณรงค์ »
:love: :grin:
 

15 ม.ค. 62 , 12:18:17
ตอบกลับ #2

Earth

: สอบถามError import csv fileค่ะ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 15 ม.ค. 62 , 12:18:17 »
อุย ลืมเพิ่ม function module
ได้แล้วค่ะ รีบตั้้งกระทู้ไปหน่อยTT

 

15 ม.ค. 62 , 12:19:11
ตอบกลับ #3

Earth

: สอบถามError import csv fileค่ะ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 15 ม.ค. 62 , 12:19:11 »
ใช่ค่ะ  ลืมเพิ่มค่ะ ตอนนี้ได้แล้ว ขอบคุณค่ะ><

สอบถามค่ะ Errorนี้เกิดจากอะไรคะ
สร้างปุ่มimportไฟล์ CSVค่ะ ลองเทสดูแล้วErrorค่ะGetOpenFile น่าจะอ้างอิงมาจาก Module หรือ Function นะครับ เพราะไม่มีการกำหนดตัวแปรไว้ตรงนั้น

 

15 ม.ค. 62 , 13:12:00
ตอบกลับ #4

Earth

: สอบถามError import csv fileค่ะ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 15 ม.ค. 62 , 13:12:00 »
ขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะ  เออเร่อตรงนี้เกิดจากอะไรคะ
ไปเรียกFunctionในModuleมาใช้ค่ะ
โค้ดในModule
โค๊ด: [Select]
Option Compare Database

Option Explicit

'***************** Code Start **************
'This code was originally written by Ken Getz.
'It is not to be altered or distributed,
'except as part of an application.
'You are free to use it in any application,
'provided the copyright notice is left unchanged.
'
' Code courtesy of:
'   Microsoft Access 95 How-To
' Ken Getz and Paul Litwin
' Waite Group Press, 1996

Type tagOPENFILENAME
    lStructSize As Long
    hwndOwner As Long
    hInstance As Long
    strFilter As String
    strCustomFilter As String
    nMaxCustFilter As Long
    nFilterIndex As Long
    strFile As String
    nMaxFile As Long
    strFileTitle As String
    nMaxFileTitle As Long
    strInitialDir As String
    strTitle As String
    flags As Long
    nFileOffset As Integer
    nFileExtension As Integer
    strDefExt As String
    lCustData As Long
    lpfnHook As Long
    lpTemplateName As String
End Type

Declare Function aht_apiGetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetOpenFileNameA" (OFN As tagOPENFILENAME) As Boolean
Declare Function aht_apiGetSaveFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetSaveFileNameA" (OFN As tagOPENFILENAME) As Boolean
Declare Function CommDlgExtendedError Lib "comdlg32.dll" () As Long

Global Const ahtOFN_READONLY = &H1
Global Const ahtOFN_OVERWRITEPROMPT = &H2
Global Const ahtOFN_HIDEREADONLY = &H4
Global Const ahtOFN_NOCHANGEDIR = &H8
Global Const ahtOFN_SHOWHELP = &H10
' You won't use these.
'Global Const ahtOFN_ENABLEHOOK = &H20
'Global Const ahtOFN_ENABLETEMPLATE = &H40
'Global Const ahtOFN_ENABLETEMPLATEHANDLE = &H80
Global Const ahtOFN_NOVALIDATE = &H100
Global Const ahtOFN_ALLOWMULTISELECT = &H200
Global Const ahtOFN_EXTENSIONDIFFERENT = &H400
Global Const ahtOFN_PATHMUSTEXIST = &H800
Global Const ahtOFN_FILEMUSTEXIST = &H1000
Global Const ahtOFN_CREATEPROMPT = &H2000
Global Const ahtOFN_SHAREAWARE = &H4000
Global Const ahtOFN_NOREADONLYRETURN = &H8000
Global Const ahtOFN_NOTESTFILECREATE = &H10000
Global Const ahtOFN_NONETWORKBUTTON = &H20000
Global Const ahtOFN_NOLONGNAMES = &H40000
' New for Windows 95
Global Const ahtOFN_EXPLORER = &H80000
Global Const ahtOFN_NODEREFERENCELINKS = &H100000
Global Const ahtOFN_LONGNAMES = &H200000


Function GetOpenFile(Optional varDirectory As Variant, Optional varTitleForDialog As Variant) As Variant
' Here's an example that gets an Access database name.
Dim strFilter As String
Dim lngFlags As Long
Dim varFileName As Variant
' Specify that the chosen file must already exist,
' don't change directories when you're done
' Also, don't bother displaying
' the read-only box. It'll only confuse people.
    lngFlags = ahtOFN_FILEMUSTEXIST Or ahtOFN_HIDEREADONLY Or ahtOFN_NOCHANGEDIR
    If IsMissing(varDirectory) Then
        varDirectory = ""
    End If
    If IsMissing(varTitleForDialog) Then
        varTitleForDialog = "Please choose a Target File ..."
    End If

    ' Define the filter string and allocate space in the "c"
    ' string Duplicate this line with changes as necessary for
    ' more file templates.
    strFilter = ahtAddFilterItem(strFilter, "All File (*.*)", "*.*")               '   "Access (*.mdb)", "*.MDB")
    ' Now actually call to get the file name.
    varFileName = ahtCommonFileOpenSave(OpenFile:=True, InitialDir:=varDirectory, Filter:=strFilter, flags:=lngFlags, _
                    DialogTitle:=varTitleForDialog)
    If Not IsNull(varFileName) Then
        varFileName = TrimNull(varFileName)
    End If
    GetOpenFile = varFileName
End Function


Function ahtAddFilterItem(strFilter As String, _
    strDescription As String, Optional varItem As Variant) As String
' Tack a new chunk onto the file filter.
' That is, take the old value, stick onto it the description,
' (like "Databases"), a null character, the skeleton
' (like "*.mdb;*.mda") and a final null character.

    If IsMissing(varItem) Then varItem = "*.*"
    ahtAddFilterItem = strFilter & _
               strDescription & vbNullChar & _
               varItem & vbNullChar
End Function

Private Function TrimNull(ByVal strItem As String) As String
Dim intPos As Integer
    intPos = InStr(strItem, vbNullChar)
    If intPos > 0 Then
        TrimNull = Left(strItem, intPos - 1)
    Else
        TrimNull = strItem
    End If
End Function
'************** Code End *****************

Function ahtCommonFileOpenSave( _
            Optional ByRef flags As Variant, _
            Optional ByVal InitialDir As Variant, _
            Optional ByVal Filter As Variant, _
            Optional ByVal FilterIndex As Variant, _
            Optional ByVal DefaultExt As Variant, _
            Optional ByVal FileName As Variant, _
            Optional ByVal DialogTitle As Variant, _
            Optional ByVal hwnd As Variant, _
            Optional ByVal OpenFile As Variant) As Variant
' This is the entry point you'll use to call the common
' file open/save dialog. The parameters are listed
' below, and all are optional.
'
' In:
' Flags: one or more of the ahtOFN_* constants, OR'd together.
' InitialDir: the directory in which to first look
' Filter: a set of file filters, set up by calling
' AddFilterItem. See examples.
' FilterIndex: 1-based integer indicating which filter
' set to use, by default (1 if unspecified)
' DefaultExt: Extension to use if the user doesn't enter one.
' Only useful on file saves.
' FileName: Default value for the file name text box.
' DialogTitle: Title for the dialog.
' hWnd: parent window handle
' OpenFile: Boolean(True=Open File/False=Save As)
' Out:
' Return Value: Either Null or the selected filename
Dim OFN As tagOPENFILENAME
Dim strFileName As String
Dim strFileTitle As String
Dim fResult As Boolean
    ' Give the dialog a caption title.
    If IsMissing(InitialDir) Then InitialDir = CurDir
    If IsMissing(Filter) Then Filter = ""
    If IsMissing(FilterIndex) Then FilterIndex = 1
    If IsMissing(flags) Then flags = 0&
    If IsMissing(DefaultExt) Then DefaultExt = ""
    If IsMissing(FileName) Then FileName = ""
    If IsMissing(DialogTitle) Then DialogTitle = ""
    If IsMissing(hwnd) Then hwnd = Application.hWndAccessApp
    If IsMissing(OpenFile) Then OpenFile = True
    ' Allocate string space for the returned strings.
    strFileName = Left(FileName & String(256, 0), 256)
    strFileTitle = String(256, 0)
    ' Set up the data structure before you call the function
    With OFN
        .lStructSize = Len(OFN)
        .hwndOwner = hwnd
        .strFilter = Filter
        .nFilterIndex = FilterIndex
        .strFile = strFileName
        .nMaxFile = Len(strFileName)
        .strFileTitle = strFileTitle
        .nMaxFileTitle = Len(strFileTitle)
        .strTitle = DialogTitle
        .flags = flags
        .strDefExt = DefaultExt
        .strInitialDir = InitialDir
        ' Didn't think most people would want to deal with
        ' these options.
        .hInstance = 0
        '.strCustomFilter = ""
        '.nMaxCustFilter = 0
        .lpfnHook = 0
        'New for NT 4.0
        .strCustomFilter = String(255, 0)
        .nMaxCustFilter = 255
    End With
    ' This will pass the desired data structure to the
    ' Windows API, which will in turn it uses to display
    ' the Open/Save As Dialog.
    If OpenFile Then
        fResult = aht_apiGetOpenFileName(OFN)
    Else
        fResult = aht_apiGetSaveFileName(OFN)
    End If

    ' The function call filled in the strFileTitle member
    ' of the structure. You'll have to write special code
    ' to retrieve that if you're interested.
    If fResult Then
        ' You might care to check the Flags member of the
        ' structure to get information about the chosen file.
        ' In this example, if you bothered to pass in a
        ' value for Flags, we'll fill it in with the outgoing
        ' Flags value.
        If Not IsMissing(flags) Then flags = OFN.flags
        ahtCommonFileOpenSave = TrimNull(OFN.strFile)
    Else
        ahtCommonFileOpenSave = vbNullString
    End If
End Function

สอบถามค่ะ Errorนี้เกิดจากอะไรคะ
สร้างปุ่มimportไฟล์ CSVค่ะ ลองเทสดูแล้วErrorค่ะGetOpenFile น่าจะอ้างอิงมาจาก Module หรือ Function นะครับ เพราะไม่มีการกำหนดตัวแปรไว้ตรงนั้น

 

15 ม.ค. 62 , 13:41:41
ตอบกลับ #5

ปิ่นณรงค์

: สอบถามError import csv fileค่ะ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 15 ม.ค. 62 , 13:41:41 »
เป็นทุกครั้งไหมครับ
เหมือน Ram ไม่พอครับ
Windows กี่ Bit 
Ram เท่าไหร ครับ
:love: :grin:
 

15 ม.ค. 62 , 14:13:38
ตอบกลับ #6

pizza_p

: สอบถามError import csv fileค่ะ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 15 ม.ค. 62 , 14:13:38 »
ดูเหมือน GetOpenFile() จะเป็นการเปิด FileDialog สำหรับเลือกไฟล์เฉยๆ ซึ่งมีทางเลือกอื่นที่ไม่ต้องใช้ Module นี้ได้นะครับ (ดูเหมือน Module นี้จะเขียนขึ้นสมัย Access 95 ตอนที่ยังไม่มีทางเลือกให้ใช้)

โค๊ด: [Select]
Private Sub Command0_Click()
Dim Result As Integer

With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
    .Title = "เลือกไฟล์ที่ต้องการ"
    .AllowMultiSelect = False
    .InitialFileName = "*.CSV"
    .Filters.Add "CSV Files", "*.CSV", 1
    .FilterIndex = 1
    Result = .Show
    If (Result <> 0) Then
        Me.txt_FilePath = Trim(.SelectedItems.Item(1))
    Else
        Exit Sub
    End If
End With

CurrentDB.Execute .....
Docmd.Transfertext......

End Sub

 

16 ม.ค. 62 , 11:07:18
ตอบกลับ #7

Earth

: สอบถามError import csv fileค่ะ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 16 ม.ค. 62 , 11:07:18 »
สอบถามเพิ่มเติมค่ะ ตอนนี้ใช้โค้ดนี้สามารถimportได้แล้วค่ะ

แต่พอไปเปิดเครื่องอื่น ขึ้นerrorที่โมดูลตรงนี้ค่ะ เปลี่ยนเป็น64ก็ยังerrorค่ะ
เครื่องเป็น64bit อยากทราบว่าตรงนี้ต้องใส่โค้ดเป็นอะไรคะ 


โค้ด
โค๊ด: [Select]
Option Compare Database
Dim Invoice As String
Dim ShipDate As String
Dim Customer As String
Dim SupplierID As String
Dim SupplierName As String

Option Explicit
Type tagOPENFILENAME
    lStructSize As Long
    hwndOwner As Long
    hInstance As Long
    strFilter As String
    strCustomFilter As String
    nMaxCustFilter As Long
    nFilterIndex As Long
    strFile As String
    nMaxFile As Long
    strFileTitle As String
    nMaxFileTitle As Long
    strInitialDir As String
    strTitle As String
    flags As Long
    nFileOffset As Integer
    nFileExtension As Integer
    strDefExt As String
    lCustData As Long
    lpfnHook As Long
    lpTemplateName As String
End Type

Declare Function aht_apiGetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetOpenFileNameA" (OFN As tagOPENFILENAME) As Boolean
Declare Function aht_apiGetSaveFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetSaveFileNameA" (OFN As tagOPENFILENAME) As Boolean
Declare Function CommDlgExtendedError Lib "comdlg32.dll" () As Long

Global Const ahtOFN_READONLY = &H1
Global Const ahtOFN_OVERWRITEPROMPT = &H2
Global Const ahtOFN_HIDEREADONLY = &H4
Global Const ahtOFN_NOCHANGEDIR = &H8
Global Const ahtOFN_SHOWHELP = &H10

Global Const ahtOFN_NOVALIDATE = &H100
Global Const ahtOFN_ALLOWMULTISELECT = &H200
Global Const ahtOFN_EXTENSIONDIFFERENT = &H400
Global Const ahtOFN_PATHMUSTEXIST = &H800
Global Const ahtOFN_FILEMUSTEXIST = &H1000
Global Const ahtOFN_CREATEPROMPT = &H2000
Global Const ahtOFN_SHAREAWARE = &H4000
Global Const ahtOFN_NOREADONLYRETURN = &H8000
Global Const ahtOFN_NOTESTFILECREATE = &H10000
Global Const ahtOFN_NONETWORKBUTTON = &H20000
Global Const ahtOFN_NOLONGNAMES = &H40000
' New for Windows 95
Global Const ahtOFN_EXPLORER = &H80000
Global Const ahtOFN_NODEREFERENCELINKS = &H100000
Global Const ahtOFN_LONGNAMES = &H200000


Function GetOpenFile(Optional varDirectory As Variant, Optional varTitleForDialog As Variant) As Variant
' Here's an example that gets an Access database name.
Dim strFilter As String
Dim lngFlags As Long
Dim varFileName As Variant
    lngFlags = ahtOFN_FILEMUSTEXIST Or ahtOFN_HIDEREADONLY Or ahtOFN_NOCHANGEDIR
    If IsMissing(varDirectory) Then
        varDirectory = ""
    End If
    If IsMissing(varTitleForDialog) Then
        varTitleForDialog = "Please choose a Target File ..."
    End If

    strFilter = ahtAddFilterItem(strFilter, "All File (*.*)", "*.*") '   "Access (*.mdb)", "*.MDB")
    ' Now actually call to get the file name.
    varFileName = ahtCommonFileOpenSave(OpenFile:=True, InitialDir:=varDirectory, Filter:=strFilter, flags:=lngFlags, _
                    DialogTitle:=varTitleForDialog)
    If Not IsNull(varFileName) Then
        varFileName = TrimNull(varFileName)
    End If
    GetOpenFile = varFileName
End Function


Function ahtAddFilterItem(strFilter As String, _
    strDescription As String, Optional varItem As Variant) As String
   
    If IsMissing(varItem) Then varItem = "*.*"
    ahtAddFilterItem = strFilter & _
               strDescription & vbNullChar & _
               varItem & vbNullChar
End Function

Private Function TrimNull(ByVal strItem As String) As String
Dim intPos As Integer
    intPos = InStr(strItem, vbNullChar)
    If intPos > 0 Then
        TrimNull = Left(strItem, intPos - 1)
    Else
        TrimNull = strItem
    End If
End Function
'************** Code End *****************

Function ahtCommonFileOpenSave( _
            Optional ByRef flags As Variant, _
            Optional ByVal InitialDir As Variant, _
            Optional ByVal Filter As Variant, _
            Optional ByVal FilterIndex As Variant, _
            Optional ByVal DefaultExt As Variant, _
            Optional ByVal FileName As Variant, _
            Optional ByVal DialogTitle As Variant, _
            Optional ByVal hwnd As Variant, _
            Optional ByVal OpenFile As Variant) As Variant

Dim OFN As tagOPENFILENAME
Dim strFileName As String
Dim strFileTitle As String
Dim fResult As Boolean
    ' Give the dialog a caption title.
    If IsMissing(InitialDir) Then InitialDir = CurDir
    If IsMissing(Filter) Then Filter = ""
    If IsMissing(FilterIndex) Then FilterIndex = 1
    If IsMissing(flags) Then flags = 0&
    If IsMissing(DefaultExt) Then DefaultExt = ""
    If IsMissing(FileName) Then FileName = ""
    If IsMissing(DialogTitle) Then DialogTitle = ""
    If IsMissing(hwnd) Then hwnd = Application.hWndAccessApp
    If IsMissing(OpenFile) Then OpenFile = True
    ' Allocate string space for the returned strings.
    strFileName = Left(FileName & String(256, 0), 256)
    strFileTitle = String(256, 0)
    ' Set up the data structure before you call the function
    With OFN
        .lStructSize = Len(OFN)
        .hwndOwner = hwnd
        .strFilter = Filter
        .nFilterIndex = FilterIndex
        .strFile = strFileName
        .nMaxFile = Len(strFileName)
        .strFileTitle = strFileTitle
        .nMaxFileTitle = Len(strFileTitle)
        .strTitle = DialogTitle
        .flags = flags
        .strDefExt = DefaultExt
        .strInitialDir = InitialDir
        ' Didn't think most people would want to deal with
        ' these options.
        .hInstance = 0
        '.strCustomFilter = ""
        '.nMaxCustFilter = 0
        .lpfnHook = 0
        'New for NT 4.0
        .strCustomFilter = String(255, 0)
        .nMaxCustFilter = 255
    End With
    ' This will pass the desired data structure to the
    ' Windows API, which will in turn it uses to display
    ' the Open/Save As Dialog.
    If OpenFile Then
        fResult = aht_apiGetOpenFileName(OFN)
    Else
        fResult = aht_apiGetSaveFileName(OFN)
    End If

    ' The function call filled in the strFileTitle member
    ' of the structure. You'll have to write special code
    ' to retrieve that if you're interested.
    If fResult Then

        If Not IsMissing(flags) Then flags = OFN.flags
        ahtCommonFileOpenSave = TrimNull(OFN.strFile)
    Else
        ahtCommonFileOpenSave = vbNullString
    End If
End Function


'//// InvoiceConv
Public Sub ResetInvoice()
    Invoice = ""
    ShipDate = ""
    Customer = ""
    SupplierID = ""
    SupplierName = ""
End Sub

Public Function SetInvoice(WOH_or_WOL, Inv_item) As String
    If WOH_or_WOL = "WOH" Then
       Invoice = Inv_item
    End If
    SetInvoice = Invoice
End Function


Public Function SetShipDate(WOH_or_WOL, ship) As String

   If WOH_or_WOL = "WOH" Then
   ShipDate = ship
    End If
   SetShipDate = ShipDate
End Function

Public Function SetCustomer(WOH_or_WOL, cus) As String
   If WOH_or_WOL = "WOH" Then
   Customer = cus
    End If
   SetCustomer = Customer
End Function

Public Function SetSupplierID(WOH_or_WOL, supID) As String
   If WOH_or_WOL = "WOH" Then
   SupplierID = supID
    End If
   SetSupplierID = SupplierID
End Function

Public Function SetSupplierName(WOH_or_WOL, supName) As String
   If WOH_or_WOL = "WOH" Then
   SupplierName = supName
    End If
   SetSupplierName = SupplierName
End Function

'///// Split Location
Public Function FormatLocation(stLocation As String, zone_or_id As Byte) As String
Dim splitText() As String, nPart As Integer, stResult As String, i As Integer

splitText = Split(stLocation, "-")
nPart = UBound(splitText)
stResult = ""
If zone_or_id = 1 Then
    stResult = splitText(0)
Else
    If nPart > 0 Then
        For i = 1 To nPart
            If i = nPart Then
                stResult = stResult & Format(splitText(i), "00")
            Else
                stResult = stResult & Format(splitText(i), "000")
            End If
        Next i
    Else
        stResult = "00000000"
    End If
End If
FormatLocation = stResult

End Function


 

16 ม.ค. 62 , 14:17:46
ตอบกลับ #8

ปิ่นณรงค์

: สอบถามError import csv fileค่ะ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 16 ม.ค. 62 , 14:17:46 »
ใส่ PtrSafe เข้าไปด้วยคับ

Declare PtrSafe Function aht_apiGetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetOpenFileNameA" (OFN As tagOPENFILENAME) As Boolean
Declare PtrSafe Function aht_apiGetSaveFileName Lib "comdlg32.dll" Alias "GetSaveFileNameA" (OFN As tagOPENFILENAME) As Boolean
Declare PtrSafe Function CommDlgExtendedError Lib "comdlg32.dll" () As Long
:love: :grin:
 

16 ม.ค. 62 , 15:22:56
ตอบกลับ #9

pizza_p

: สอบถามError import csv fileค่ะ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 16 ม.ค. 62 , 15:22:56 »
ถ้าคุณใช้ Code ของผม คุณสามารถลบ Module และฟังก์ชั่นทั้งหมดที่เกี่ยวกับ GetOpenFile ได้เลย เพราะไม่ได้ใช้ส่วนนั้นแล้ว

 

16 ม.ค. 62 , 19:44:49
ตอบกลับ #10

Earth

: สอบถามError import csv fileค่ะ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 16 ม.ค. 62 , 19:44:49 »
ลองใช้โค้ดของอาจารย์แล้ว แต่เออเร่อตรงนี้ค่ะ ไปทราบว่าเกิดจากอะไรคะ
(เปลี่ยนมาimportไฟล์Excelแทนค่ะ)


ถ้าคุณใช้ Code ของผม คุณสามารถลบ Module และฟังก์ชั่นทั้งหมดที่เกี่ยวกับ GetOpenFile ได้เลย เพราะไม่ได้ใช้ส่วนนั้นแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ม.ค. 62 , 19:48:52 โดย Earth »

 

17 ม.ค. 62 , 20:34:34
ตอบกลับ #11

pizza_p

: สอบถามError import csv fileค่ะ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 17 ม.ค. 62 , 20:34:34 »
ตรง VBA Reference ให้เพิ่ม Microsoft Office 1x.x Object Library เข้าไปด้วยครับ


 
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Earth


บอร์ดเรียนรู้ Access สำหรับคนไทย


 

Sitemap 1 2 3 4 5